Lest

Hledám varianty 'lest' [ lstí (5) lsti (12) lest (13) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 27:35...můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal...
Jozue 9:4...naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si...
2. Královská 10:19... nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost...
Job 15:35...trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 31:5...jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí...
Žalmy 10:7...nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletbylsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny...
Žalmy 32:2...Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny...
Žalmy 34:14...jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se...
Žalmy 35:20...mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to...
Žalmy 38:13... ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak...
Žalmy 52:4...chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš...
Žalmy 55:12...města patří záhubě, ulice neopouští křivdalest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby ...
Žalmy 101:7... V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána...
Žalmy 105:25...jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým...
Přísloví 26:24... se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci ...
Izaiáš 30:12...jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilílsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích...
Izaiáš 53:9...totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej...
Jeremiáš 5:27...je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a...
Jeremiáš 9:5... pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže,...
Jeremiáš 9:7...jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují....
Ozeáš 12:1...Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je....
Sofoniáš 1:9...práh a kdo plní chrám svého Pána násilímlstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik,...
Matouš 26:4...kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen,...
Marek 14:1...se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne,...
Jan 1:47..."Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem ...
Římanům 1:29...jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivostilsti a zlomyslnosti; štváči a pomlouvači, odpůrci Boha,...
1. Petr 2:1...zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako...
1. Petr 2:22...nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil,...
1. Petr 3:10...jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá...

Slova obsahující lest: bolest (16) bolestech (13) bolesti (26) bolestí (26) bolestmi (2) bolestná (1) bolestné (1) bolestného (1) bolestnou (1) lest (13) oklestí (1) oklestil (1) ratolest (11) ratolesti (20) ratolestí (3) ratolestmi (2) šelest (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |