Lehnout

Hledám varianty 'lehnout' [ lehnout (5) lehnou (2) lehni (2) lehneš (1) lehneme (1) lehne (1) lehly (1) lehla (1) lehl (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 39:10...když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k  lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel...
Numeri 22:27...vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova andělalehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil...
Růt 3:4...vědět, dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po...
Růt 3:7... Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po...
1. Samuel 3:5..."Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!"...
1. Samuel 3:9...tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a...
2. Samuel 8:2...rukou Filištínů. Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě...
2. Samuel 13:6...se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat...
2. Samuel 13:11... zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojďlehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla....
1. Královská 19:5...lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a...
1. Královská 21:4...řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst....
2. Královská 4:11...Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinoutLehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl:...
Job 14:12... jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic...
Job 17:16...- kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobuLehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na to...
Izaiáš 11:7...a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče....
Jeremiáš 51:58...do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysokélehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina...
Ezechiel 4:4...obleženo. Oblehni je na znamení pro dům IzraeleLehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po...
Ezechiel 4:6...vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynoulehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu...
Joel 1:19... k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla...
Jonáš 1:5...Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na...

Slova obsahující lehnout: lehnout (5) oblehnout (1) spolehnout (1) ulehnout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |