Láskou

Hledám varianty 'láskou' [ lásky (32) lásku (66) láskou (24) lásko (10) láska (119) lásce (59) ]. Nalezeno 295 veršù.
Genesis 47:29...laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v Egyptě! ...
Exodus 15:13... země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k příbytku...
Deuteronomium 7:12... tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti...
Deuteronomium 10:15... Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás...
Deuteronomium 23:6... tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání...
1. Samuel 20:17... zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatanlásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval...
2. Samuel 1:26... Jonatane, bratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak...
2. Samuel 13:15... kterou k cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!"...
1. Letopisů 16:34...zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy!...
1. Letopisů 16:41...vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky...
2. Letopisů 5:13...chválit Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův...
2. Letopisů 7:3...se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem...
2. Letopisů 7:6... a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před...
2. Letopisů 20:21...nádheru jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a...
Ezdráš 3:11...a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ...
Nehemiáš 13:22...I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak...
Ester 2:17...ženy; ze všech panen získala jeho přízeňlásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji...
Job 10:12...jsi přioděl, kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý...
Žalmy 5:8...si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné...
Žalmy 6:5...se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene -...
Žalmy 13:6... nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu...
Žalmy 17:7...odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před...
Žalmy 21:8... Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka...
Žalmy 23:6...mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobroláska budou provázet po všechny dny mého života,...
Žalmy 25:6...Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých...
Žalmy 25:7... Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu!...
Žalmy 26:3... zkoušej , prověř srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází....
Žalmy 31:8...je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši...
Žalmy 31:17...svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine, když k...
Žalmy 31:22...jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen....
Žalmy 32:10...trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí. Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví...
Žalmy 33:5...trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý...
Žalmy 33:18...těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v...
Žalmy 33:22... v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův...
Žalmy 36:6... na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k...
Žalmy 36:8...- lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se...
Žalmy 36:11...u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou spravedlnost na v...
Žalmy 40:11...a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil. Své slitování, Hospodine, mi...
Žalmy 40:12...slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily...
Žalmy 42:9...se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak...
Žalmy 44:27...na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný...
Žalmy 45:1..."Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseňlásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám...
Žalmy 48:10...upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i...
Žalmy 51:3...s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně...
Žalmy 52:3...domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou...
Žalmy 52:10...oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit budu, Pane,...
Žalmy 57:4... pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy,...
Žalmy 57:11...lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům....
Žalmy 59:11... ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči....
Žalmy 59:17...uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností...
Žalmy 59:18...zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Boželásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví"...
Žalmy 61:8...tváří trůní navždycky, dej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby...
Žalmy 62:13...to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm...
Žalmy 63:4...tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu chválit po...
Žalmy 66:20...Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na...
Žalmy 69:14... čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna vytáhni,...
Žalmy 69:17...zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým...
Žalmy 77:9...Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh...
Žalmy 85:8...tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodinelásku svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká...
Žalmy 85:11...těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlíLáska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se...
Žalmy 86:13...jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky záhrobí!...
Žalmy 88:12...se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se...
Žalmy 89:2...žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou...
Žalmy 89:3...ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé...
Žalmy 89:15... Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu oporaláska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž...
Žalmy 89:25... ty, kdo jej nenávidí, porazím. věrnostláska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku...
Žalmy 89:29...učiním, nejvyšším bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy...
Žalmy 89:34...jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím...
Žalmy 89:50...život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi...
Žalmy 90:14...svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše...
Žalmy 92:3... tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně...
Žalmy 94:18...mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné...
Žalmy 98:3...spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby...
Žalmy 100:5...s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm...
Žalmy 101:1...věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm....
Žalmy 103:4... vykupuje od smrti v propasti, on korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti...
Žalmy 103:11...vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ...
Žalmy 103:17... nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho...
Žalmy 106:1...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství,...
Žalmy 106:7...v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře Nejvyššího dráždili....
Žalmy 106:45... Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil...
Žalmy 107:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějí...
Žalmy 107:8...dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši...
Žalmy 107:15... roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány...
Žalmy 107:21... zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu...
Žalmy 107:31... po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve...
Žalmy 107:43...Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 108:5...lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům....
Žalmy 109:21...zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí...
Žalmy 109:26...vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá a že...
Žalmy 115:1... ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde...
Žalmy 117:2...národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky...
Žalmy 118:1... Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá...
Žalmy 118:2...láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska...
Žalmy 118:3...trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska...
Žalmy 118:4...trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal,...
Žalmy 118:29...Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo...
Žalmy 119:41...obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co...
Žalmy 119:64...přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých...
Žalmy 119:76... vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil....
Žalmy 119:88... nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet!...
Žalmy 119:149...přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se...
Žalmy 119:159...Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je,...
Žalmy 130:7...V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám Izraele...
Žalmy 136:1...Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:2...láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá...
Žalmy 136:3...láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho...
Žalmy 136:4...trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho...
Žalmy 136:5...navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska...
Žalmy 136:6...trvá navěky! On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska...
Žalmy 136:7...trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho...
Žalmy 136:8...navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí -...
Žalmy 136:9...Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho...
Žalmy 136:10...trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho...
Žalmy 136:11...navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho...
Žalmy 136:12...trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska...
Žalmy 136:13...trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho...
Žalmy 136:14...navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho...
Žalmy 136:15...navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska...
Žalmy 136:16...trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska...
Žalmy 136:17...trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá...
Žalmy 136:18...láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska...
Žalmy 136:19...trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá...
Žalmy 136:20...láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho...
Žalmy 136:21...navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho...
Žalmy 136:22...navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho...
Žalmy 136:23...navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho...
Žalmy 136:24...navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho...
Žalmy 136:25...navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá...
Žalmy 136:26...láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme...
Žalmy 138:8... Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo...
Žalmy 143:8... se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyšímlásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž...
Žalmy 143:12...své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič...
Žalmy 144:2...ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je  láska, můj pevný hrad, útočiště, záchrana. On je můj...
Žalmy 147:11...se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého...
Přísloví 1:22...průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí, kdy drzounů záliba v drzosti,...
Přísloví 3:3...života ti to přidá, zajistí ti to klid a mírLáska a věrnost neopouští, připoutej si je k hrdlu,...
Přísloví 10:12...se skrývá násilí. Nenávist vyvolává neshodyláska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš...
Přísloví 14:22...pomáhá. Jistěže bloudí ten, kdo je zlomyslnýláska a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede...
Přísloví 15:17...poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleninyláskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk...
Přísloví 16:6...nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jistLáskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se...
Přísloví 17:9...úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojílásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná,...
Přísloví 20:28...je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumáLáska a věrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá...
Kazatel 9:1...s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi....
Kazatel 9:6... i pouhá vzpomínka na zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč....
Píseň 1:9...stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále...
Píseň 1:15...můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásnálásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak...
Píseň 2:4... Kéž uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte rozinkami, posilněte mne...
Píseň 2:5... rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí ...
Píseň 2:7...při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle -...
Píseň 2:10...Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaňlásko , překrásná, a pojď! Hle, zima skončila,...
Píseň 2:13...mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaňlásko , překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách...
Píseň 3:5...při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště...
Píseň 3:10... Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery...
Píseň 4:1... kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásnálásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou...
Píseň 4:7...si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásnálásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu,...
Píseň 5:2... Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahálásko , holubičko , dokonalá! Hlavu mám rosou...
Píseň 5:8...mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z...
Píseň 6:4...můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásnálásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná!...
Píseň 7:7...v těch pramíncích! Jak krásná jsi, jak půvabnálásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé...
Píseň 8:4... dcery jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště...
Píseň 8:6...si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na pažiLáska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její...
Píseň 8:7...hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudšímLásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by...
Izaiáš 16:5...zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude...
Izaiáš 54:8... skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel,...
Izaiáš 54:10...hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky,  láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se...
Izaiáš 55:3... Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho...
Izaiáš 63:7...krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží - za...
Izaiáš 63:9... posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po...
Jeremiáš 16:5...je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i...
Jeremiáš 31:3..." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji  láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství...
Jeremiáš 33:11...vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude...
Pláč 3:22...srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále...
Pláč 3:32...I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat...
Ezechiel 33:31... ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc...
Ozeáš 2:21...navěky, zasnoubím si právem a spravedlnostíláskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si také věrností,...
Ozeáš 4:1...na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění,...
Ozeáš 4:18...smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovajílásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí, budou se...
Ozeáš 6:4... Efraime, dělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!...
Ozeáš 6:6... aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však...
Ozeáš 10:12...bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejtelásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat...
Ozeáš 12:7...Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná...
Sofoniáš 3:17... Šťastně se bude z tebe veselit, svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den...
Matouš 24:12...a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnostláska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude...
Lukáš 11:42...a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty...
Jan 5:42...od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte ...
Jan 13:35...poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam...
Jan 15:9..., tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v  lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak...
Jan 15:10...lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v  lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a...
Jan 15:13... jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste...
Jan 17:26...jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi miloval, byla v nich a v nich." ...
Římanům 5:5...klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus...
Římanům 5:8...někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli...
Římanům 8:35...a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad,...
Římanům 8:39...v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu,...
Římanům 12:9...kdo pomáhá potřebným, to dělá s radostíLáska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k...
Římanům 12:10... tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte...
Římanům 13:8... tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť...
Římanům 13:10...ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona...
Římanům 14:15...tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého...
Římanům 15:30...požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji....
1. Korintským 4:21...Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi...
1. Korintským 8:1...došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak...
1. Korintským 13:1... Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl...
1. Korintským 13:2...poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i...
1. Korintským 13:3...dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá,...
1. Korintským 13:4...abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemuLáska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se...
1. Korintským 13:8... všemu věří, vždycky doufá, všechno vydržíLáska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky...
1. Korintským 13:13...zná . Do doby nám zůstává víra, nadějeláska, tato trojice; ale největší z nich je láska. ...
1. Korintským 14:1...ale největší z nich je láska. Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste...
1. Korintským 16:14... buďte silní. Všechno se mezi vámi dějelásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem...
1. Korintským 16:24...Pána Ježíše s vámi.  láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží...
2. Korintským 2:4... ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho zarmoutil,...
2. Korintským 5:14...jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel...
2. Korintským 6:6...a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí...
2. Korintským 7:15...před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na poslušnost vás všech a na to, jak...
2. Korintským 8:7... ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v...
2. Korintským 8:8...nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost...
2. Korintským 8:24...jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně...
2. Korintským 13:11...se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se navzájem svatým...
2. Korintským 13:14...všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavel,...
Galatským 5:6...nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování...
Galatským 5:13...pro svou tělesnost, ale raději si navzájemlásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:...
Galatským 5:22...podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,...
Efeským 1:4...světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonnílásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze...
Efeským 1:15...jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli...
Efeským 2:4...nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách -...
Efeským 3:17...vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotvenilásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká...
Efeským 3:19...šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré...
Efeským 4:2...pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejtelásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem...
Efeským 4:15...k bludu. Místo toho máme mluvit pravdulásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z...
Efeským 4:16...svázané pomocí všech tkání, roste a buduje selásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který ...
Efeským 5:2...milované děti se řiďte Božím příkladem a žijtelásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás...
Efeským 6:23...aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencůmláska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží...
Filipským 1:8...mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc...
Filipským 1:9...k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou...
Filipským 1:17...že mi k mým okovům přidají soužení; druzí všaklásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval...
Filipským 2:1...v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a...
Filipským 2:2...radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést...
Koloským 1:4...se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje,...
Koloským 1:8...služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto...
Koloským 2:2... Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty...
Koloským 3:14...vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích ...
1. Tesalonickým 1:3...naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme,...
1. Tesalonickým 3:6...vrátil s radostnou zprávou o vaší vířelásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a...
1. Tesalonickým 3:12...naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši...
1. Tesalonickým 4:9... který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha...
1. Tesalonickým 5:8...Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř vírylásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv,...
2. Tesalonickým 1:3...vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme -...
2. Tesalonickým 3:5...činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři,...
1. Timoteus 1:5...Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry....
1. Timoteus 1:14... pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírouláskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž...
1. Timoteus 2:15...i všech těch, kdo vedou rozumný život ve vířelásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev,...
1. Timoteus 4:12... buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání,...
1. Timoteus 6:10...tužeb stahujících lidi do zkázy a záhubyLáska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi...
1. Timoteus 6:11...utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, vírulásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop...
2. Timoteus 1:7... Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha sílylásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána...
2. Timoteus 1:13...za příklad zdravého učení. Zůstávej ve vířelásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž...
2. Timoteus 2:22...mladických tužeb a následuj spravedlnost, vírulásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého...
2. Timoteus 3:10...způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivostlásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení,...
2. Timoteus 4:8...soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdoláskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy...
Titus 2:2...střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve vířelásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se...
Filemon 1:5... neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíšelásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry...
Filemon 1:7...poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře,...
Filemon 1:9...mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň...
Židům 6:10...nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste...
Židům 10:24...věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme selásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné...
Židům 13:1...náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost - díky ...
1. Petr 1:22...očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste...
1. Petr 3:8... buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani...
1. Petr 4:8...modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte...
1. Petr 5:14...Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon Petr,...
2. Petr 1:7...bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání...
1. Jan 2:5...pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda...
1. Jan 2:15... Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá...
1. Jan 3:1...spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a...
1. Jan 3:16...sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme...
1. Jan 3:17...mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými...
1. Jan 4:7...bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná...
1. Jan 4:8...Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna,...
1. Jan 4:9...- vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh...
1. Jan 4:10...svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a...
1. Jan 4:12...milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme...
1. Jan 4:16...v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska...
1. Jan 4:17...v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou...
1. Jan 4:18...vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání...
1. Jan 5:3...toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázáníLáska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a...
2. Jan 1:3...Krista, Otcova Syna, je s námi v pravdělásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak...
2. Jan 1:6...měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste...
3. Jan 1:6... Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to...
Juda 1:2...pro Ježíše Krista: Milosrdenství vám a pokojláska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám...
Juda 1:12...vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři...
Juda 1:21...modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše...
Zjevení 2:4...ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a...
Zjevení 2:19...nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |