Lžeme

Hledám varianty 'lžeme' [ lžou (1) lži (46) lžete (1) lžeš (1) lžeme (1) lže (2) lhát (1) lhal (6) ]. Nalezeno 57 veršù.
Leviticus 19:11... jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě...
Numeri 23:19...mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a...
Soudců 16:10...vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl...
Soudců 16:13...vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy:...
1. Královská 13:18...domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a...
Job 6:28...na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přece v...
Job 21:34...těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 24:25...klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad...
Job 36:4...tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a...
Žalmy 12:3...lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně...
Žalmy 41:7...jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí....
Žalmy 59:13...je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se...
Žalmy 78:36... Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli...
Žalmy 101:7...nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na...
Žalmy 119:104...se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě....
Žalmy 119:118...tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto...
Žalmy 119:128...cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat!...
Žalmy 144:8... z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože...
Žalmy 144:11... z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve...
Přísloví 20:17...za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly...
Přísloví 26:19... které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo,...
Přísloví 30:6...jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je,...
Izaiáš 5:18...kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají:...
Izaiáš 9:14...je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za...
Izaiáš 30:10...pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým...
Izaiáš 57:4...Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v posvátných hájích a pod kdejakým...
Izaiáš 59:3...krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po...
Izaiáš 59:4... nezastává se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli,...
Jeremiáš 8:5...Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal, ale nikdo...
Jeremiáš 9:4... vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a...
Jeremiáš 13:25...Hospodin, protože jsi na zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se...
Jeremiáš 14:14...pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic...
Jeremiáš 16:19...národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit...
Jeremiáš 23:14...jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od...
Jeremiáš 23:25...co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě?...
Jeremiáš 27:10...králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč,...
Jeremiáš 27:14...králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým...
Jeremiáš 27:15...neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s...
Jeremiáš 29:9... které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví...
Jeremiáš 29:21...synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 43:2...ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet...
Pláč 2:14... mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé...
Ezechiel 13:9... kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu...
Ezechiel 13:19... před mým lidem za hrst ječmene a kus žvanceLžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte...
Ezechiel 21:34...blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel...
Daniel 2:9...' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten...
Daniel 11:27...k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde...
Ozeáš 4:2...ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletbylži a vraždění, zlodějství a cizoložení - rozmáhá se to víc...
Ozeáš 7:13... jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách...
Zachariáš 10:2...zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid...
Zachariáš 13:3..."Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho probodnou,...
Jan 8:44... mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu, nevěříte mi...
Skutky 5:3...řekl: "Ananiáši, to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole?...
2. Tesalonickým 2:11... Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale...
Židům 6:18...stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením...
1. Jan 1:6...s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmělžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako...
Zjevení 3:9...satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |