Laskavě

Hledám varianty 'laskavě' [ laskavě ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 24:49... Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to...
Genesis 30:27...službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi...
Genesis 33:10..." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je...
Genesis 34:3...Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s  laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi...
Genesis 50:21...i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého...
Exodus 8:5...Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i...
Soudců 19:6...a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosímlaskavě tu ještě přespi a pohov si." On se zvedal, že...
1. Samuel 1:11...složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na !...
1. Samuel 15:6... Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od...
1. Samuel 25:24... prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy...
2. Královská 25:28...Joakina a propustil ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní...
Ezdráš 5:17...Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy...
Ester 5:8...přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král...
Žalmy 119:124... kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum,...
Jeremiáš 52:32...Joakina a propustil ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní...
Ozeáš 14:3...slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinulaskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých...
Skutky 10:33...u moře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří,...
Skutky 28:2...Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k němu pozvali,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |