Líbí

Hledám varianty 'líbí' [ líbit (2) líbily (1) líbilo (8) líbili (3) líbila (5) líbil (5) líbí (22) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 41:37..." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak...
Numeri 14:8...velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající...
Numeri 24:1...býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby...
Deuteronomium 1:23...o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z...
Jozue 22:30... co říkali synové Rubenovi, Gádovi a Manasesovilíbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak...
Jozue 22:33...Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům...
Soudců 14:3...chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od...
Soudců 14:7...šel dál do Timny, promluvil s tou ženoulíbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal....
1. Samuel 18:20...do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovilíbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se...
1. Samuel 18:26...) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta...
1. Samuel 29:6...mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivýlíbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke...
2. Samuel 3:36...západem slunce!" Všechen lid si toho všimllíbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král...
2. Samuel 17:4...i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje...
1. Královská 3:10...soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože...
2. Letopisů 30:4...neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat...
Ester 1:21... vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal...
Ester 2:9...pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit,...
Job 36:21...míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený....
Žalmy 104:34...zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by...
Žalmy 147:11... ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj...
Přísloví 16:7...se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo...
Přísloví 16:13... co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel...
Izaiáš 1:29...vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydět, že jste se pro ...
Izaiáš 58:5...vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos...
Izaiáš 58:6...Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat...
Jeremiáš 18:4...znovu a dělal z jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo...
Malachiáš 2:17...ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové zřejmě v oblibě!" Také se...
Jan 8:29...samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili...
Skutky 10:35...Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to...
Skutky 12:3... popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku...
Římanům 8:8...Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak...
1. Korintským 7:32... Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil...
1. Korintským 7:33...Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná...
1. Korintským 7:34...duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych vás nějak...
2. Korintským 5:9...anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem,...
Efeským 5:10... spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději...
Filipským 2:13... abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování...
Koloským 3:20... poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k...
1. Tesalonickým 2:4...evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že...
1. Tesalonickým 4:1...přijali a co děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od...
1. Timoteus 5:4...a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí...
Židům 12:28...proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je...
1. Petr 5:2...ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad...
1. Jan 3:22...dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho...
3. Jan 1:6...dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů...

Slova obsahující líbí: líbí (22) nelíbí (15) nelíbíš (1) nelíbíte (1) oblíbí (1) oblíbím (2) políbí (1) políbím (3) slíbí (1) slíbíš (3) zalíbí (8) zalíbíš (2) zlíbí (14) znelíbí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |