Ležím

Hledám varianty 'ležím' [ ležíš (2) ležím (2) leží (61) ležet (28) ležely (1) leželo (12) leželi (2) ležela (10) ležel (25) lež (27) ]. Nalezeno 167 veršù.
Genesis 9:21... kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil seležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil...
Genesis 10:12...Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt...
Genesis 14:15...je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek...
Genesis 16:14... Studnice Živého, který mne vidí." Jak známoleží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila...
Genesis 25:9...synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna...
Genesis 25:18...synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v...
Genesis 28:13...tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako...
Genesis 29:2... Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení...
Genesis 39:16...u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu...
Genesis 42:27...dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbroleželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal...
Genesis 43:21...jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze!...
Genesis 47:6...tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu...
Genesis 49:30...Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham...
Exodus 16:14...rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na...
Exodus 23:5... Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 23:11...shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude...
Exodus 26:5...pruh druhého spojeného kusu; ta poutka  leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými...
Leviticus 15:4...pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl...
Leviticus 15:20...večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla,...
Leviticus 15:24...po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve...
Leviticus 15:26...svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího...
Numeri 24:21...tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co...
Deuteronomium 9:18...očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zemležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:25...jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodinaležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl...
Deuteronomium 21:1... tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou...
Deuteronomium 22:4... Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz...
Jozue 7:2...z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou...
Jozue 7:10..."Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu,...
Jozue 11:6... Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich...
Jozue 17:7...hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům...
Jozue 18:11...jejich rody. Území, které jim losem připadloleží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní...
Jozue 19:1... Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba...
Soudců 3:25... Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a...
Soudců 4:22...hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin...
Soudců 5:27...naskrz probila. K nohám klesl, svalil seležel, k nohám klesl, svalil se, tam, kde klesl, svalil...
Soudců 7:1...utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin...
Soudců 7:8...jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň...
Soudců 7:12... Midiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo...
Soudců 16:3..."Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské...
Soudců 18:28...bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohoduLeželo v údolí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město...
Soudců 19:26...ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal,...
Soudců 19:27...domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl ,...
Růt 3:4...a nenapije. si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti...
Růt 3:8...ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút,"...
1. Samuel 3:15...přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy...
1. Samuel 5:3...Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona...
1. Samuel 5:4...na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova...
1. Samuel 14:25... Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z...
1. Samuel 17:52...Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a Ekronu....
1. Samuel 19:24...on upadl před Samuelem do prorockého vytrženíLežel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To ...
1. Samuel 26:5...Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran....
1. Samuel 31:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj...
2. Samuel 1:19...Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu...
2. Samuel 12:16...tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili...
2. Samuel 13:8...tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a...
2. Samuel 20:12...a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se...
1. Královská 7:4...v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i...
1. Královská 7:25... tři k západu, tři k jihu a tři k východuLeželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo...
1. Královská 13:24...ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u ...
1. Královská 13:25...šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel...
2. Královská 4:32...se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o...
2. Královská 4:34...na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a...
2. Královská 10:25...Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně...
1. Letopisů 10:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu...
2. Letopisů 4:4... tři k západu, tři k jihu a tři k východuLeželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo...
Ezdráš 10:1...nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával...
Job 3:13...Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji společně s...
Job 7:17...člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou...
Job 16:16...zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí, ...
Job 33:15...vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými...
Job 35:14... říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy...
Job 37:8...jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a...
Žalmy 7:15...plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti,...
Žalmy 36:13... nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnouležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se...
Žalmy 44:26...náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska...
Žalmy 52:5...víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš...
Žalmy 58:4...bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají...
Žalmy 62:5... jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho ctiLež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší...
Žalmy 63:7...hostina, hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě...
Žalmy 83:11... Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb,...
Žalmy 119:163...radosti, jako bych našel poklad nejdražší.  Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! ...
Přísloví 14:25...svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm...
Přísloví 19:5...Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo...
Kazatel 9:1... je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i...
Kazatel 11:3...se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy...
Izaiáš 1:7...ani obvázány, olejem nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci...
Izaiáš 5:6...její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím celá...
Izaiáš 5:25... takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 14:18...národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako...
Izaiáš 21:9..."Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na...
Izaiáš 28:8... blábolí. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce...
Izaiáš 28:15... nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník...
Izaiáš 44:20...se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj...
Izaiáš 51:20... hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod...
Izaiáš 64:9...jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi...
Jeremiáš 8:2... Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbí, zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku...
Jeremiáš 9:21... "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež...
Jeremiáš 14:16...mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo...
Jeremiáš 16:4... Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na...
Jeremiáš 17:16...si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtůleží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště...
Jeremiáš 20:6...i všichni tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést....
Jeremiáš 23:26...snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí si,...
Jeremiáš 25:33... nikdo je neposbírá ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejte,...
Jeremiáš 27:16...teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a...
Jeremiáš 40:16...odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem...
Jeremiáš 46:2...- o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém...
Jeremiáš 46:15...se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat...
Jeremiáš 49:23...porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou...
Jeremiáš 51:4...zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění  leží v ulicích!" Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin...
Jeremiáš 51:47...Celá jejich zem se zastydí, v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad...
Pláč 1:13... zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho...
Pláč 2:21...kněží i proroci? Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V...
Ezechiel 4:4...vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik...
Ezechiel 4:9...nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho...
Ezechiel 11:6...v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly,...
Ezechiel 12:20...všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 13:6...Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví...
Ezechiel 13:7...ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil!...
Ezechiel 13:8...jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka...
Ezechiel 16:6...uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam...
Ezechiel 27:34...zboží králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili,...
Ezechiel 29:5...poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby pohřbili. Dám...
Ezechiel 31:12...větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve všech roklích na zemi. Všechny národy země...
Ezechiel 32:4...sítí vytáhly. Pohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a...
Ezechiel 32:23...jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli...
Ezechiel 32:28...živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i...
Ezechiel 32:29...udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam...
Ezechiel 32:30... sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi,...
Ezechiel 35:4... ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že...
Ezechiel 36:10...- aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se...
Ezechiel 36:33... znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. Zpustošená země bude obdělána, aby před...
Ezechiel 36:35...úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.'...
Ezechiel 39:5...Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví...
Ezechiel 40:42...lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly...
Daniel 2:22... Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavuji...
Daniel 2:29...na lůžku, jsou následující: Když jsi, králiležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v...
Daniel 8:18...platí pro poslední čas." Když ke mně mluvilležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotkl,...
Ozeáš 12:2...honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej...
Micheáš 6:12...Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil...
Sofoniáš 3:13...Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a...
Matouš 8:6...římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: "...
Matouš 8:14...do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a...
Matouš 23:20...na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v...
Matouš 28:6... vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z...
Marek 1:30...domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekli. Přistoupil,...
Marek 7:30...vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z...
Lukáš 5:25..." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v...
Lukáš 8:26...Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se...
Lukáš 10:30...lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz;...
Lukáš 16:20... Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím,...
Jan 5:3...zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a...
Jan 5:6... nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být...
Jan 8:44...v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži....
Jan 13:23...z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš milovalležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ...
Jan 19:20...Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižovánleželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a...
Jan 20:7...mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátnyležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník...
Jan 20:12...se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém...
Římanům 1:25...prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli,...
2. Korintským 3:15... do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška...
Galatským 1:20...bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie...
Efeským 4:25...spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy...
1. Jan 2:21...pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten...
1. Jan 5:19... Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost...
Zjevení 11:8...nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně...
Zjevení 14:5...Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla,...
Zjevení 21:27...nic znečišťujícího ani působícího ohavnostlež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize...
Zjevení 22:15...venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |