Lež

Hledám varianty 'lež' [ lží (13) lži (46) ležíš (2) ležím (2) leží (61) ležet (28) ležely (1) leželo (12) leželi (2) ležela (10) ležel (25) lež (27) ]. Nalezeny 224 verše.
Genesis 9:21... kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil seležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil...
Genesis 10:12...Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt...
Genesis 14:15...je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek...
Genesis 16:14... Studnice Živého, který mne vidí." Jak známoleží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila...
Genesis 25:9...synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna...
Genesis 25:18...synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v...
Genesis 28:13...tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako...
Genesis 29:2... Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení...
Genesis 39:16...u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu...
Genesis 42:27...dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbroleželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal...
Genesis 43:21...jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné váze!...
Genesis 47:6...tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu...
Genesis 49:30...Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham...
Exodus 16:14...rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na...
Exodus 23:5... Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 23:11...shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude...
Exodus 26:5...pruh druhého spojeného kusu; ta poutka  leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými...
Leviticus 15:4...pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl...
Leviticus 15:20...večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla,...
Leviticus 15:24...po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve...
Leviticus 15:26...svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího...
Numeri 24:21...tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co...
Deuteronomium 9:18...očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zemležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:25...jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodinaležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl...
Deuteronomium 21:1... tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou...
Deuteronomium 22:4... Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz...
Jozue 7:2...z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou...
Jozue 7:10..."Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu,...
Jozue 11:6... Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich...
Jozue 17:7...hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům...
Jozue 18:11...jejich rody. Území, které jim losem připadloleží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní...
Jozue 19:1... Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba...
Soudců 3:25... Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a...
Soudců 4:22...hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin...
Soudců 5:27...naskrz probila. K nohám klesl, svalil seležel, k nohám klesl, svalil se, tam, kde klesl, svalil...
Soudců 7:1...utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin...
Soudců 7:8...jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň...
Soudců 7:12... Midiánců, Amalekovců a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo...
Soudců 16:3..."Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské...
Soudců 16:10...vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl...
Soudců 16:13...vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy:...
Soudců 18:28...bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohoduLeželo v údolí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město...
Soudců 19:26...ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal,...
Soudců 19:27...domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl ,...
Růt 3:4...a nenapije. si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti...
Růt 3:8...ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút,"...
1. Samuel 3:15...přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy...
1. Samuel 5:3...Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona...
1. Samuel 5:4...na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova...
1. Samuel 14:25... Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z...
1. Samuel 17:52...Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a Ekronu....
1. Samuel 19:24...on upadl před Samuelem do prorockého vytrženíLežel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To ...
1. Samuel 26:5...Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran....
1. Samuel 31:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj...
2. Samuel 1:19...Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu...
2. Samuel 12:16...tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili...
2. Samuel 13:8...tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a...
2. Samuel 20:12...a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se...
1. Královská 7:4...v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i...
1. Královská 7:25... tři k západu, tři k jihu a tři k východuLeželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo...
1. Královská 13:24...ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u ...
1. Královská 13:25...šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel...
2. Královská 4:32...se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o...
2. Královská 4:34...na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a...
2. Královská 10:25...Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně...
1. Letopisů 10:8...přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu...
2. Letopisů 4:4... tři k západu, tři k jihu a tři k východuLeželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo...
Ezdráš 10:1...nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával...
Job 3:13...Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji společně s...
Job 7:17...člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou...
Job 13:4...chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň...
Job 16:16...zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí, ...
Job 21:34...těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 24:25...klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad...
Job 33:15...vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými...
Job 35:14... říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy...
Job 36:4...tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a...
Job 37:8...jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a...
Žalmy 4:3... budete mou slávou pohrdat, marnost milovatlží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného...
Žalmy 7:15...plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti,...
Žalmy 36:13... nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnouležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se...
Žalmy 40:5...se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš...
Žalmy 41:7...jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí....
Žalmy 44:26...náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska...
Žalmy 52:5...víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš...
Žalmy 58:4...bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají...
Žalmy 59:13...je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se...
Žalmy 62:5... jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho ctiLež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší...
Žalmy 63:7...hostina, hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě...
Žalmy 78:36... Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli...
Žalmy 83:11... Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb,...
Žalmy 101:7...nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na...
Žalmy 119:69...prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim...
Žalmy 119:104...se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě....
Žalmy 119:118...tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto...
Žalmy 119:128...cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat!...
Žalmy 119:163...radosti, jako bych našel poklad nejdražší.  Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! ...
Žalmy 144:8... z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože...
Žalmy 144:11... z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve...
Přísloví 14:25...svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm...
Přísloví 19:5...Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo...
Přísloví 20:17...za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly...
Přísloví 30:6...jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je,...
Kazatel 9:1... je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i...
Kazatel 11:3...se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy...
Izaiáš 1:7...ani obvázány, olejem nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci...
Izaiáš 5:6...její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím celá...
Izaiáš 5:18...kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají:...
Izaiáš 5:25... takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 9:14...je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za...
Izaiáš 14:18...národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako...
Izaiáš 21:9..."Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na...
Izaiáš 28:8... blábolí. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce...
Izaiáš 28:15... nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník...
Izaiáš 28:17...spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se...
Izaiáš 29:21... kteří na obhájce chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž...
Izaiáš 30:10...pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým...
Izaiáš 44:20...se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj...
Izaiáš 51:20... hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod...
Izaiáš 57:4...Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájích a pod kdejakým...
Izaiáš 59:3...krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po...
Izaiáš 59:4... nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli,...
Izaiáš 59:13...se od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno,...
Izaiáš 64:9...jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi...
Jeremiáš 8:2... Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbí, zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku...
Jeremiáš 8:5...Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal, ale nikdo...
Jeremiáš 9:2...jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví...
Jeremiáš 9:4... vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a...
Jeremiáš 9:21... "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež...
Jeremiáš 13:25...Hospodin, protože jsi na zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se...
Jeremiáš 14:14...pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic...
Jeremiáš 14:16...mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo...
Jeremiáš 16:4... Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na...
Jeremiáš 16:19...národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit...
Jeremiáš 17:16...si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtůleží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště...
Jeremiáš 20:6...i všichni tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést....
Jeremiáš 23:14...jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od...
Jeremiáš 23:25...co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě?...
Jeremiáš 23:26...snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí si,...
Jeremiáš 25:33... nikdo je neposbírá ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejte,...
Jeremiáš 27:10...králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč,...
Jeremiáš 27:14...králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým...
Jeremiáš 27:15...neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s...
Jeremiáš 27:16...teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a...
Jeremiáš 29:9... které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví...
Jeremiáš 29:21...synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 40:16...odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem...
Jeremiáš 46:2...- o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém...
Jeremiáš 46:15...se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat...
Jeremiáš 49:23...porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou...
Jeremiáš 51:4...zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění  leží v ulicích!" Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin...
Jeremiáš 51:47...Celá jejich zem se zastydí, v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich vykřikne nad...
Pláč 1:13... zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho...
Pláč 2:14... mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé...
Pláč 2:21...kněží i proroci? Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V...
Ezechiel 4:4...vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik...
Ezechiel 4:9...nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho...
Ezechiel 11:6...v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly,...
Ezechiel 12:20...všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 13:6...Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví...
Ezechiel 13:7...ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil!...
Ezechiel 13:8...jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka...
Ezechiel 13:9... kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu...
Ezechiel 13:19...žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu...
Ezechiel 13:22...Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je netrápím, a...
Ezechiel 16:6...uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam...
Ezechiel 21:34...blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel...
Ezechiel 27:34...zboží králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili,...
Ezechiel 29:5...poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby pohřbili. Dám...
Ezechiel 31:12...větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve všech roklích na zemi. Všechny národy země...
Ezechiel 32:4...sítí vytáhly. Pohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a...
Ezechiel 32:23...jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli...
Ezechiel 32:28...živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i...
Ezechiel 32:29...udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam...
Ezechiel 32:30... sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi,...
Ezechiel 35:4... ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že...
Ezechiel 36:10...- aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se...
Ezechiel 36:33... znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. Zpustošená země bude obdělána, aby před...
Ezechiel 36:35...úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.'...
Ezechiel 39:5...Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví...
Ezechiel 40:42...lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly...
Daniel 2:9...' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten...
Daniel 2:22... Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavuji...
Daniel 2:29...na lůžku, jsou následující: Když jsi, králiležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v...
Daniel 8:18...platí pro poslední čas." Když ke mně mluvilležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotkl,...
Daniel 11:27...k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde...
Ozeáš 4:2...ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletbylži a vraždění, zlodějství a cizoložení - rozmáhá se to víc...
Ozeáš 7:3...Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní,...
Ozeáš 7:13... jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách...
Ozeáš 12:1...navrátím, praví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje -...
Ozeáš 12:2...honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej...
Micheáš 6:12...Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil...
Nahum 3:1...se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola...
Sofoniáš 3:13...Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a...
Zachariáš 10:2...zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid...
Matouš 8:6...římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: "...
Matouš 8:14...do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a...
Matouš 23:20...na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v...
Matouš 28:6... vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z...
Marek 1:30...domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekli. Přistoupil,...
Marek 7:30...vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z...
Lukáš 5:25..." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v...
Lukáš 8:26...Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se...
Lukáš 10:30...lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz;...
Lukáš 16:20... Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím,...
Jan 5:3...zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a...
Jan 5:6... nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být...
Jan 8:44...v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži....
Jan 13:23...z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš milovalležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ...
Jan 19:20...Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižovánleželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a...
Jan 20:7...mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátnyležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník...
Jan 20:12...se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém...
Římanům 1:25...prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli,...
Římanům 3:7...ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To ...
2. Korintským 3:15... do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška...
Galatským 1:20...bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie...
Efeským 4:25...spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy...
2. Tesalonickým 2:11... Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale...
1. Jan 2:21...pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten...
1. Jan 5:19... Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost...
Zjevení 11:8...nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně...
Zjevení 14:5...Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla,...
Zjevení 21:27...nic znečišťujícího ani působícího ohavnostlež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize...
Zjevení 22:15...venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích...

Slova obsahující lež: důležitě (1) důležitější (1) důležití (1) důležitý (1) důležitým (2) lež (27) ležel (25) ležela (10) leželi (2) leželo (12) ležely (1) ležení (2) ležet (28) leží (61) ležící (25) ležícího (2) ležícím (1) ležícímu (1) ležím (2) ležíš (2) náležejí (3) náležejících (1) náležet (1) náleží (38) náležité (1) náležitě (3) náležitý (1) nejdůležitější (3) neležela (1) neleží (2) nenáleží (4) nezáleží (9) obleženém (1) obležení (5) obleženo (3) obležený (2) poležíš (1) příležitost (11) příležitosti (3) sounáležitost (1) vleže (1) záleželo (1) záležet (2) záleží (9) záležitost (1) záležitostech (5) záležitosti (5) záležitostí (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |