Levitům

Hledám varianty 'levitům' [ levity (49) levitům (37) levitů (38) levitu (3) levitovi (4) levitech (1) levita (14) ]. Nalezeno 140 veršù.
Exodus 4:14...se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratrlevita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ...
Exodus 38:21... sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn...
Leviticus 25:32...zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby...
Leviticus 25:33... I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdolevitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět. Domy...
Numeri 1:50...nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů IzraeleLevitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i...
Numeri 2:17...všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při...
Numeri 3:9...plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů...
Numeri 3:12...otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození...
Numeri 3:41...prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a...
Numeri 3:46...prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle...
Numeri 3:49...za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů...
Numeri 4:18... aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k...
Numeri 4:46...Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli...
Numeri 7:5...slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy...
Numeri 7:6...službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je...
Numeri 8:9...druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou...
Numeri 8:10...a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží...
Numeri 8:11... synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby...
Numeri 8:12...druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a...
Numeri 8:13...oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako...
Numeri 8:14...je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je...
Numeri 8:18...prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak...
Numeri 8:19...mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a...
Numeri 8:20... Áron a celá obec synů Izraele tedy naložililevity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů...
Numeri 8:22...synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu,...
Numeri 8:26... ale službu konat nebude. Takto naložíšlevity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci...
Numeri 16:1...byl vaším Bohem. jsem Hospodin, váš Bůh."  Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatova, přibral...
Numeri 16:10...a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?!...
Numeri 18:6...sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby...
Numeri 18:24...nebudou mít dědictví mezi syny IzraeleLevitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky,...
Numeri 18:30...z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu....
Numeri 26:57...losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský,...
Numeri 26:62...před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho...
Numeri 31:30...dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz...
Numeri 31:47... a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin...
Numeri 35:2...synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst...
Numeri 35:4...jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do...
Numeri 35:6...předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci...
Numeri 35:8...více, od menšího méně. Každé pokolení  levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území."...
Deuteronomium 12:19...dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti...
Deuteronomium 14:27...se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný...
Deuteronomium 14:29...úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také...
Deuteronomium 18:6...syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli...
Deuteronomium 26:12...odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě...
Deuteronomium 26:13...jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi...
Deuteronomium 31:25...tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto...
Jozue 14:3... dostala svá dědictví od Mojžíše v ZajordáníLevitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů...
Jozue 14:4...vznikla dvě pokolení, Manases a EfraimLevitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k...
Jozue 21:3...Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny:...
Jozue 21:8...i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z...
Soudců 17:7... co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského...
Soudců 17:9...domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení," on...
Soudců 17:11...stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku...
Soudců 17:13...určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si...
Soudců 19:1...krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním...
Soudců 19:15... a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství...
Soudců 19:25...tomu muži!" Nemínili ho však poslouchatLevita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven....
Soudců 20:4..."Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem...
1. Letopisů 6:33... syna Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž...
1. Letopisů 6:49...Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene...
1. Letopisů 9:14...mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna...
1. Letopisů 9:31...připravovali masti z vonných látek. Jednomulevitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla...
1. Letopisů 13:2...bratrům po celé izraelské zemi včetně kněžílevitů v jejich městech a předměstích, se k nám přidají,...
1. Letopisů 15:2...přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu...
1. Letopisů 15:4...pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovylevity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů...
1. Letopisů 15:11... David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba...
1. Letopisů 15:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domuLevitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal...
1. Letopisů 16:4... datlovým a rozinkovým koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou...
1. Letopisů 23:2...všechny vůdce Izraele spolu s kněžímilevity. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a...
1. Letopisů 23:3...spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000...
1. Letopisů 23:6...nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům...
1. Letopisů 26:20...ze synů Korachových a synů Merariho. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice...
1. Letopisů 28:21...na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněžílevitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě....
2. Letopisů 7:6...láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy...
2. Letopisů 8:14...Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali kněžím, jak...
2. Letopisů 8:15... Neuchýlili se od králova příkazu pro kněžílevity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno...
2. Letopisů 13:9...nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají...
2. Letopisů 17:8...aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota,...
2. Letopisů 19:8...V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali...
2. Letopisů 20:14...Benajášova, syna Jehielova, syna Mataniášovalevitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé...
2. Letopisů 23:2...Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do...
2. Letopisů 23:4...syn. Provedete to takhle: Třetina z vás kněžílevitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u...
2. Letopisů 23:6...chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen...
2. Letopisů 23:18...svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžímlevitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem...
2. Letopisů 24:5...Hospodinův chrám. Shromáždil tedy knězelevity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a...
2. Letopisů 29:4...Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl knězelevity, shromáždil je na východním prostranství a řekl jim:...
2. Letopisů 29:25...za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davida,...
2. Letopisů 29:30...a klaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího...
2. Letopisů 30:22...Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu....
2. Letopisů 30:25...judské shromáždění se radovalo spolu s kněžímilevity, se všemi příchozími z Izraele i se všemi cizinci,...
2. Letopisů 31:2... každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněžílevity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své...
2. Letopisů 31:4...Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžímlevitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu....
2. Letopisů 31:9... Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněžílevitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl:...
2. Letopisů 31:12...a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei....
2. Letopisů 31:17...v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního...
2. Letopisů 31:19...je každému knězi mužského pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém seznamu. Tak to...
2. Letopisů 35:3...a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámuLevitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl:...
2. Letopisů 35:5...rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte velikonoční beránky a...
2. Letopisů 35:8...jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněžílevity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel, správcové Božího...
2. Letopisů 35:9...a také Chašabiáš, Jehiel a Jozabad - věnovali levitům 5 000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo...
2. Letopisů 35:18...Hod beránka, jako slavil Jošiáš s kněžímilevity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými z Judy i...
Ezdráš 3:8...dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se...
Ezdráš 3:12...chválu Hospodinu. Mnozí ze starších kněžílevitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní...
Ezdráš 6:18...v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich třídlevity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově....
Ezdráš 7:13...říši patří k izraelskému lidu - včetně kněžílevitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou....
Ezdráš 7:24...jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněžílevitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech...
Ezdráš 8:15... Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce...
Ezdráš 8:17...Elnátanem a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho...
Ezdráš 8:20... které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném...
Ezdráš 8:29...dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžímlevitům a představitelům izraelských otcovských rodů do...
Ezdráš 8:33... a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho....
Ezdráš 10:5...tedy vstal a přísahou zavázal přední knězelevity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když...
Ezdráš 10:15... syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory levitů Mešulama a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli...
Nehemiáš 8:9...Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: "Netruchlete a neplačte...
Nehemiáš 8:13...dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžímilevity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli...
Nehemiáš 10:1...smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářůlevitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš,...
Nehemiáš 10:38...přinášet kněžím do komor v domě našeho BohaLevitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni...
Nehemiáš 11:15... Jejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův. Z levitů: Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikamova, syna...
Nehemiáš 11:16... syna Chašabiášova, syna Buniho. Dva z předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti...
Nehemiáš 11:17...za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna Asafova,...
Nehemiáš 11:18...syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců...
Nehemiáš 12:44...zákonné příděly obecních polností pro knězelevity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží a levité...
Nehemiáš 12:47...a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody a levité zasvěcovali odvody...
Nehemiáš 13:5...desátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V ...
Nehemiáš 13:10... Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se všichni levité i zpěváci konající...
Nehemiáš 13:13...jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovilevitovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chanana, syna...
Nehemiáš 13:22...na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodiliLevitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány...
Izaiáš 66:21...nádobách. A i z nich některé přijmu za kněžílevity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které...
Jeremiáš 33:18...nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou...
Jeremiáš 33:22...símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo...
Ezechiel 45:5...dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k...
Ezechiel 48:12...země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude...
Ezechiel 48:13...území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů...
Ezechiel 48:22...bude svatý podíl s chrámovou svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce,...
Jan 1:19...představení poslali z Jeruzaléma knězelevity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď....
Skutky 4:36...Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |