Lesů

Hledám varianty 'lesů' [ lesy (6) lesům (1) lesů (4) lesu (1) lesích (3) lese (8) lesa (11) les (12) ]. Nalezeno 46 veršù.
Deuteronomium 19:5...Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerou,...
Jozue 17:15...početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců,...
Jozue 17:18...vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce...
1. Samuel 14:25...proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa,...
1. Samuel 14:26...lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se...
1. Samuel 22:5..." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu...
2. Samuel 18:6...pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V ...
2. Samuel 18:8...20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém krajiles toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem....
2. Samuel 18:17...Izraele. Abšaloma vzali, hodili holese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení...
1. Královská 7:2...celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů...
1. Královská 10:17...zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl...
1. Královská 10:21...stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo...
2. Královská 2:24...na a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtomlesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků...
2. Královská 19:23...tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama...
1. Letopisů 16:33... se raduje. Před Hospodinem zvučí stromylese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je...
2. Letopisů 9:16...zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl...
2. Letopisů 9:20...stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo...
2. Letopisů 27:4...Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem...
Žalmy 29:9...Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin...
Žalmy 50:10... nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěřlese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných....
Žalmy 74:5...dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jaklese máchali. V jediné chvíli všechny rytiny rozbili...
Žalmy 83:15...stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí...
Žalmy 104:20...tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o...
Izaiáš 10:18...oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí...
Izaiáš 10:19...vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo...
Izaiáš 10:34... sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty les houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z...
Izaiáš 29:17...čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči...
Izaiáš 32:15... tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem...
Izaiáš 32:19...bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám...
Izaiáš 37:24...tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem...
Izaiáš 44:14...duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromylese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro...
Izaiáš 44:23...křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívajílesy a všechny stromy v nich, neboť Hospodin Jákoba...
Jeremiáš 5:6... postroje ze sebe strhali. Proto se na lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude...
Jeremiáš 6:6...pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které...
Jeremiáš 10:3...národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácenélese, výtvor otesaný truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem,...
Jeremiáš 12:8...do hrsti. dědictví je mi lvem, co na lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s...
Jeremiáš 21:14...si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup...
Jeremiáš 46:23...sekyrami jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich...
Ezechiel 15:2...dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco...
Ezechiel 21:3...proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 34:25...budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V...
Ezechiel 39:10...let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácetlesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty,...
Joel 1:19... Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheňlesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože...
Nahum 2:4...ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se...
Zachariáš 11:2...zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé...
Jakub 3:5...Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla...

Slova obsahující lesů: lesů (4) lesům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |