Les

Hledám varianty 'les' [ lesy (6) lesům (1) lesů (4) lesu (1) lesích (3) lese (8) lesa (11) les (12) ]. Nalezeno 46 veršù.
Deuteronomium 19:5...Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerou,...
Jozue 17:15...početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců,...
Jozue 17:18...vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce...
1. Samuel 14:25...proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa,...
1. Samuel 14:26...lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se...
1. Samuel 22:5..." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu...
2. Samuel 18:6...pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V ...
2. Samuel 18:8...20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém krajiles toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem....
2. Samuel 18:17...Izraele. Abšaloma vzali, hodili holese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení...
1. Královská 7:2...celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů...
1. Královská 10:17...zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl...
1. Královská 10:21...stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo...
2. Královská 2:24...na a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtomlesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků...
2. Královská 19:23...tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama...
1. Letopisů 16:33... se raduje. Před Hospodinem zvučí stromylese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je...
2. Letopisů 9:16...zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl...
2. Letopisů 9:20...stejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo...
2. Letopisů 27:4...Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem...
Žalmy 29:9...Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin...
Žalmy 50:10... nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěřlese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných....
Žalmy 74:5...dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jaklese máchali. V jediné chvíli všechny rytiny rozbili...
Žalmy 83:15...stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí...
Žalmy 104:20...tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o...
Izaiáš 10:18...oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí...
Izaiáš 10:19...vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo...
Izaiáš 10:34... sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty les houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z...
Izaiáš 29:17...čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči...
Izaiáš 32:15... tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem...
Izaiáš 32:19...bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám...
Izaiáš 37:24...tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodu, nohama jsem...
Izaiáš 44:14...duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromylese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro...
Izaiáš 44:23...křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívajílesy a všechny stromy v nich, neboť Hospodin Jákoba...
Jeremiáš 5:6... postroje ze sebe strhali. Proto se na lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude...
Jeremiáš 6:6...pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které...
Jeremiáš 10:3...národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácenélese, výtvor otesaný truhlářem, ozdobený stříbrem a zlatem,...
Jeremiáš 12:8...do hrsti. dědictví je mi lvem, co na lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s...
Jeremiáš 21:14...si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup...
Jeremiáš 46:23...sekyrami jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich...
Ezechiel 15:2...dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco...
Ezechiel 21:3...proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 34:25...budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V...
Ezechiel 39:10...let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácetlesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty,...
Joel 1:19... Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheňlesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože...
Nahum 2:4...ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se...
Zachariáš 11:2...zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé...
Jakub 3:5...Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla...

Slova obsahující les: alespoň (6) blesk (11) bleskem (4) blesků (1) blesky (21) bolest (16) bolestech (13) bolesti (26) bolestí (26) bolestmi (2) bolestná (1) bolestné (1) bolestného (1) bolestnou (1) hlesne (1) hlesu (1) klesá (7) klesají (6) klesající (1) klesali (2) klesám (3) klesat (1) klesl (5) klesla (1) klesli (11) klesly (1) klesne (6) klesni (1) klesnou (2) klesnout (2) klesnu (1) klesnutím (1) les (12) lesa (11) lese (8) lesích (3) lesk (3) lesklé (3) leskne (1) lesku (1) lesmistra (1) lesnatému (1) lesní (10) lesního (1) lesním (1) lesními (1) lest (13) lesu (1) lesů (4) lesům (1) lesy (6) nehlesl (1) nehlesnou (1) neklesali (2) neklesly (1) neklesne (2) neklesnou (1) oklestí (1) oklestil (1) pilesar (3) pilesara (1) pilesarovi (2) plesnivý (1) poklesá (1) poklesky (2) poklesly (1) pokleslým (1) poklesnou (1) poklesnout (1) ratolest (11) ratolesti (20) ratolestí (3) ratolestmi (2) skleslosti (1) skleslý (1) šelest (5) tělesná (1) tělesné (15) tělesně (9) tělesného (1) tělesnému (1) tělesní (3) tělesnost (2) tělesnosti (2) tělesnou (6) tělesný (3) tělesných (4) tělesným (3) tělesnými (1) tleskají (1) tleskal (1) tleskat (3) tleskejte (2) tleskni (1) tlesknu (1) zatleská (1) zatleskají (1) ztělesněná (1) ztělesnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |