Lev

Hledám varianty 'lev' [ lvy (7) lvům (2) lvů (9) lvu (2) lvi (20) lvem (5) lva (13) lev (54) ]. Nalezeny 102 verše.
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil...
Numeri 23:24...dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev...
Numeri 24:9... jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni,...
Deuteronomium 33:22...pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi...
Soudců 14:5...vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva...
Soudců 14:6... Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci...
Soudců 14:8...si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si...
Soudců 14:18...řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali...
1. Samuel 17:34...byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním...
1. Samuel 17:36... dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne...
1. Samuel 17:37...David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína."...
2. Samuel 1:23...rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným...
2. Samuel 17:10...Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj...
2. Samuel 23:20... To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když...
1. Královská 7:29...rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi...
1. Královská 7:36...pokryl na každém volném místě rytinami cherubůlvů a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil...
1. Královská 10:19...stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
1. Královská 10:20...stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
1. Královská 13:24... svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál...
1. Královská 13:25...viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a...
1. Královská 13:26...vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem...
1. Královská 13:28... vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla....
1. Královská 20:36...Hospodina, půjdeš ode , zabije  lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil ho....
2. Královská 17:25...žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu:...
2. Královská 17:26...neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby...
1. Letopisů 11:22... To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když...
1. Letopisů 12:9...bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý...
2. Letopisů 9:18...po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
2. Letopisů 9:19...stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
Job 4:10...Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynouLev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí....
Job 4:11...tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné...
Job 10:16... Kdybych se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další...
Job 28:8...ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelmalev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku,...
Žalmy 7:3..., všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci!...
Žalmy 10:9...vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je...
Žalmy 17:12... očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve...
Žalmy 22:14... Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. ...
Žalmy 22:22...tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu...
Žalmy 34:11...svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však...
Žalmy 35:17...před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před...
Žalmy 57:5...a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy,...
Žalmy 58:7...ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody,...
Žalmy 91:13... nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!...
Žalmy 104:21...zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se...
Přísloví 20:2...kdo za ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej...
Přísloví 22:13...vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně...
Přísloví 26:13...Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině...
Přísloví 28:1...je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v panují; vládce...
Přísloví 28:15... kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem...
Přísloví 30:30...tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádhernělev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň...
Kazatel 9:4... vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí...
Píseň 4:8... z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas, drahá...
Izaiáš 5:29...a jejich kola jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčí a chytí úlovek,...
Izaiáš 11:7...na pastvě, jejich mláďata si lehnou společnělev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad...
Izaiáš 15:9...krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali....
Izaiáš 30:6...v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů...
Izaiáš 31:4...budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se...
Izaiáš 35:9...na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde....
Izaiáš 38:13...jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím...
Izaiáš 65:25...je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pástlev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach....
Jeremiáš 2:15...se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo...
Jeremiáš 2:30... Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem...
Jeremiáš 4:7...severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničeníLev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal...
Jeremiáš 5:6...ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich...
Jeremiáš 12:8...lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi...
Jeremiáš 25:30...příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí...
Jeremiáš 25:38...utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou...
Jeremiáš 49:19...žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny,...
Jeremiáš 50:17...Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti...
Jeremiáš 50:44... jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny,...
Jeremiáš 51:38... zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí,...
Pláč 3:10...zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápal a zahubil...
Ezechiel 19:2...izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matkaLvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když...
Ezechiel 19:3...lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!...
Ezechiel 19:5...ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala...
Ezechiel 19:6...dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!...
Ezechiel 22:25...Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po...
Ezechiel 32:2... králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se...
Ezechiel 38:13...a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist?...
Daniel 6:21... tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel...
Daniel 6:23...mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před...
Daniel 6:25...jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dnolvi se na vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš...
Daniel 7:4...obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta...
Ozeáš 5:14...vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na...
Ozeáš 11:10... děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho řev, jeho děti rozechvěle přispěchají od...
Ozeáš 13:7...zapomněli na dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak...
Amos 3:4... když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když...
Amos 3:8...své tajemství se svými služebníky, prorokyLev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by...
Amos 3:12...praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci...
Amos 5:19...tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou...
Micheáš 5:7...mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a...
Nahum 2:12...lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev...
Nahum 2:13...se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašitLev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil....
Sofoniáš 3:3...se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají...
Zachariáš 11:3...jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničeny! Toto mi řekl Hospodin,...
Židům 11:33... docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali...
1. Petr 5:8...Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a...
Zjevení 4:7...očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se...
Zjevení 5:5...těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a...
Zjevení 9:17...hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi...
Zjevení 10:3...na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů....
Zjevení 13:2...nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna...

Slova obsahující lev: doleva (2) kislev (2) klevetí (1) klevetit (1) klevetivé (1) lev (54) levák (1) leváků (1) levaot (1) levé (6) levi (22) leviatan (1) leviatana (5) levice (5) levici (18) levicí (3) leviho (40) levim (2) levimu (2) levita (14) levité (99) levitech (1) levitou (6) levitovi (4) levitská (1) levitské (11) levitského (3) levitskou (2) levitský (3) levitských (18) levitským (5) levitskými (3) levitští (6) levitu (3) levitů (38) levitům (37) levity (49) levní (1) levou (3) levý (2) nalevo (22) nepoleví (2) nepolevila (1) nepolevím (1) nepolevujte (1) nesleví (1) neslevujte (1) plev (1) pleva (2) plevami (1) plevel (3) plevou (1) plevy (11) ulev (7) úleva (2) úlevě (1) uleví (4) ulevil (2) ulevilo (2) ulevím (1) ulevit (3) úlevu (3) úlevy (4) velevládce (2) velevládci (1) vlevo (11) výlevům (1) zleva (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |