Léta

Hledám varianty 'léta' [ létu (1) léto (14) létem (1) létě (14) léta (30) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 8:22... nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horkoléto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům...
Genesis 41:50... neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je...
Leviticus 25:10...zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý...
Leviticus 25:11...ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo,...
Leviticus 25:12...vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se...
Leviticus 25:13...jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když...
Leviticus 25:15... nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let,...
Leviticus 25:27... co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu...
Leviticus 25:28... zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se...
Leviticus 25:30... i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán anilétě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou,...
Leviticus 25:31...půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem...
Leviticus 25:33...v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, budelétě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou...
Leviticus 25:40... jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti...
Leviticus 25:50...kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka...
Leviticus 25:52...část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného...
Leviticus 25:54...však v těchto letech vykoupen, odejdelétě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou...
Leviticus 27:17...chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole...
Leviticus 27:18...při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do...
Leviticus 27:21...nebude již moci být vykoupeno. bude to polelétě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu...
Leviticus 27:23...polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako...
Leviticus 27:24...vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno,...
Numeri 36:4... Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se...
Deuteronomium 32:7...a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí ,...
Job 36:11...budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp...
Job 36:26... Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výšky,...
Žalmy 31:11...duše, útroby! Můj život stravuje trápení,  léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy ochably...
Žalmy 61:7...dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní navždycky,...
Žalmy 74:17...umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hraniceléto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na...
Žalmy 78:33... Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali,...
Žalmy 90:9...tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát...
Žalmy 90:15...radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je...
Žalmy 102:25... zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou...
Žalmy 102:28...plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich...
Přísloví 3:2...srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dnyléta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a...
Přísloví 4:10...krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmiléta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit,...
Přísloví 5:9...Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá...
Přísloví 6:8...nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá....
Přísloví 9:11...Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnožíléta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se...
Přísloví 10:5...na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Kdolétě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě...
Přísloví 25:13...pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů...
Přísloví 26:1...hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec...
Přísloví 30:25...ale moudřejší: mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný,...
Izaiáš 18:6...a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý...
Izaiáš 34:8...tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomstyléto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet...
Izaiáš 38:10...jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina...
Izaiáš 38:15...Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk...
Izaiáš 61:2...a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny...
Izaiáš 63:4...jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo  léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník,...
Jeremiáš 8:20...modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žněléto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého...
Ezechiel 38:17...skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den,...
Ezechiel 46:17...ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je to přece...
Daniel 2:35...zlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když selétě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo...
Zachariáš 14:8...ke Středozemnímu moři na západě. Potečoulétě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V...
Matouš 24:32...rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se ...
Marek 13:28...konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto...
Lukáš 4:19...slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji...
Lukáš 21:30... Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte,...
Židům 1:12...roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po ...

Slova obsahující léta: léta (30) létají (3) létající (1) létajícího (1) létal (1) létali (1) proplétaným (1) slétají (2) vylétal (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |