Lživá

Hledám varianty 'lživá' [ lživými (3) lživým (4) lživých (1) lživou (1) lživí (1) lživého (2) lživé (5) lživá (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 23:7...právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého...
1. Královská 22:22...se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin...
1. Královská 22:23...úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom...
2. Letopisů 18:21...se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin...
2. Letopisů 18:22...úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom...
Žalmy 27:12...prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na...
Žalmy 31:19... do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně!...
Žalmy 109:2...Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají  lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně...
Žalmy 120:2...on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co...
Přísloví 17:7...nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří...
Přísloví 21:6... zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past....
Přísloví 29:12... moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a...
Přísloví 30:8... žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klamlživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu...
Izaiáš 32:7...podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí....
Izaiáš 44:25... který překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v...
Jeremiáš 8:8...Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a...
Jeremiáš 14:14...nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže,...
Jeremiáš 23:32...Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj...
Jeremiáš 29:23...s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to...
Ezechiel 22:28...to pak snaží zabílit omítkou falešných viděnílživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' -...
Ozeáš 10:4...mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli...
Matouš 5:11...pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlélživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše...
2. Tesalonickým 2:9...bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |