Lítosti

Hledám varianty 'lítosti' [ lítostí (10) lítosti (4) lítost (4) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 45:20...a přivezte i svého otce. A neohlížejte selítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to...
Soudců 2:18...z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po...
2. Samuel 24:16...Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!"...
1. Letopisů 21:15...viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!"...
Job 27:22...daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně...
Žalmy 102:15...milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni...
Žalmy 106:45...svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit všech, kdo je...
Žalmy 135:14...obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory...
Izaiáš 47:6...vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tížila....
Jeremiáš 20:16...ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne...
Jeremiáš 21:7... Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví...
Ezechiel 36:21...jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil...
Ozeáš 11:8...Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima...
Joel 2:14...zla upouští. Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti...
Amos 7:3...Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin. Panovník Hospodin...
Amos 7:6...Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin....
Abakuk 1:17... To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště...
2. Korintským 9:7... Každý dává, jak se v srdci rozhodl, nelítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |