Léčka

Hledám varianty 'léčka' [ léčky (3) léčku (4) léčkou (3) léčkami (2) léčka (3) léčce (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 7:25... které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si...
Jozue 23:13...vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trním v očích,...
Job 18:10...zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty...
Žalmy 38:13...vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti...
Žalmy 69:23... když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích zatmí,...
Žalmy 119:61...dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci...
Žalmy 124:7...unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikliléčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i...
Žalmy 140:6...mi nohy podrazit! Nadutci na nastražili léčku, upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou...
Žalmy 141:9...Chraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců! Ničemové padnou do svých...
Přísloví 1:18...zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo...
Přísloví 12:6...však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou,...
Jeremiáš 9:7...lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví...
Abdiáš 1:7...a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží - nebudeš mít ani ponětí! Toho dne, praví...
Skutky 23:16...než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O  léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za...
Skutky 25:3...ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je...
Římanům 11:9..." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v očích...

Slova obsahující léčka: léčka (3) léčkami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |