Kvůli

Hledám varianty 'kvůli' [ kvůli ]. Nalezeno 387 veršù.
Genesis 3:17...svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ...
Genesis 7:7...zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set letKvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho...
Genesis 8:21...příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského...
Genesis 12:17... otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům...
Genesis 18:24... Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc...
Genesis 18:26...městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím...
Genesis 18:28...těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam...
Genesis 18:29...se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím...
Genesis 18:31...když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán...
Genesis 18:32...když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil...
Genesis 20:3...ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za...
Genesis 20:11...tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba  kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra....
Genesis 20:18...děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v...
Genesis 21:12...o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem...
Genesis 21:25..." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci...
Genesis 22:12... jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham...
Genesis 26:7..." neboť si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou,...
Genesis 26:9...‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal:...
Genesis 26:24...jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy...
Genesis 27:41...se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau...
Genesis 27:46...ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si...
Genesis 30:27... zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si...
Genesis 32:32...když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne...
Genesis 36:7...bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří...
Genesis 37:8...chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli ještě víckvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další...
Genesis 43:18...se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se...
Exodus 2:23...letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc...
Exodus 4:26...nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť...
Exodus 6:9...'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 9:11...i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli...
Exodus 13:8...kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z...
Exodus 17:7...pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svárkvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina...
Exodus 18:8...vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech...
Exodus 30:12...Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi  kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude...
Leviticus 4:26...tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 4:35...Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. ...
Leviticus 5:6...nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si...
Leviticus 5:10...pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno....
Leviticus 5:13...za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto případů...
Leviticus 5:18...odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl,...
Leviticus 15:15...tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje...
Leviticus 15:19...večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se ...
Leviticus 15:30...tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity...
Leviticus 15:31...Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj...
Leviticus 19:22...za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil,...
Leviticus 21:1...Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu...
Leviticus 21:2...poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen...
Leviticus 21:3...kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí...
Leviticus 21:4... která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si...
Leviticus 21:11...k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit...
Leviticus 21:23...svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darůKvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit...
Leviticus 22:9...jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hříchkvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem...
Leviticus 26:10...úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás...
Leviticus 26:21...mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás...
Leviticus 26:45... Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima...
Numeri 11:29...můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli...
Numeri 12:1...zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu...
Numeri 17:14...zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil...
Numeri 22:22...oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel...
Numeri 25:4..."Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí...
Numeri 25:18...midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a...
Numeri 31:16...radu svedly syny Izraele od Hospodina k PeoroviKvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy...
Deuteronomium 1:37...prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam...
Deuteronomium 3:26...ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi....
Deuteronomium 4:21...a tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím...
Deuteronomium 14:1... Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý...
Deuteronomium 15:9...na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně,...
Deuteronomium 18:12...něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před...
Deuteronomium 20:18...podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému...
Deuteronomium 24:15...je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče...
Deuteronomium 28:20...veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazenKvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho...
Deuteronomium 28:67...strachovat, nikdy si nebudeš jistý životemKvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou...
Deuteronomium 31:18...neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela...
Jozue 2:9...vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před...
Jozue 6:1... je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani...
Jozue 22:20...obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s...
Soudců 6:7...volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin...
Soudců 6:27...svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řeklKvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem...
Soudců 8:15...mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmunakvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a...
Soudců 11:33...od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramimKvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny...
Soudců 17:2...set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To ...
Růt 1:13... copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, dcery, můj úděl je pro vás...
Růt 1:19...k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!"...
1. Samuel 1:6...ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že Hospodin nedopřál plodnost. A tak to...
1. Samuel 3:13... Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a...
1. Samuel 4:21... neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi...
1. Samuel 12:7... abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás...
1. Samuel 20:34...druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když...
1. Samuel 22:22... jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou,...
1. Samuel 23:10... že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj...
1. Samuel 30:6... že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu...
2. Samuel 1:12... Truchlili, naříkali a postili se do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu...
2. Samuel 3:8...Davidových rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá,...
2. Samuel 4:5...domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili...
2. Samuel 6:12...dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ...
2. Samuel 9:1..."Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživuKvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově...
2. Samuel 9:7...odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím...
2. Samuel 12:16...Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel...
2. Samuel 19:43...náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás...
2. Samuel 21:7...Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn...
1. Královská 7:47... Bylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy...
1. Královská 8:11... naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože...
1. Královská 8:41...k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o...
1. Královská 11:12...od tebe království a dám ho tvému služebníkoviKvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života....
1. Královská 11:13...z ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celéKvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který...
1. Královská 11:32...a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu,...
1. Královská 11:34...nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a...
1. Královská 14:16...Hospodina. Proto se Hospodin Izraele vzdákvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl...
1. Královská 15:4... jeho Bohu, jako srdce jeho otce DavidaKvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě...
1. Královská 15:13...babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa...
1. Královská 15:30...skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl...
1. Královská 16:7...jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal,...
1. Královská 16:13...Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke...
2. Královská 4:24...oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeňKvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, ...
2. Královská 8:19...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zléKvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu...
2. Královská 13:23...nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na  kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl...
2. Královská 23:26...svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin...
2. Královská 23:35...faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanitKvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu...
2. Královská 24:3...Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi...
2. Královská 24:4...kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém ...
1. Letopisů 16:21...království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům...
1. Letopisů 27:24... se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet...
2. Letopisů 5:14... totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože...
2. Letopisů 6:32...k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži...
2. Letopisů 15:16...svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa...
2. Letopisů 19:2...Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteliKvůli tomu na tebe přijde Hospodinův hněv. Našlo se ale na...
2. Letopisů 21:7...dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zléKvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin...
2. Letopisů 21:19... Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných...
2. Letopisů 26:20...Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do...
2. Letopisů 28:19...a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu na...
Ezdráš 9:4... kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem ....
Ezdráš 10:9...na prostranství před Božím chrámem a chvěli sekvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a...
Ezdráš 10:14... aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn...
Nehemiáš 5:7...odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli...
Nehemiáš 10:1...jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou...
Nehemiáš 13:26...své syny ani sebe s jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika...
Ester 9:26...Proto se těm dnům říká purim, od toho slova purKvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a...
Job 13:7...poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte...
Job 17:2...zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvačikvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku,...
Job 18:4...tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo...
Job 34:28...a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když...
Job 41:23... stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře, moře pění jak voňavkářův...
Job 42:11...hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl....
Žalmy 5:9...posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chráměKvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti ...
Žalmy 7:1... Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj,...
Žalmy 27:11...k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svoukvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej ...
Žalmy 34:22...kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni....
Žalmy 37:1...zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako...
Žalmy 42:10... skály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech...
Žalmy 43:2...přece Bůh posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli...
Žalmy 50:8... usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvýmKvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí....
Žalmy 51:2...Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze...
Žalmy 69:7... viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane...
Žalmy 69:8...zahanbeni ti, kteří , Bože Izraele, hledajíKvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba...
Žalmy 91:11...ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby ...
Žalmy 105:14... nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům...
Žalmy 106:32...vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že...
Žalmy 143:12...své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky...
Přísloví 24:19...ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněvKvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co...
Izaiáš 14:9... nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby přivítalo, jakmile...
Izaiáš 19:17...hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten...
Izaiáš 19:20...a svědectvím o Hospodinu zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim...
Izaiáš 43:14...praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelskýKvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory -...
Izaiáš 43:25...unavil, obtížil jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích....
Izaiáš 45:4... Bůh izraelský, který volá jménem tvýmKvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému...
Izaiáš 48:9... že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenecKvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k...
Izaiáš 48:11...nejsi stříbrný, vyvolil jsem v peci souženíKvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat...
Izaiáš 49:7...povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný, Svatému izraelskému, jenž...
Izaiáš 52:15... tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné, neslýchané...
Izaiáš 55:5...jsi, a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému,...
Izaiáš 60:9...dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimikvůli jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž...
Izaiáš 62:1...spravedlnosti a chvále před všemi národy.  Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se,...
Izaiáš 63:17...srdce, abychom nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví!...
Jeremiáš 3:8...Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový...
Jeremiáš 7:12...své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste...
Jeremiáš 9:5...zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lstikvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak...
Jeremiáš 11:14...za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid...
Jeremiáš 14:7...zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčujíkvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili,...
Jeremiáš 14:21...se provinili a i my jsme proti tobě hřešiliKvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný...
Jeremiáš 15:4...vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubiliKvůli tomu, co judský král Menašem, syn Ezechiášův, páchal...
Jeremiáš 15:13...poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území....
Jeremiáš 15:15...své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned...
Jeremiáš 16:6...i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy....
Jeremiáš 17:3...padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu páchanému po celém vašem území. Svou vlastní...
Jeremiáš 23:9... jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž...
Jeremiáš 23:27... tak jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen...
Jeremiáš 25:16... se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na sesílám." Vzal jsem tedy kalich z...
Jeremiáš 33:5...lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobítKvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto...
Jeremiáš 37:11...vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš...
Jeremiáš 44:3... Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit...
Jeremiáš 44:22...lhostejné? Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali,...
Jeremiáš 50:13...- pustina, poušť a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý,...
Jeremiáš 51:49... praví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu padali...
Pláč 1:5...mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel...
Pláč 4:13...vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch,...
Pláč 5:6... Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýriíkvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme...
Ezechiel 5:9...Před očima národů na tobě vykonám své soudyKvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem...
Ezechiel 6:9...smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami...
Ezechiel 6:11...Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou...
Ezechiel 7:13...o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše...
Ezechiel 12:19... protože jejich země bude oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou...
Ezechiel 14:15...hubila, by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 18:26...a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí...
Ezechiel 20:9... že proti nim vybuchnu rozhořčením v EgyptěKvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem...
Ezechiel 20:14...na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncujiKvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo...
Ezechiel 20:22...si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněvKvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno...
Ezechiel 20:43...všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami...
Ezechiel 20:44... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a...
Ezechiel 23:10...donaha, vzali syny i dcery a zabili ji mečemKvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její...
Ezechiel 23:40... a hle, přicházeli, jakmile si pro poslalyKvůli nim ses koupala, oči si líčila, šperky se zdobila, na...
Ezechiel 27:12...tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro...
Ezechiel 27:16...dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem,...
Ezechiel 27:18... olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí...
Ezechiel 28:5...byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví...
Ezechiel 28:16...dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlýmKvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo...
Ezechiel 28:17...jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kamenyKvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost...
Ezechiel 28:18...srazil k zemi, před očima králů, aby viděliKvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně...
Ezechiel 31:15... se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a všechny lesní stromy kvůli němu...
Ezechiel 32:8...svůj svit. Všechna světla, jež září na nebikvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví...
Ezechiel 33:10...přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem...
Ezechiel 33:13...spravedlivé skutky nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi:...
Ezechiel 33:18...od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti...
Ezechiel 33:29...nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že...
Ezechiel 35:5...tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem HospodinKvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas...
Ezechiel 36:22...- Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu,...
Ezechiel 36:30...úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné...
Ezechiel 36:31...nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám,...
Ezechiel 36:32...kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi....
Ezechiel 44:25...k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli...
Ezechiel 47:11...bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější...
Daniel 1:10... že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by  kvůli vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal...
Daniel 9:16...svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců se...
Daniel 9:17...náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníkaKvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou...
Daniel 9:19...Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednejKvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i...
Daniel 10:16... "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se...
Ozeáš 2:20...svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co...
Ozeáš 4:11...opustili Hospodina a pustili se do smilstvaKvůli vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí...
Ozeáš 7:14...srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí. jsem je...
Ozeáš 9:15...zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávistKvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci...
Joel 1:11...dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinařikvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli!...
Joel 4:19...se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili...
Amos 8:8...nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do...
Abdiáš 1:9...Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyneKvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi,...
Abdiáš 1:10...- na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vražděníkvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do...
Jonáš 1:7...se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistímekvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los...
Jonáš 1:12...ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně." Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině,...
Jonáš 1:14...k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné...
Jonáš 4:9...Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se k smrti!"...
Micheáš 1:5...v ohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je...
Micheáš 3:12...Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude...
Micheáš 7:13...a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou...
Sofoniáš 2:10...mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad lid...
Zachariáš 7:14...nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovatKvůli nim se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem...
Zachariáš 8:10...Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměnykvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani...
Malachiáš 3:11...na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva...
Matouš 5:11...vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v...
Matouš 10:18...soudům a bičovat vás ve svých shromážděníchKvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví...
Matouš 10:22... děti povstanou proti svým rodičům a zabijí jeKvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo...
Matouš 10:39...svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. Kdo vás přijímá, ten přijímá ,...
Matouš 13:21... ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned...
Matouš 13:58...cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu...
Matouš 14:3..." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan...
Matouš 14:9...hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní....
Matouš 15:3...si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl...
Matouš 15:6... nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o...
Matouš 17:20...zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám,...
Matouš 18:7...kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda...
Matouš 19:8... dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit...
Matouš 19:9... že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to...
Matouš 20:15...si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední...
Matouš 24:9...bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjetkvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy...
Matouš 24:22...nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdoKvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby vám tehdy...
Matouš 27:19...nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale...
Marek 2:4...k němu čtyři muži a nesli ochrnutéhoKvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli...
Marek 3:9...spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho...
Marek 4:17...nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned...
Marek 6:17...pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou...
Marek 6:26...hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout....
Marek 10:5...ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od...
Marek 10:29...sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase...
Marek 13:9...vás vydávat soudům a shromážděním. Budete bitikvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali...
Marek 13:13...smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí jeKvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo...
Marek 13:20...ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdoKvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo...
Lukáš 5:19...se ho vnést dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a...
Lukáš 5:30...jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a...
Lukáš 6:22...vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť...
Lukáš 8:19..." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá...
Lukáš 11:8...dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a mu, co potřebuje,...
Lukáš 18:29...dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem...
Lukáš 19:3...boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy...
Lukáš 21:12... Budou vás vydávat do shromáždění a vězeníkvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude...
Lukáš 21:17...i přátelé a některé z vás vydají na smrtKvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani...
Jan 1:7...Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili...
Jan 5:18..."Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil...
Jan 6:61...Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co...
Jan 6:66...mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete...
Jan 7:13...dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil...
Jan 7:43...Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli...
Jan 9:39... Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to...
Jan 10:19... Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich...
Jan 11:15...jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale...
Jan 11:42... vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi ...
Jan 12:9...dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z...
Jan 12:11...proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen...
Jan 12:30..." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto...
Jan 12:42...však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze...
Jan 14:11...mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve...
Jan 15:21... zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který poslal....
Jan 16:6...poslal, a nikdo z vás se neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek....
Jan 19:38...Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajnýkvůli strachu z židovských představených) pak požádal...
Jan 20:19...dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými...
Skutky 4:9...lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka...
Skutky 7:29...snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalec...
Skutky 16:3... že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedykvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že...
Skutky 18:18...na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil...
Skutky 19:23...ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem...
Skutky 19:40...v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení...
Skutky 20:3...měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii....
Skutky 20:19...a uprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic...
Skutky 21:34...V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho...
Skutky 21:35...ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta...
Skutky 23:6...jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl, farizeové se...
Skutky 23:29...jejich Velerady. Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač...
Skutky 24:21...mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos...
Skutky 26:6...jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct...
Skutky 26:7...i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbeníKvůli této naději Židé žalují, králi Agrippo! Co je...
Skutky 27:4...postarali. Když jsme odtud vyrazili, museli jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme pobřeží Kilikie...
Skutky 28:20...spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o...
Římanům 2:24...Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ...
Římanům 4:23..." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že...
Římanům 4:24...však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který...
Římanům 5:17...Boží dar vede k ospravedlnění z mnoha proviněníKvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho...
Římanům 8:3...od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého...
Římanům 8:10...jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti....
Římanům 8:20...je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději,...
Římanům 10:19...Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost,...
Římanům 11:20... abych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý,...
Římanům 11:28...odstraním jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli...
Římanům 13:5...zla. Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také...
Římanům 14:15... je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým...
Římanům 14:20...k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné...
1. Korintským 4:6..."nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo udělal...
1. Korintským 4:10...podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme...
1. Korintským 8:11...strhnout, aby jedl maso obětované modlámKvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší sourozenec, za...
1. Korintským 9:10..." Copak se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře,...
1. Korintským 9:23...aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak...
1. Korintským 10:25... cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte, vždyť "Hospodinova je země i...
1. Korintským 10:27... jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl:...
1. Korintským 10:30...jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo...
1. Korintským 11:9...z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje...
1. Korintským 11:10... si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez...
1. Korintským 12:15...nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko,...
1. Korintským 12:16...nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se...
2. Korintským 2:10...odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám...
2. Korintským 3:7...zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže...
2. Korintským 5:13... ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova...
2. Korintským 5:21... On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. ...
2. Korintským 7:9...Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž...
2. Korintským 7:12...nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše kvůli tomu...
2. Korintským 8:9... Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Kristakvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou...
2. Korintským 12:8... abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi:...
Galatským 1:24...káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do...
Galatským 3:19...skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene....
Efeským 3:13...důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu....
Efeským 5:6...nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv....
Filipským 1:24...nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli...
Filipským 1:25...kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobuduKvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi...
Koloským 2:16...nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo...
Koloským 3:6...a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv....
2. Timoteus 2:10...v okovech. Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v...
Židům 3:19...poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále...
Židům 4:6... jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje...
Židům 4:11... aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší...
Židům 7:11... Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba,...
Židům 9:28...sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne  kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon...
1. Petr 1:20...světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z...
1. Petr 2:13...navštívení, protože viděli vaše dobré skutkyKvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ...
1. Petr 2:19...a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale...
1. Petr 2:20...budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k...
1. Petr 5:2... ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným...
2. Petr 2:2...jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet...
2. Jan 1:2...(a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky:...
3. Jan 1:7... jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li...
Juda 1:15...bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti...
Zjevení 1:9...soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na...
Zjevení 8:11...vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil...
Zjevení 16:21...padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |