Kvílejí

Hledám varianty 'kvílejí' [ kvílím (2) kvílí (2) kvílet (5) kvíleli (1) kvílejte (15) kvílejí (5) kvílej (4) ]. Nalezen 31 verš.
Izaiáš 3:26...hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlitkvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v...
Izaiáš 13:6...s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zemKvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od...
Izaiáš 14:31...kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobijiKvílej, bráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou...
Izaiáš 15:2...na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v...
Izaiáš 16:7...- jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad rozinkami z...
Izaiáš 23:1...Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodikvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské...
Izaiáš 23:6... Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřežíkvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak...
Izaiáš 23:14...zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodikvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr...
Izaiáš 33:7...k Hospodinu je jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty...
Izaiáš 38:14...- než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješKvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči...
Izaiáš 65:14...zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestíkvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným...
Jeremiáš 25:34...ani nepohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemiKvílejte, pastýři, naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v...
Jeremiáš 25:36...úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné louky...
Jeremiáš 47:2...i všechno na , města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před...
Jeremiáš 48:20...Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejtekvílejte! Podél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na...
Jeremiáš 49:3...vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví HospodinKvílej, Chešbone, Aj je vyhuben, obyvatelky Raby, bědujte,...
Jeremiáš 51:8...pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcenKvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se...
Ezechiel 21:17...a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katověKvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na...
Ezechiel 30:2...člověčí. Řekni: Tak praví Panovník HospodinKvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den,...
Ozeáš 7:14... Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilí, ode se však...
Joel 1:5... sežraly ponravy. Proberte se, opilci, plakejtekvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli...
Joel 1:8...je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévkyKvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého...
Joel 1:11... víno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolnícikvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla...
Joel 1:13...se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltářekvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu...
Micheáš 1:8... vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výtkvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž...
Sofoniáš 1:11...Nového města kvílení a hlučný třeskot od VýšinKvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude...
Zachariáš 11:2...brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltíKvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni!...
Zachariáš 11:3...bášanské - ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to...
Matouš 24:30...Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských...
Lukáš 8:52...Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad plakalikvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali...
Zjevení 18:9...a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad  kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |