Lůžku

Hledám varianty 'lůžku' [ lůžku (28) lůžko (17) lůžkách (3) lůžka (5) lůžek (1) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 47:31...tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno:...
Genesis 48:2...syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi...
Genesis 49:33...tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. ...
Exodus 21:18...kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude...
Leviticus 15:4...zadržuje, bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté;...
Leviticus 15:5...by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:21...seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:23...večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera...
Leviticus 15:24...na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena...
Leviticus 15:26...tak jako v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude...
Deuteronomium 28:57...náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která...
1. Samuel 19:13...uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla...
1. Samuel 19:15... Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku...
1. Samuel 19:16... ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti!...
1. Samuel 28:23...nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma,...
2. Samuel 4:7...a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a...
2. Samuel 4:11...člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit...
2. Samuel 13:5...bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se...
2. Samuel 17:28...Barzilajem Gileádským z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývky, misky a džbány s pšenicí, ječmenem a...
1. Královská 17:19...horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to...
2. Královská 4:21...umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom...
2. Královská 4:32...Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal...
2. Královská 9:16...do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný...
2. Letopisů 24:25...prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne...
Ester 1:6...vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfyru,...
Job 7:13... abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ...
Job 33:15...noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými...
Job 33:19...jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé hlodání, ...
Žalmy 4:5...moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti...
Žalmy 6:7...kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám! Zrak mi...
Žalmy 36:5...ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se...
Žalmy 41:4...nevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl...
Žalmy 41:9...neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval...
Žalmy 63:7... hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím....
Žalmy 132:3...slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům...
Přísloví 22:27...se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky...
Píseň 1:12...ti se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi...
Píseň 3:1...či kolouchu se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji....
Ezechiel 32:25...hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola!...
Daniel 2:28...dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi, ležel na lůžku,...
Daniel 2:29... jsou následující: Když jsi, králi, ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a...
Daniel 4:2...zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně...
Daniel 4:7...jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak...
Daniel 4:10...obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a...
Daniel 7:1...Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel...
Ozeáš 7:14...lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se...
Amos 6:4...odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na lůžkách slonových, povalujete se na svých polštářích. Cpete...
Marek 7:30...Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje...
Skutky 5:15...stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na...
Skutky 9:33... který byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus uzdravuje....
Skutky 28:8...nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po...
Zjevení 2:22...smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |