Kus

Hledám varianty 'kus' [ kusy (32) kusům (1) kusů (15) kusu (14) kusem (2) kuse (1) kus (27) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 30:40...dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl...
Genesis 30:41...k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se...
Genesis 47:6...tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi...
Exodus 9:4...od egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin to v...
Exodus 9:6...pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských...
Exodus 9:7...- a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil....
Exodus 12:21...Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak...
Exodus 15:25...tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal...
Exodus 23:24...je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná...
Exodus 25:36...ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů....
Exodus 26:3...stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude...
Exodus 26:4...pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél...
Exodus 26:5...a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát...
Exodus 26:10...stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony...
Exodus 36:11...pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél...
Exodus 36:12...a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát...
Exodus 36:17...padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného...
Exodus 37:22...ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také...
Leviticus 7:14... Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi...
Leviticus 9:19...krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající...
Leviticus 9:20...vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři....
Leviticus 9:24...vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a...
Leviticus 14:4...chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptákykus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá...
Leviticus 14:49... Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptákykus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka...
Leviticus 17:3...Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za...
Leviticus 24:18... musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu,...
Leviticus 27:10... svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen...
Leviticus 27:32... Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu....
Numeri 31:32... Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Numeri 31:33...vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu, 61 000 oslů,...
Numeri 31:36...těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675....
Numeri 31:38...nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500...
Numeri 31:43...od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu,...
Numeri 31:44...337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu, 30 500 oslů,...
Deuteronomium 11:30...a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánemkus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na...
Soudců 19:29...nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli...
1. Samuel 11:7...hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy:...
1. Samuel 15:9...Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale...
1. Samuel 15:33...tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do...
1. Samuel 17:18...odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své...
2. Samuel 16:1...na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se...
1. Královská 5:3...30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů...
1. Královská 7:11...8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří...
1. Královská 11:30...vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak...
1. Královská 11:31...dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu...
2. Královská 2:12... Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky....
2. Královská 6:6...Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji...
2. Královská 25:13...bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i...
2. Letopisů 15:11...obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že...
2. Letopisů 15:16...pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele...
Job 40:30...dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do...
Žalmy 7:3...zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můj,...
Žalmy 35:15... napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali,...
Žalmy 60:4...teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní...
Žalmy 68:31...stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! Vznešení...
Přísloví 17:1...je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha...
Přísloví 28:21...neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem,...
Izaiáš 24:12...města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se...
Izaiáš 30:14...v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi...
Izaiáš 44:15...s deštěm. To dřevo je pro člověka palivemkus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí a chleba upeče, z...
Jeremiáš 43:13...obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 52:17...bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s...
Ezechiel 13:19...Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmenekus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a...
Ezechiel 22:25...chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a bohatství a...
Ezechiel 24:4...na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími...
Ezechiel 24:6... spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane. To město je naskrz...
Ezechiel 32:9... Mnohé národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé...
Ezechiel 34:3...o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí...
Ezechiel 34:27... že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželi v otroctví....
Ezechiel 37:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze...
Daniel 6:25...na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků:...
Ozeáš 5:14...dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do...
Amos 3:12...když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na...
Amos 6:11... Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále?...
Nahum 1:6...šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se...
Abakuk 3:6...pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky...
Zachariáš 11:6...a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené...
Malachiáš 1:13...zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich...
Malachiáš 1:14...ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a...
Matouš 9:16...záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhnekus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové...
Marek 14:51... Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to...
Lukáš 24:42...se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi...

Slova obsahující kus: kus (27) kuse (1) kusem (2) kusu (14) kusů (15) kusům (1) kusy (32) neokusí (8) neokusil (2) neokusím (5) neokusíš (3) nezakusí (5) nezakusil (1) nezakusíte (1) nezkusíš (1) okusí (2) okusil (6) okusili (5) okusím (1) okusit (8) okuste (1) okusuje (1) pokusí (3) pokusil (1) pokusili (4) pokusit (1) syrakusách (1) zakusí (1) zakusil (1) zakusili (1) zakusit (4) zkus (6) zkusí (1) zkusil (2) zkusili (1) zkusils (1) zkusit (2) zkuste (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |