Laskaví

Hledám varianty 'laskaví' [ laskavými (1) laskavý (23) laskavou (5) laskaví (2) laskavého (1) laskavé (5) laskavá (4) laskav (5) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 19:19...ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi...
Exodus 34:6...soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům...
Numeri 14:18...sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná...
Růt 1:8...se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně....
Růt 2:13...jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke...
1. Samuel 1:18...ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její...
1. Samuel 20:29...mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit své bratry.' To proto...
2. Samuel 16:4...pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle -...
1. Královská 12:7...lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale...
2. Letopisů 10:7...řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale...
Ezdráš 7:9...pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal...
Nehemiáš 2:8...král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím...
Nehemiáš 2:18...jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme...
Nehemiáš 9:17... milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To...
Nehemiáš 9:20... svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům...
Job 15:11...To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak...
Žalmy 25:10...učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony....
Žalmy 77:10...Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je můj...
Žalmy 86:15...a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrnýlaskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím, svého služebníka...
Žalmy 103:8...milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky...
Žalmy 103:13...od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On...
Žalmy 143:10...vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ ,...
Žalmy 145:8...milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze...
Žalmy 145:13...ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá...
Žalmy 145:17...ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo...
Přísloví 11:17...žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatstvíLaskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe...
Přísloví 12:25...vede k porobě. Starosti člověka tíží v srdcilaskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro...
Přísloví 15:26...se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo...
Přísloví 16:24...na jeho ústa, jeho rtům dodá přesvědčivostiLaskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši,...
Přísloví 19:22... co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k...
Přísloví 21:10... Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček...
Izaiáš 63:7...učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho...
Joel 2:13...milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí,...
Jonáš 4:2...a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši teď, Hospodine,...
Zachariáš 1:13...A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi...
Malachiáš 3:17... praví Hospodin zástupů, a k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží....
Lukáš 6:35...veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je...
1. Korintským 13:4...lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani...
Efeským 1:5...před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista...
Efeským 4:32...spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh...
Titus 2:5...být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou...
Titus 3:2... o nikom nemluví zle, jsou snášenlivílaskaví a vůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my...
1. Petr 2:3...rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |