Ležícího

Hledám varianty 'ležícího' [ ležícímu (1) ležícím (1) ležícího (2) ležící (25) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 49:14... Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je...
Genesis 49:25... požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého...
Exodus 16:1...z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská...
Exodus 31:7...Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní,...
Leviticus 3:5...nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť...
Leviticus 16:2...svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v...
Leviticus 16:13...Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby...
Numeri 7:89...z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval. ...
Numeri 22:5...posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat...
Jozue 3:16... Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody odtékající směrem k...
Jozue 18:14...mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což...
Žalmy 88:6... mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky...
Izaiáš 28:1... květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem...
Izaiáš 28:4... Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před...
Jeremiáš 4:3...obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trní. Pro Hospodina se obřežte...
Jeremiáš 51:13...také vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec...
Ezechiel 39:11...dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí,...
Ezechiel 39:14...zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi...
Ozeáš 10:12...sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a...
Zachariáš 14:4...V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hořeležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy...
Matouš 5:14...a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí...
Matouš 23:18...oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - dar,...
Lukáš 2:12...znamením: najdete děťátko zavinuté do plenekležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo...
Lukáš 2:16... a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat,...
Jan 20:5...k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr...
Jan 20:6...něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však...
Skutky 1:12...Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když...
Židům 12:1...snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhuležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a...
Židům 12:2...a završitele naší víry, který pro radostležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |