Kusem

Hledám varianty 'kusem' [ kusy (32) kusům (1) kusů (15) kusu (14) kusem (2) kuse (1) kus (27) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 30:40...dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl...
Genesis 30:41...k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se...
Genesis 47:6...tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi...
Exodus 9:4...od egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v...
Exodus 9:6...pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských...
Exodus 9:7...- a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil....
Exodus 12:21...Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak...
Exodus 15:25...tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal...
Exodus 23:24...je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná...
Exodus 25:36...ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů....
Exodus 26:3...stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude...
Exodus 26:4...pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél...
Exodus 26:5...a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát...
Exodus 26:10...stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony...
Exodus 36:11...pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél...
Exodus 36:12...a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát...
Exodus 36:17...padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného...
Exodus 37:22...ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také...
Leviticus 7:14... Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi...
Leviticus 9:19...krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající...
Leviticus 9:20...vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři....
Leviticus 9:24...vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a...
Leviticus 14:4...chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptákykus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá...
Leviticus 14:49... Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptákykus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka...
Leviticus 17:3...Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za...
Leviticus 24:18... musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu,...
Leviticus 27:10... svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen...
Leviticus 27:32... Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu....
Numeri 31:32... Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Numeri 31:33...vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu, 61 000 oslů,...
Numeri 31:36...těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675....
Numeri 31:38...nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500...
Numeri 31:43...od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu,...
Numeri 31:44...337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu, 30 500 oslů,...
Deuteronomium 11:30...a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánemkus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na...
Soudců 19:29...nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli...
1. Samuel 11:7...hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy:...
1. Samuel 15:9...Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale...
1. Samuel 15:33...tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do...
1. Samuel 17:18...odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své...
2. Samuel 16:1...na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se...
1. Královská 5:3...30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů...
1. Královská 7:11...8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří...
1. Královská 11:30...vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak...
1. Královská 11:31...dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu...
2. Královská 2:12... Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky....
2. Královská 6:6...Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji...
2. Královská 25:13...bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i...
2. Letopisů 15:11...obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že...
2. Letopisů 15:16...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele...
Job 40:30...dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do...
Žalmy 7:3...zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můj,...
Žalmy 35:15... napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali,...
Žalmy 60:4...teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní...
Žalmy 68:31...stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení...
Přísloví 17:1...je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha...
Přísloví 28:21...neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem,...
Izaiáš 24:12...města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se...
Izaiáš 30:14...v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi...
Izaiáš 44:15...s deštěm. To dřevo je pro člověka palivemkus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí a chleba upeče, z...
Jeremiáš 43:13...obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 52:17...bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s...
Ezechiel 13:19...Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmenekus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a...
Ezechiel 22:25...chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a bohatství a...
Ezechiel 24:4...na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími...
Ezechiel 24:6... spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane. To město je naskrz...
Ezechiel 32:9... Mnohé národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé...
Ezechiel 34:3...o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí...
Ezechiel 34:27... že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželi v otroctví....
Ezechiel 37:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze...
Daniel 6:25...na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků:...
Ozeáš 5:14...dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do...
Amos 3:12...když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na...
Amos 6:11... Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále?...
Nahum 1:6...šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se...
Abakuk 3:6...pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky...
Zachariáš 11:6...a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené...
Malachiáš 1:13...zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich...
Malachiáš 1:14...ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a...
Matouš 9:16...záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhnekus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové...
Marek 14:51... Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to...
Lukáš 24:42...se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |