Laskavost

Hledám varianty 'laskavost' [ laskavostí (3) laskavosti (5) laskavost (31) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 18:3...se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš,...
Genesis 20:13...od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj...
Genesis 32:6... abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy:...
Genesis 40:14...povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud...
Genesis 47:25..."Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy...
Genesis 47:29...svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a...
Genesis 50:4...Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec...
Numeri 11:15...Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své...
Numeri 32:5...spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým...
Soudců 6:17...řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se...
Růt 2:10...se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz ...
Růt 2:20...řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z...
1. Samuel 20:8...zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do...
1. Samuel 20:14... Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost...
1. Samuel 20:15...laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny...
1. Samuel 25:8...a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy...
1. Samuel 27:5... David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v některém...
2. Samuel 2:5...za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže...
2. Samuel 2:6...a pohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za to,...
2. Samuel 7:15...jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od...
1. Letopisů 17:13...trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého...
Nehemiáš 2:5..."Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby...
Ester 7:3...říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím...
Ester 8:5...před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně...
Žalmy 109:16... jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř,...
Přísloví 20:28...věrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců...
Daniel 4:24...Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To...
Zachariáš 7:9...právo a jedni druhým projevujte soucitlaskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani...
Skutky 25:3...proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se  laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali...
Římanům 2:4...totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že ...
Římanům 11:22...větve, tím spíše neušetří tebe! Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale...
2. Korintským 6:6... v čistotě, porozumění, trpělivostilaskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově...
Galatským 5:22...Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivostlaskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu...
Efeským 1:9...zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal...
Efeským 2:7...a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích...
Koloským 3:12... svatí a milovaní oblečte niterným soucitemlaskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi...
Titus 3:4...a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás -...

Slova obsahující laskavost: laskavost (31) laskavosti (5) laskavostí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |