Lůna

Hledám varianty 'lůna' [ lůnu (10) lůno (22) lůně (10) lůna (30) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 20:18...Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak...
Genesis 25:22... jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla...
Genesis 25:23...šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí....
Genesis 25:24...Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý...
Genesis 29:31...viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna...
Genesis 30:22...i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh ...
Genesis 38:27... Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku....
Genesis 49:25...propasti ležící dole, požehnáním prsou jakožlůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů...
Exodus 13:2...prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu...
Exodus 13:12... a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého...
Exodus 13:13...patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit,...
Exodus 13:15...Proto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude...
Exodus 34:19...měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda...
Exodus 34:20... to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit,...
Numeri 3:12...všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy...
Numeri 5:21... dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých...
Numeri 5:22...voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se...
Numeri 5:27...manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve...
Numeri 8:16... Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť...
Numeri 12:12... sestra není jako mrtvý plod, co vyšellůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k...
Numeri 18:15... připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a...
Deuteronomium 7:13...ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji, vrhu...
Deuteronomium 28:4... požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i...
Deuteronomium 28:11...ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu...
Deuteronomium 30:9...požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé půdy. Hospodin...
Soudců 13:5...dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael...
Soudců 13:7...nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se...
Soudců 16:17...se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by...
Job 1:21...padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšellůna své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin dal,...
Job 3:10...světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení....
Job 3:11... oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl...
Job 10:18...zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbeclůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako...
Job 31:15... který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týžlůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal...
Job 38:8...Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdylůna vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakem, zahalil...
Job 38:29...déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na...
Žalmy 22:10... když ho tak rád!" To ty jsi vyvedllůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe...
Žalmy 22:11...tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží,...
Žalmy 51:8... Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, lůně matky učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas...
Žalmy 71:6...narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedllůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají...
Žalmy 110:3...se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosalůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin...
Žalmy 127:3...obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou...
Žalmy 139:13...světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná,...
Přísloví 30:16... čtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomu, kdo...
Přísloví 31:2...ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu,...
Kazatel 5:14...když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase...
Kazatel 11:5... Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodkulůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí...
Izaiáš 44:2...Toto praví Hospodin, který učinil, který lůnu utvořil a který podpoří: Neboj se, můj služebníku...
Izaiáš 44:24...praví Hospodin, který vykoupil, který lůnu zformoval: jsem Hospodin, který vše působí, který...
Izaiáš 46:3...pozůstali domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do...
Izaiáš 49:1... povolal od narození, pojmenoval lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své...
Izaiáš 49:5...odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který lůně zformoval, abych byl jeho služebník a přivedl k němu...
Izaiáš 66:9...děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i porod? praví Hospodin. Copak , který...
Jeremiáš 1:5...Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně, znal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil...
Jeremiáš 20:17...v poledne bojový pokřik! Proč nezabil ještělůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo...
Jeremiáš 20:18... zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšellůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi...
Ozeáš 9:14... Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny...
Ozeáš 12:4...za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem...
Ozeáš 13:13...dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je...
Matouš 19:12...to dáno. Jsou eunuchové, kteří se tak narodililůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským...
Lukáš 1:15...veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů...
Lukáš 1:41...Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a...
Lukáš 1:42...jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého...
Lukáš 1:44...tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze , která uvěřila, neboť se...
Lukáš 2:23...v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká...
Lukáš 11:27...jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to...
Lukáš 23:29...dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám:...
Jan 3:4...na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen...
Skutky 14:8...sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal...
Římanům 4:19...na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil...
Galatským 1:15...tradic. Bůh, který oddělil v matčině lůně a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |