Líbil

Hledám varianty 'líbil' [ líbit (2) líbily (1) líbilo (8) líbili (3) líbila (5) líbil (5) líbí (22) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 41:37..." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak...
Numeri 14:8...velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající...
Numeri 24:1...býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby...
Deuteronomium 1:23...o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z...
Jozue 22:30... co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovilíbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak...
Jozue 22:33...Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům...
Soudců 14:3...chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od...
Soudců 14:7...šel dál do Timny, promluvil s tou ženoulíbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal....
1. Samuel 18:20...do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovilíbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se...
1. Samuel 18:26...) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta...
1. Samuel 29:6...mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivýlíbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke...
2. Samuel 3:36...západem slunce!" Všechen lid si toho všimllíbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král...
2. Samuel 17:4...i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje...
1. Královská 3:10...soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože...
2. Letopisů 30:4...neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat...
Ester 1:21... vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal...
Ester 2:9...pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit,...
Job 36:21...míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený....
Žalmy 104:34...zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by...
Žalmy 147:11... ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj...
Přísloví 16:7...se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo...
Přísloví 16:13... co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel...
Izaiáš 1:29...vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydět, že jste se pro ...
Izaiáš 58:5...vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos...
Izaiáš 58:6...Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat...
Jeremiáš 18:4...znovu a dělal z jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo...
Malachiáš 2:17...ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se...
Jan 8:29...samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili...
Skutky 10:35...Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to...
Skutky 12:3... popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku...
Římanům 8:8...Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak...
1. Korintským 7:32... Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil...
1. Korintským 7:33...Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná...
1. Korintským 7:34...duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych vás nějak...
2. Korintským 5:9...anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem,...
Efeským 5:10... spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději...
Filipským 2:13... abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování...
Koloským 3:20... poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k...
1. Tesalonickým 2:4...evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že...
1. Tesalonickým 4:1...přijali a co děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od...
1. Timoteus 5:4...a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí...
Židům 12:28...proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je...
1. Petr 5:2...ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad...
1. Jan 3:22...dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho...
3. Jan 1:6...dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů...

Slova obsahující líbil: líbil (5) líbila (5) líbili (3) líbilo (8) líbily (1) nelíbil (4) nelíbila (1) nelíbilo (3) neoblíbil (3) nepolíbil (1) oblíbil (23) oblíbila (1) oblíbili (2) políbil (14) políbila (3) políbili (1) přislíbil (2) přislíbili (1) slíbil (31) slíbila (1) slíbili (3) zalíbil (1) zalíbila (5) zalíbilo (7) zaslíbil (51) zlíbilo (2) znelíbil (1) znelíbila (1) znelíbilo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |