Kvašená

Hledám varianty 'kvašená' [ kvašeným (2) kvašený (2) kvašeného (9) kvašené (1) kvašená (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 12:15...je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů...
Exodus 12:19...vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, to bude host...
Exodus 12:20... to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené...
Exodus 13:3...vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu...
Exodus 13:7...slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na...
Exodus 23:18... svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude...
Exodus 34:25... svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic nezbude....
Leviticus 2:11...oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu...
Leviticus 7:13...díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden...
Leviticus 10:9... nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro...
Numeri 6:3...vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude...
Numeri 28:7...Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni....
Deuteronomium 16:3... oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně...
Deuteronomium 16:4...Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, ...
Amos 4:5...přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně pokřikujte o...

Slova obsahující kvašená: kvašená (1) nekvašená (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |