Který

Hledám varianty 'který' [ kteří (664) kterými (10) kterým (68) kterých (38) který (1229) kterou (462) kterému (22) kterém (40) kterého (107) které (897) která (309) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:2...sedmého dne odpočinul od veškeré prácekterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť...
Genesis 2:5...na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověkkterý by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a...
Genesis 2:19...viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval...
Genesis 2:22...žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebrakteré vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a...
Genesis 3:1...se. Nejchytřejší ze všech polních zvířatkterá Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu...
Genesis 3:6... vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému mužikterý byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely...
Genesis 3:12...jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Ženakterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho...
Genesis 4:11...volá ze země! Teď budeš zlořečenější než zeměkterá otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou...
Genesis 4:23... slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránukterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi...
Genesis 4:25..."Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábelakterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a...
Genesis 5:29...nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukoukterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození...
Genesis 6:21...naživu. Proto si opatři veškerou potravukterá se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe...
Genesis 8:1...pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytekkterý s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se...
Genesis 8:8...voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubicikterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z...
Genesis 9:12...zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvykterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s...
Genesis 9:17..." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvykterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi...
Genesis 9:18...s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synovékteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl...
Genesis 11:5...však sestoupil, aby spatřil to město a tu věžkterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid...
Genesis 12:1...příbuzenstva a ze svého otcovského domu do zeměkterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti....
Genesis 12:5...Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleďkterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské...
Genesis 13:4...jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltářekterý tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo...
Genesis 13:5... Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lotkterý šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však...
Genesis 13:15... na jih, na východ i na západ. Všechnu zemikterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím,...
Genesis 13:18...přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamrekterý je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V...
Genesis 14:5...roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králikteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim,...
Genesis 14:6...a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranukterý je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu...
Genesis 14:17...se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králůkteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí...
Genesis 14:18...je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemukterý byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a...
Genesis 14:24...si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužůkteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl...
Genesis 15:1...podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem...
Genesis 16:13... jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůhkterý mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k...
Genesis 16:14...dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živéhokterý mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem....
Genesis 17:11...svého údu a to vám bude znamením smlouvykterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví,...
Genesis 18:7... vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovikterý je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a...
Genesis 18:8...připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytčekteré připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich...
Genesis 18:24...Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivýmkteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s...
Genesis 19:8... nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcerykteré ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s...
Genesis 19:14...zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zetikteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč...
Genesis 19:15..."Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcerykteré tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když...
Genesis 19:33...otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcemkterý nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala....
Genesis 20:3...ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženěkterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 21:2... Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v doběkterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému...
Genesis 21:9...velikou hostinu. Sára pak viděla, že synkterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač....
Genesis 21:25...Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodoukterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Abimelech...
Genesis 21:29...se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňatkterá jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode ...
Genesis 22:2...Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hořekterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal,...
Genesis 23:9...syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpelakterá je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás...
Genesis 23:11...mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskynikterá je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu;...
Genesis 23:16...Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbrakteré zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra...
Genesis 23:20...v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyníkterá je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:2...řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém doměkterý spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého...
Genesis 24:7...odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebeskterý vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně...
Genesis 24:14...zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to takterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám,...
Genesis 24:16...bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívkakterá ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila...
Genesis 24:32...slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i mužikteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo...
Genesis 24:43...Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívcekterá vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého...
Genesis 24:44...vodu pro tvé velbloudy,' pak je to takterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než...
Genesis 24:48...jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahamakterý vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána...
Genesis 24:54...dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i mužikteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak...
Genesis 24:62...odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živéhokterý mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru...
Genesis 24:65... Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten mužkterý nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl...
Genesis 25:9... jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpelakterá leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna...
Genesis 25:11...synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živéhokterý mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele,...
Genesis 25:12...mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaelekterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka...
Genesis 25:18... Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v...
Genesis 25:25...porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Tenkterý vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a...
Genesis 26:1...pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívějšíkterý byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do...
Genesis 26:2...a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemikterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a...
Genesis 26:3...dám všechny tyto země. Tak splním přísahukterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě...
Genesis 26:15...mu Filištíni začali závidět. Všechny studnykteré služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce...
Genesis 26:18...vody vykopané za dnů jeho otce Abrahamakteré po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim...
Genesis 26:32...Izákovi služebníci a pověděli mu o studnikterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea,...
Genesis 27:14..." A tak šel, vzal je a přinesl své matcekterá z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom...
Genesis 27:15...vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezauakteré měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a...
Genesis 27:17...krku kůzlečími kožkami. Onu pochoutku i chlébkterý připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi....
Genesis 27:18...ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "AnoKterý jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený,"...
Genesis 27:33...a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom tenkterý ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel,...
Genesis 28:4... abys přijal za dědictví zem svého putováníkterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba...
Genesis 28:9...dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě ženkteré měl, si vzal za manželku Machalat, dceru...
Genesis 28:18...brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámenkterý měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil...
Genesis 28:22...domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámenkterý jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze...
Genesis 30:2...však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Bohakterý ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha,"...
Genesis 30:15...Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčkakterá mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám...
Genesis 31:16...a všechny peníze shrábl! Všechno bohatstvíkteré Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a...
Genesis 31:18... jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovukterý získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi...
Genesis 31:51...na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámenkterý jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten...
Genesis 32:10...otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodinekterý jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému...
Genesis 32:11...' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnostikterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento...
Genesis 32:20...námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatnímkteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k...
Genesis 32:21...námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho daremkterý předchází. Když se s ním potom setkám, snad ...
Genesis 33:5...je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou dětikterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se...
Genesis 33:8... Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvodkterý jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si ...
Genesis 33:14...pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádokteré mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud...
Genesis 34:1...nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcerakterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit...
Genesis 35:3...v den úzkosti a byl se mnou na cestěkterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy...
Genesis 35:4...šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohykteré měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a...
Genesis 35:12...národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zemkterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému...
Genesis 35:26...otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synovékteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke...
Genesis 36:5... Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synovékteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své...
Genesis 36:12...Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnukterá Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy...
Genesis 36:24... Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Anakterý našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého...
Genesis 36:31...kmenů v zemi Seír. Toto jsou královékteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele...
Genesis 36:35... kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadůvkterý pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se...
Genesis 40:5... oba dva - číšník i pekař egyptského králekteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže...
Genesis 40:17... měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tomkterý byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro...
Genesis 41:36...celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladukterý v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem."...
Genesis 42:9... ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval snykteré o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli...
Genesis 43:2...zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrníkteré přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám...
Genesis 43:26...A když Josef přišel domů, předložili mu ten darkterý měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se...
Genesis 43:32...pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťanykteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji -...
Genesis 44:8...jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbrokteré jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě...
Genesis 44:17...bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte...
Genesis 45:4...přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratrkterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a...
Genesis 45:27...jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slovakterá po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které...
Genesis 46:5...svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozykteré farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj...
Genesis 46:8...své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synůkteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben,...
Genesis 46:15...Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léykteré Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru...
Genesis 46:18...syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci Zilpykterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi...
Genesis 46:20...se v Egyptě narodili synové Manases a Efraimkteré mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole...
Genesis 46:22...Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomcikteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn...
Genesis 46:25... Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhykterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi...
Genesis 46:27...synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovikteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo...
Genesis 47:11...rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcíchkteré jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji...
Genesis 47:14...hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny penízekteré se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali...
Genesis 48:5...' Nyní tedy přijímám za své oba tvé synykteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta:...
Genesis 48:6...a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomcikteré zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich...
Genesis 48:9...svému otci odpověděl: "To jsou moji synovékteré mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně,...
Genesis 48:14...ruce a položil svou pravici na hlavu Efraimakterý byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli...
Genesis 48:22...o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechemkterý jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." ...
Genesis 49:30...Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpelakterá leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež...
Genesis 49:32...a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyníkterá je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když...
Genesis 50:2...slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařůmkteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:5...řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobcekterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím...
Genesis 50:24...k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do zeměkterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!"...
Exodus 1:1...v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitůkteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou:...
Exodus 1:8...země. Později ale v Egyptě nastoupil nový králkterý nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid...
Exodus 1:22...přikázal všemu svému lidu: "Každého synakterý se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru...
Exodus 3:14... jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsemkterý jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:20...tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divykteré uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí....
Exodus 3:22...její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šatykteré obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany...
Exodus 4:9...vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta vodakterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev."...
Exodus 4:21...připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však posílím jeho hrdost, a tak...
Exodus 5:11... Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z prácekterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl...
Exodus 5:20...Cestou od faraona potkali Mojžíše a Áronakteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás...
Exodus 5:21...i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou mečkterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane...
Exodus 6:4...smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemikterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění...
Exodus 6:26...jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíškterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země...
Exodus 7:15...se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůlkterá se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh...
Exodus 7:17...poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holíkterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v...
Exodus 7:18...udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Rybykteré jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak,...
Exodus 7:21... obrátila se všechna nilská voda v krev. Rybykteré byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že...
Exodus 8:1...Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůlkterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a...
Exodus 8:8...od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žabkterými faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a...
Exodus 9:9...před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašekkterý pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po...
Exodus 10:2...o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameníchkterá jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem...
Exodus 10:5...zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromykteré vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých...
Exodus 10:13...zem a Hospodin přihnal do země východní vítrkterý vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr...
Exodus 10:19...obrátil k Egyptu velmi silný západní vítrkterý ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém...
Exodus 11:8...se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lidkterý následuje!' Teprve potom odejdu." A tak odešel od...
Exodus 12:25...pro tebe i pro tvé syny. přijdete do zeměkterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento...
Exodus 12:27...odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinukterý v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale...
Exodus 12:39...lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těstakteré vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové...
Exodus 13:11...rok. Hospodin přivede do země Kananejcůkterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji ...
Exodus 14:8...krále faraona, aby pronásledoval Izraelitykteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali -...
Exodus 14:19...na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží andělkterý kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za...
Exodus 14:31...mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou mockterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál...
Exodus 15:17...svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatynikterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na...
Exodus 15:26...ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemockterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin,...
Exodus 16:15... co to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chlébkterý vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto:...
Exodus 17:5...řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou které z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl,...
Exodus 18:8...faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapáchkteré je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé...
Exodus 18:11...- vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanůkteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak...
Exodus 18:18... není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lidkterý je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej...
Exodus 18:21...všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné mužekteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce...
Exodus 19:6...kněží a svatým národem.' Toto jsou slovakterá promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal...
Exodus 19:22...ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněžíkteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se na ...
Exodus 20:2...všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůhkterý vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy...
Exodus 20:12...svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemikterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 21:1...tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákonykteré jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u...
Exodus 21:8...otroci. Jestliže se znelíbí svému pánukterý si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však...
Exodus 22:8...beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věckterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran...
Exodus 22:24...půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovikterý je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář,...
Exodus 23:4...na býka svého nepřítele nebo na jeho oslakterý zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš...
Exodus 23:20...aby opatroval na cestě a přivedl na místokteré jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho,...
Exodus 23:26...středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženykterá by potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým...
Exodus 24:8...a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvykterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov...
Exodus 24:12...tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázáníkteré jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho...
Exodus 25:9...jeho vybavení uděláte přesně podle vzorukterý ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva:...
Exodus 25:16...vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectvíkteré ti dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata,...
Exodus 25:21...jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectvíkteré ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi...
Exodus 25:26...věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhykteré připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy...
Exodus 26:6...naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých sponkterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit...
Exodus 26:13...přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší,...
Exodus 26:30...zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzorukterý ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré,...
Exodus 28:4... aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou rouchakterá zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban...
Exodus 28:23... Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužkykteré připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté...
Exodus 28:26...dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužkykteré připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho...
Exodus 28:27...vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužkykteré připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů...
Exodus 28:38...nepravosti synů Izraele při svatých obětechkteré zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho...
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukemkterý je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho...
Exodus 29:21...oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krvekterá bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukemkterý je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran...
Exodus 29:23...je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečivakterý je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden...
Exodus 29:30... aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Synkterý se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní,...
Exodus 29:32...setkávání jíst maso z toho berana s chlebemkterý je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito...
Exodus 29:46... A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůhkterý je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. ...
Exodus 30:16...nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbrokteré vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu...
Exodus 32:1...se kolem Árona. "Honem, udělej nám bohakterý by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím...
Exodus 32:7...k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lidkterý jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z...
Exodus 32:8...Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cestykterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se...
Exodus 32:14...navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstíkteré proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a...
Exodus 32:19...to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Deskykteré měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou....
Exodus 32:20...roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to telekteré si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach,...
Exodus 32:23...lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám bohakterý by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás...
Exodus 32:32..... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihykterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy...
Exodus 32:35...udeřil na lid za to, že si udělali to tele, tokteré udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi,...
Exodus 33:1..."Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidemkterý jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem...
Exodus 33:7...Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkáváníkterý byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu,...
Exodus 34:1...napíšu slova, jež byla na těch prvních deskáchkteré jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na...
Exodus 34:12... abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu....
Exodus 35:26...a šarlatovou látku a kment. Všechny ženykteré cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst....
Exodus 35:29...kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženykteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné...
Exodus 36:8...dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníkůkteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili...
Exodus 36:13...proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých sponkterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden...
Exodus 36:33...straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlakkterý procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty...
Exodus 37:13...zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhykteré připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy...
Exodus 39:5...ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný páskterý jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré,...
Exodus 39:19...dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužkykteré připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho...
Exodus 39:20...vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužkykteré připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů...
Leviticus 1:5...oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltářkterý je u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou...
Leviticus 1:12...i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dřívíkteré je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:17... Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dřívíkteré je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně...
Leviticus 2:11...z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběťkterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukemkterý je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který...
Leviticus 3:9...oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocaskterý odejme těsně u kostrče, tuk přikrývající vnitřnosti a...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukemkterý je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukemkterý je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který...
Leviticus 4:7...krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidlakterý stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukemkterý je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který...
Leviticus 4:18...oponou. Trochou krve také potře rohy oltářekterý stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu...
Leviticus 5:8...je ke knězi a ten bude obětovat nejprve tokteré je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu...
Leviticus 5:23...svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věckterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí...
Leviticus 6:8...hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlokteré je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat...
Leviticus 6:15...jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův synkterý přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Knězkterý ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém...
Leviticus 7:4...přikrývající vnitřnosti, obě ledviny s tukemkterý je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který...
Leviticus 7:7...odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězikterý s vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí...
Leviticus 7:8...knězi, který s vykonal obřad smíření. Knězikterý přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné...
Leviticus 7:9...na pánvi nebo na plotně připadne knězikterý ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo...
Leviticus 7:14...příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězikterý kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti...
Leviticus 7:18... Nebude mu počítána, bude ohavností a člověkkterý by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst,...
Leviticus 7:33...Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synůkterý bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí...
Leviticus 8:16...obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tukkterý byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny i...
Leviticus 8:26...tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečivakterý je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek,...
Leviticus 8:30...vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krvekterá byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a...
Leviticus 8:31...do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebemkterý je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho...
Leviticus 10:11...a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovenímkterá jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi...
Leviticus 10:12...a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběťkterá zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji...
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst tykteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud...
Leviticus 11:9...Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvorykteří mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní...
Leviticus 11:26...a bude nečistý do večera. Každý kopytníkkterý nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás...
Leviticus 11:27...dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý živočichkterý chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se...
Leviticus 11:34...nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrmkterý přišel do styku s vodou z nádoby, bude nečistý....
Leviticus 11:39... bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvířekteré smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny,...
Leviticus 11:45...plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodinkterý vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte...
Leviticus 12:7...od svého krvácení. Toto je zákon o ženěkterá porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit...
Leviticus 13:18...za čistého - je čistý. Když bude na kůži vředkterý se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok...
Leviticus 13:39...skvrny na kůži matně bělavé, je to lišejkterý vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy...
Leviticus 14:17...jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku olejekterý v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého...
Leviticus 14:28...sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou olejekterý v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého...
Leviticus 14:32...toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověkukterý je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad...
Leviticus 14:34...a Áronovi: " vejdete do kanaánské zeměkterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v ...
Leviticus 14:41...pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínukterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem...
Leviticus 15:16...vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Mužkterý by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude...
Leviticus 15:31...nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytekkterý je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí...
Leviticus 15:32... kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semenekterý jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí...
Leviticus 15:33...výtokem, je to muž nebo žena, a pro mužekterý by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil...
Leviticus 16:1...promluvil po smrti dvou Áronových synůkteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin...
Leviticus 16:16...a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkáváníkterý s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde...
Leviticus 16:18...izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltářikterý je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z...
Leviticus 16:29...dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovaleckterý žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření...
Leviticus 16:32...- to je věčné ustanovení. Smíření vykoná knězkterý bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého...
Leviticus 17:8...Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalcůkteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž...
Leviticus 17:10... Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalcůkteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému...
Leviticus 17:12...Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovaleckterý žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele...
Leviticus 17:13... Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalcůkteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí...
Leviticus 18:24...věcí. Tím vším se přece poskvrňují národykteré před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila;...
Leviticus 18:26...se žádné z těchto ohavností - domácí ani hostkterý žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé,...
Leviticus 18:27...žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidékteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila....
Leviticus 18:28... vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národkterý tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z...
Leviticus 19:20...někdo spal s otrokyní určenou pro jiného mužekterá však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude...
Leviticus 19:36...efu a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůhkterý vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna pravidla...
Leviticus 20:4...jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkemkterý daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se...
Leviticus 20:23...abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly národakterý před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci,...
Leviticus 20:24...mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůhkterý vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými...
Leviticus 20:25...se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazemkteré jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi...
Leviticus 21:3...a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panněkterá neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným...
Leviticus 21:10... znesvětí tak svého otce; je upálena. Knězkterý je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu...
Leviticus 21:17...Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleníchkterý by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl...
Leviticus 22:5...havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověkakterý by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude...
Leviticus 22:33...synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitelkterý vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Leviticus 23:10..."Mluv k synům Izraele: přijdete do zeměkterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste...
Leviticus 25:2..."Mluv k synům Izraele: přijdete do zeměkterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní...
Leviticus 25:6...otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj hostkteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi...
Leviticus 25:38... jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůhkterý vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem,...
Leviticus 25:42...svých otců. (Jsou to přece moji služebnícikteré jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!)...
Leviticus 25:44...- boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečkakteré budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si...
Leviticus 25:45...Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalcůkteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u...
Leviticus 25:55...přece moji služebníci, jsou to služebnícikteré jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Leviticus 26:13...vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůhkterý vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky....
Leviticus 27:22...kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené polekteré není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši...
Leviticus 27:29...Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný člověkkterý propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí...
Numeri 1:4... Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden mužkterý je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů...
Numeri 1:5...svého otcovského domu. Toto jsou jména mužůkteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn...
Numeri 1:44...čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těchkteré Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl...
Numeri 3:12..."Hle, jsem si namísto všech prvorozenýchkteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů...
Numeri 3:26... zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoříkteré je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší...
Numeri 3:31...Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyněkteré používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou...
Numeri 3:39... jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levitékteré Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po...
Numeri 3:46...výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraelekteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za...
Numeri 4:12...tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiníkteré se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu...
Numeri 4:14...látky a na něj položí veškeré oltářní náčiníkteré používají k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlice,...
Numeri 4:25... jeho pokrývku i pokrývku z odolných usníkterá je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání,...
Numeri 4:26...nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoříkteré je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 4:37... součet všech sloužících při Stanu setkáváníkteré Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 4:41... součet všech sloužících při Stanu setkáváníkteré Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu....
Numeri 4:45...činil 3 200. Toto je součet merarijských rodůkteré Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 5:9...něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darůkteré mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní...
Numeri 5:15...moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínkykterá poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji...
Numeri 6:21...za jeho zasvěcení bude odpovídat slibukterý učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých...
Numeri 7:9... neboť jim náleží služba při svatých věcechkteré se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán,...
Numeri 8:4... Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzorukterý mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:16...zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všechkteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů...
Numeri 9:6...přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však mužikteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se...
Numeri 10:9... Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníkukterý by vás napadl, budete na trubky troubit s...
Numeri 10:17...vydali na cestu i synové Geršona a Merarihokteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor...
Numeri 10:21...Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovcikteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek...
Numeri 10:32...s námi, podělíme se s tebou o dobrodiníkteré nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po...
Numeri 11:5..."Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na rybykteré jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na...
Numeri 11:12...nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do zeměkterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít...
Numeri 11:16...mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužůkteré znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu...
Numeri 11:17...a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Duchakterý je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu...
Numeri 11:20...a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodinakterý je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč...
Numeri 11:25...sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Duchakterý byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti...
Numeri 11:28...a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův synkterý byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl:...
Numeri 12:1...s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženěkterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také:...
Numeri 12:11... můj pane! Netrestej nás prosím za hříchkterý jsme tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není...
Numeri 13:2..."Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zemkterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužůkteré Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem...
Numeri 13:24...také granátová jablka a fíky. Podle hroznukterý tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal...
Numeri 13:28...mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lidkterý v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a...
Numeri 13:31...a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Mužikteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu....
Numeri 13:32...jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemikterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat:...
Numeri 14:7...a promluvili k celé izraelské obci: "Zeměkterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá...
Numeri 14:11...mi bude odmítat věřit i přes všechna znameníkterá jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem,...
Numeri 14:15... Když tento lid do posledního vybiješ, národykteré o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na...
Numeri 14:16...na poušti, protože je nedokázal uvést do zeměkterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže...
Numeri 14:22...z těch, kdo spatřili mou slávu a znameníkterá jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo...
Numeri 14:23...pokoušeli a neposlouchali, nespatří zemkterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch,...
Numeri 14:31...stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zemkterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této...
Numeri 14:35... Takto naložím s celým tímto zlým srocenímkteré se proti mně srotilo: zde na této poušti do...
Numeri 14:36...zde na této poušti do posledního pomřou!" Mužikteré Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém...
Numeri 14:40...jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místukteré nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu...
Numeri 14:45...Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejcikteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na ...
Numeri 15:2...synům Izraele a řekni jim: přijdete do zeměkterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít...
Numeri 15:22...se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte které z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi...
Numeri 15:41...svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůhkterý vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Numeri 16:35...Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužůkteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:4..." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnicekteré přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich...
Numeri 17:5...syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolanýkterý by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil...
Numeri 17:14...se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těchkteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo...
Numeri 17:20... vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraelekteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k...
Numeri 18:9...obětí, ti připadne toto: Každý jejich darkterý mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná...
Numeri 18:11...tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvekkterý synové Izraele darují při všech obětech, které mi...
Numeri 18:12...všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotinykteré odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho,...
Numeri 18:19...a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvkykteré synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným...
Numeri 18:24... Levitům jsem totiž dal za dědictví desátkykteré synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu....
Numeri 18:26...Když od synů Izraele přijmete jejich desátkykteré jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu...
Numeri 18:28...odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátkůkteré přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich...
Numeri 19:10...ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalcekterý žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli...
Numeri 19:14...zůstane na něm. Toto je zákon o člověkukterý by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a...
Numeri 19:15...dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanukterá není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na...
Numeri 19:18...onen stan, všechno nádobí i všechny lidikteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl...
Numeri 20:9...pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůlkterá byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal...
Numeri 20:12...svatost, nedovedete toto shromáždění do zeměkterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se...
Numeri 20:14...tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapáchkteré nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v ...
Numeri 20:24...bude připojen ke svému lidu. Nevejde do zeměkterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby...
Numeri 21:11...dál a utábořili se v Ije-abarimu na pouštikterá na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a...
Numeri 21:13...se na druhé straně řeky Arnon, na pouštikterá vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří...
Numeri 21:26... Chešbon byl městem emorejského krále Sichonakterý bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu...
Numeri 21:32...Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejcekteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru...
Numeri 21:34... jako jsi naložil s emorejským králem Sichonemkterý bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a...
Numeri 22:40...a brav a pozval k hostině Balaáma i hodnostářekteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho...
Numeri 24:12...odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslůmkteré jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům...
Numeri 25:14...Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský mužkterý byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn...
Numeri 26:4...přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraelekteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 26:9... To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obcekteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a...
Numeri 26:63...žádné dědictví. Toto jsou synové Izraelekteré sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních...
Numeri 26:64...Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraelekteré sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch...
Numeri 27:3...otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupěkterá se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel...
Numeri 27:12..."Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zemkterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty...
Numeri 27:18...Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku....
Numeri 28:3...příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběťkterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční...
Numeri 28:7...patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápojekterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka...
Numeri 28:23...vše budete obětovat kromě ranní zápalné obětikterá patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po...
Numeri 28:31...kromě stálé zápalné oběti a moučné obětikterá k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak...
Numeri 30:5...nenamítne, pak budou všechny sliby a závazkykteré na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den,...
Numeri 30:6...tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazekkterý na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustí,...
Numeri 30:13...tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazkůkteré vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil,...
Numeri 30:17...později, ponese vinu." Toto jsou pravidlakterá Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy...
Numeri 31:14...na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovekkteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste...
Numeri 31:17...tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženukterá spala s mužem. Všechny dívky, které ještě...
Numeri 31:18...ženu, která spala s mužem. Všechny dívkykteré ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak...
Numeri 31:21...ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkůmkteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž...
Numeri 31:27... Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníkykteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří...
Numeri 31:28...šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníkůkteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 ženkteré ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří...
Numeri 31:36...ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těchkteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich...
Numeri 31:42... patřící zbytku izraelské obce (polovinakterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila:...
Numeri 32:4... Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon, zeměkterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná...
Numeri 32:7...chcete syny Izraele odradit od vstupu do zeměkterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když...
Numeri 32:9...ale pak syny Izraele odradili od vstupu do zeměkterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem...
Numeri 32:11...z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zemkterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Numeri 32:13...let bloudit po poušti, dokud to pokoleníkteré se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřelo. Hle,...
Numeri 32:38...jména byla změněna) a také Sibmu. Městakterá vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna...
Numeri 32:39... šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejcekteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi,...
Numeri 33:4...zatím pohřbívali všechny své prvorozenékteré mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad...
Numeri 33:55...obyvatele země nevyženete, pak se vám tikteré tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích....
Numeri 34:2... vejdete do Kanaánu, toto budou hranice zeměkterá vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede...
Numeri 34:17...promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužůkteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue,...
Numeri 34:29...Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou tikterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili...
Numeri 35:4...všechna jejich zvířata. Předměstské pastvinykteré dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech...
Numeri 35:6...budou jejich předměstské pastviny." "Z městkterá dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude...
Numeri 35:11...a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si městakterá vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci...
Numeri 35:13...dostaví k soudu před obcí. Určete si šest městkterá vám budou sloužit jako útočiště: tři města v...
Numeri 35:17...a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámenkterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je...
Numeri 35:18...musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmětkterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je...
Numeri 35:23...na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámenkterý může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho...
Numeri 35:30...pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrahkterý někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě...
Numeri 35:33...poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krvekterá na byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji...
Numeri 36:8...s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcerakterá mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá...
Numeri 36:13...kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákonykteré Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na...
Deuteronomium 1:1... při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slovakterá Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v...
Deuteronomium 1:17...nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitostkterá by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na a ...
Deuteronomium 1:19... jsme šli celou touto velikou, hroznou pouštíkterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme...
Deuteronomium 1:22...ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed mužekteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě,...
Deuteronomium 1:25...přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Zeměkterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však...
Deuteronomium 1:30..."Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůhkterý jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás....
Deuteronomium 1:31... jako nosí člověk svého syna, a to celou cestukterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste...
Deuteronomium 1:33...vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestukterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když...
Deuteronomium 1:36... ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zemkterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám...
Deuteronomium 1:38... Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunůvkterý ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu...
Deuteronomium 1:39...jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synovékteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do vejdou....
Deuteronomium 1:44...a opovážlivě jste se vydali do hor. Emorejcikteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za...
Deuteronomium 2:6...jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlokteré sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto...
Deuteronomium 2:12... jako to učinil Izrael se svou vlastní zemíkterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte...
Deuteronomium 2:29...i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do zeměkterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon...
Deuteronomium 2:36...a od města v údolí po Gileád nebylo tvrzekterá by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je...
Deuteronomium 3:11...Refajců. Ano, jeho lože je to železné ložekteré je k vidění v Rabě Amonců - devět loket nadél a čtyři...
Deuteronomium 3:12...čtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemikterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a...
Deuteronomium 3:16...středem vede hranice) a k potoku Jabokkterý tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří...
Deuteronomium 3:19... že máte množství dobytka) zůstanou ve městechkterá jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim...
Deuteronomium 3:20...odpočinutí stejně jako vám. obsadí zemkterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy se...
Deuteronomium 3:24...služebníkovi ukazovat svou velikost a svou mocKterý bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým?...
Deuteronomium 3:25...prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zemkterá je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale...
Deuteronomium 3:28...tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zemkterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti...
Deuteronomium 4:1... Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákonykteré vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země,...
Deuteronomium 4:2... Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovůmkterá vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte,...
Deuteronomium 4:5...naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákonykteré mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 4:7...a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutkukterý mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš...
Deuteronomium 4:8...je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé,...
Deuteronomium 4:13...podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvukterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na...
Deuteronomium 4:14...a zákonům, abyste je dodržovali v zemikterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin...
Deuteronomium 4:21...nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné zeměkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu...
Deuteronomium 4:23...nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Bohakterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli...
Deuteronomium 4:26...vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemikterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto...
Deuteronomium 4:28...lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamenekteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak...
Deuteronomium 4:31...tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otcikterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy....
Deuteronomium 4:40...není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázáníkterá ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede...
Deuteronomium 4:44...v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákonkterý Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví,...
Deuteronomium 4:45...Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákonykteré Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z...
Deuteronomium 5:1...a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákonykteré vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě...
Deuteronomium 5:3...Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námikteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s...
Deuteronomium 5:6...na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůhkterý vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy...
Deuteronomium 5:16... jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemikterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:26...hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z...
Deuteronomium 5:28...vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slovakterá ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by...
Deuteronomium 5:31... jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemikterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co...
Deuteronomium 5:33...se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestěkterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a...
Deuteronomium 6:1... vás jim učím, abyste je dodržovali v zemikterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po...
Deuteronomium 6:2...a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázáníkterá ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a...
Deuteronomium 6:6...svou duší a celou svou silou. tato slovakterá ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je...
Deuteronomium 6:10...brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do zeměkterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 6:11... která jsi nestavěl, domy plné všeho dobréhokteré jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal,...
Deuteronomium 6:12... měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodinakterý vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, i jeho svědectví a pravidlakterá ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a...
Deuteronomium 6:18...se ti povede dobře a vejdeš do krásné zeměkterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji...
Deuteronomium 6:23...vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemikterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin...
Deuteronomium 7:1..." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do zeměkterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné...
Deuteronomium 7:8...zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahukterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a...
Deuteronomium 7:15...nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorobkteré jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo...
Deuteronomium 7:16... kdo nenávidí. Pohltíš všechny národykteré ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s...
Deuteronomium 7:19...a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkouškykteré jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na...
Deuteronomium 7:25...bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatukteré je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro...
Deuteronomium 8:1...klatbě. Pečlivě dodržujte všechna přikázáníkterá ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a...
Deuteronomium 8:2...zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestukterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po...
Deuteronomium 8:3... a dopouštěl na tebe hlad; krmil manoukterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že...
Deuteronomium 8:10...Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zemkterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na...
Deuteronomium 8:11...jeho přikázání, pravidla a ustanoveníkterá ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš...
Deuteronomium 8:16...nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manoukterou tví otcové neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby...
Deuteronomium 8:18... aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvukterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys...
Deuteronomium 8:20...vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národykteré před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože...
Deuteronomium 9:2... k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům...
Deuteronomium 9:5...pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovokteré odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi....
Deuteronomium 9:9... abych přijal kamenné desky - desky smlouvykterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře...
Deuteronomium 9:10...Božím prstem. Na nich byla všechna slovakterá k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné...
Deuteronomium 9:12...mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lidkterý jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z...
Deuteronomium 9:16...jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cestykterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě...
Deuteronomium 9:21...v ohni, roztloukl a rozdrtil na jemný prášekkterý jsem vysypal do potoka stékajícího z hory. Také v...
Deuteronomium 9:23...z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemikterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina,...
Deuteronomium 9:26...nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictvíkteré jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z...
Deuteronomium 9:28...na poušti, protože je nedokázal uvést do zeměkterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece...
Deuteronomium 10:2...dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slovakterá byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a...
Deuteronomium 10:4...tentýž nápis jako předtím, totiž Desaterokteré vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v...
Deuteronomium 10:5...z hory. Desky jsem pak uložil do truhlykterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal....
Deuteronomium 10:13...zachovával Hospodinova přikázání a ustanoveníkterá ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 11:3...ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutkykteré uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho...
Deuteronomium 11:7...oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílokteré vykonal. Proto dodržujte všechna přikázání, která vám...
Deuteronomium 11:8...vykonal. Proto dodržujte všechna přikázáníkterá vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit...
Deuteronomium 11:10...semeni - zem oplývající mlékem a medem. Zeměkterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z...
Deuteronomium 11:11...svých nohou jako zelinářskou zahradu. Zeměkterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná...
Deuteronomium 11:13...konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázáníkterá vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina,...
Deuteronomium 11:17...nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemikterou vám Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato ...
Deuteronomium 11:22...pečlivě dodržovat všechna tato přikázáníkterá vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 11:27...poslouchat přikázání Hospodina, svého Bohakterá vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat...
Deuteronomium 11:28...Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cestykterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy,...
Deuteronomium 11:29... Hospodin, tvůj Bůh, přivede do zeměkterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře...
Deuteronomium 11:31...) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zemkterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte...
Deuteronomium 11:32...pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidlakterá vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony,...
Deuteronomium 12:1...dny svého života pečlivě dodržovat v zemikterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví....
Deuteronomium 12:2... Naprosto zničte všechna místa, kde národykteré vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých...
Deuteronomium 12:5... nic takového nedělejte. Vyhledávejte místokteré si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí...
Deuteronomium 12:9...přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictvíkteré ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít...
Deuteronomium 12:10...se však přejít Jordán a usadit se v zemikterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám ...
Deuteronomium 12:11...a kde budete přebývat v bezpečí. Na místokteré si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 12:12... se svými otroky a děvečkami a také s levitoukterý je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl...
Deuteronomium 12:13...na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě,...
Deuteronomium 12:14...místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místěkteré si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš...
Deuteronomium 12:18...pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místěkteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a...
Deuteronomium 12:21...podle své chuti. I když budeš daleko od místakteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své...
Deuteronomium 12:26...oběti i slíbené dary však odnášej na místokteré si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své...
Deuteronomium 12:28...sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slovakterá ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně ...
Deuteronomium 12:29... Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národykteré jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi,...
Deuteronomium 13:3...či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se...
Deuteronomium 13:6...nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Bohakterý vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví....
Deuteronomium 13:7... Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z...
Deuteronomium 13:11... chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Bohakterý vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší...
Deuteronomium 13:13... Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých městkterá ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho...
Deuteronomium 13:14...svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři;...
Deuteronomium 13:19... svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázáníkterá ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířatakterá smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníka. Nesmíte však jíst tykteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud...
Deuteronomium 14:21...jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalcikterý žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej...
Deuteronomium 14:22...Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setbykterá každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí,...
Deuteronomium 14:23...jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místěkteré si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po...
Deuteronomium 14:24...ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místokteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své...
Deuteronomium 14:25... Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místukteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam...
Deuteronomium 14:27...s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitukterý je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani...
Deuteronomium 14:29...dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdovakteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin...
Deuteronomium 15:4...Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemikterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen...
Deuteronomium 15:5... a pečlivě dodržovat všechna tato přikázáníkterá ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná,...
Deuteronomium 15:20...sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místěkteré si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada -...
Deuteronomium 16:2...Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místěkteré Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro...
Deuteronomium 16:4... se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masakteré jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic ...
Deuteronomium 16:5...nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránkakterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod...
Deuteronomium 16:6...Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místěkteré Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno,...
Deuteronomium 16:7...odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místěkteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky...
Deuteronomium 16:11... jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místěkteré Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno,...
Deuteronomium 16:14...s levitou i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovoukteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina...
Deuteronomium 16:15...pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místěkteré si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece...
Deuteronomium 16:16... ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místěkteré si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při...
Deuteronomium 16:18... jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městechkterá ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen...
Deuteronomium 16:20...Pak teprve budeš žít a ovládneš zemkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který...
Deuteronomium 16:21... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltářekterý postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný...
Deuteronomium 17:2... tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se...
Deuteronomium 17:5...taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženukteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je...
Deuteronomium 17:8...sporných případech vstaň a vydej se na místokteré si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat...
Deuteronomium 17:9... Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudcekterý tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok....
Deuteronomium 17:10...soudní výrok. Zachovej se pak podle výrokukterý ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě...
Deuteronomium 17:11...pravidla, o němž poučí, a podle rozsudkukterý ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj...
Deuteronomium 17:14... jednat opovážlivě. přijdeš do zeměkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se...
Deuteronomium 18:6...se svými syny ve službě v Hospodinově jménuKterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v...
Deuteronomium 18:7...svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levitékteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl...
Deuteronomium 18:9...to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do zeměkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle...
Deuteronomium 18:14...cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národykteré ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale...
Deuteronomium 18:19... co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slovakterá promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby...
Deuteronomium 18:20...prorok opovážil promluvit mým jménem slovokteré jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejně, jako...
Deuteronomium 19:2...a v jejich domech, odděl si uprostřed zeměkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V...
Deuteronomium 19:3... tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemikterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř...
Deuteronomium 19:8...tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zemkterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě...
Deuteronomium 19:9...ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázáníkterá vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého...
Deuteronomium 19:10...přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemikterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala...
Deuteronomium 19:14...se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližníhokterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 19:17...postavit před Hospodina - před kněze a soudcekteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně...
Deuteronomium 20:1...se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůhkterý vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí...
Deuteronomium 20:4...- nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůhkterý vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za...
Deuteronomium 20:11...mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lidkterý tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit....
Deuteronomium 20:14...města si rozeber a užívej kořist svých nepřátelkteré ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi...
Deuteronomium 20:15... tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městykterá jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k...
Deuteronomium 20:16...zdejších národů. Z měst patřících národůmkteré ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech...
Deuteronomium 20:20...utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z...
Deuteronomium 21:1... které s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemikterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde...
Deuteronomium 21:3...od toho zabitého k okolním městům a zjistilikteré město je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města...
Deuteronomium 21:6...a každé napadení.) Všichni stařešinové městakteré bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad...
Deuteronomium 21:8... Hospodine, zprosť viny svůj lid Izraelkterý jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed...
Deuteronomium 21:18...Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného synakterý neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když...
Deuteronomium 21:23...je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemikterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když...
Deuteronomium 22:12... ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláštěkterý nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku...
Deuteronomium 22:22... jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - mužkterý s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo!...
Deuteronomium 22:28...by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannukterá není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s , pak,...
Deuteronomium 23:9...v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomcikteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do...
Deuteronomium 23:17...pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej...
Deuteronomium 23:21...požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemikterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco...
Deuteronomium 24:4...její druhý manžel zemře. Její původní manželkterý ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za...
Deuteronomium 24:5...jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženykterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek,...
Deuteronomium 24:12...ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěmkterý ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať....
Deuteronomium 25:9...mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží mužkterý nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak...
Deuteronomium 25:11...přistoupí, aby svého muže uchránila před tímkterý ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození,...
Deuteronomium 25:15...poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemikterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto...
Deuteronomium 25:19...ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemikterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu...
Deuteronomium 26:1...pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do zeměkterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji...
Deuteronomium 26:2... odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemikterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na...
Deuteronomium 26:3...za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězikterý tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes...
Deuteronomium 26:10... Proto teď přináším prvotiny, první ovoce zeměkterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:15... z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemikterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům -...
Deuteronomium 26:19...měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národykteré učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého...
Deuteronomium 27:1...přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázáníkterá vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země,...
Deuteronomium 27:2...dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do zeměkterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny,...
Deuteronomium 27:3...tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do zeměkterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající...
Deuteronomium 27:10...svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidlakterá ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:1... a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázáníkterá ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade...
Deuteronomium 28:7...vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátelekteří napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi...
Deuteronomium 28:8...ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemikterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti...
Deuteronomium 28:13...dodržovat přikázání Hospodina, svého Bohakterá ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes...
Deuteronomium 28:14...Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slovkterá vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo -...
Deuteronomium 28:15...dodržovat všechna jeho přikázání a pravidlakterá ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou ...
Deuteronomium 28:21...postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemikterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi, zimnicí a...
Deuteronomium 28:33...Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národkterý jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:34...jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívanékterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní...
Deuteronomium 28:36...odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národukterý jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit...
Deuteronomium 28:45...Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidlakterá jsem ti udělil. Budou pronásledovat a stíhat,...
Deuteronomium 28:48...svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelůmkteré na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v...
Deuteronomium 28:52... Sevře ve všech tvých městech po celé zemikterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření,...
Deuteronomium 28:53...plod - maso vlastních synů a vlastních dcerkteré ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a...
Deuteronomium 28:54...bratru, po manželce ve svém náručí i po dětechkteré mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví...
Deuteronomium 28:56... Nejcitlivější a nejchoulostivější z váskterá se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva...
Deuteronomium 28:57... po svém synu i své dceři, po plodovém lůžkukteré vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V...
Deuteronomium 28:61...na tebe přivede i všechny nemoci a všechny ránykteré nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš...
Deuteronomium 28:63...zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze zeměkterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi...
Deuteronomium 28:64...světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohůmkteré jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z...
Deuteronomium 28:67... nikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavámkterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš...
Deuteronomium 28:69...se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvykterou s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael...
Deuteronomium 29:21...knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synovékteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země,...
Deuteronomium 29:22...byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojimkteré Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy...
Deuteronomium 29:24...opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otcůkterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli...
Deuteronomium 29:25...sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohůmkteré nepoznali a které jim neurčil. Proto Hospodin...
Deuteronomium 30:5...posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do zeměkterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby...
Deuteronomium 30:7... pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátelekteří nenáviděli a kteří pronásledovali. Ty pak budeš...
Deuteronomium 30:8...Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázáníkterá ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto...
Deuteronomium 30:11...Bohu, celým srdcem a celou duší. Přikázáníkteré ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak...
Deuteronomium 30:16...a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemikterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a...
Deuteronomium 30:18...oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánemkterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes...
Deuteronomium 31:4...naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogemkteré vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 31:5...Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazukterý jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich...
Deuteronomium 31:9...sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžímkteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským...
Deuteronomium 31:11...se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místěkteré si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat...
Deuteronomium 31:13...tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synovékteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina,...
Deuteronomium 31:16... do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvukterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj...
Deuteronomium 31:18...že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlukteré napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář -...
Deuteronomium 31:20... je přivedu do země oplývající mlékem a medemkterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do...
Deuteronomium 31:21...představy i skutky, ještě než je uvedu do zeměkterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň...
Deuteronomium 31:23...a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do zeměkterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou."...
Deuteronomium 31:29... že po smrti se zvrhnete a sejdete z cestykterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina,...
Deuteronomium 32:6...a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitelkterý učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na...
Deuteronomium 32:18...- vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skálykterá zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl....
Deuteronomium 32:20...Zvrácené pokolení - to jsou oni, synovékteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení,...
Deuteronomium 32:47...váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemikterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin...
Deuteronomium 32:49...naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zemkterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž...
Deuteronomium 32:52...tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do zeměkterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání,...
Deuteronomium 33:1...synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnáníkteré Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele....
Deuteronomium 34:4... po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zemkterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 34:10... ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a...
Jozue 1:2...se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do zeměkterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne...
Jozue 1:7...statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákonkterý ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj...
Jozue 1:11...zde překročíte Jordán, abyste obsadili zemkterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení...
Jozue 1:14...ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemikterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v...
Jozue 1:15...tak jako vám a dokud i oni neobdrží zemkterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na...
Jozue 2:6...odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnukteré tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili...
Jozue 2:10...králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovikteré jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli,...
Jozue 2:12... přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenstvíkteré jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství...
Jozue 2:17..." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahykterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země...
Jozue 2:18...tuto šňůru z karmínových provázků do oknakterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého...
Jozue 3:4...přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestukterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli...
Jozue 4:4...noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužůkteré ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene,...
Jozue 4:10...Jordánu, než byly splněny všechny příkazykteré Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to...
Jozue 4:20...východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenůkteré vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům...
Jozue 4:23...to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořemkteré před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby...
Jozue 5:4...obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlavíkterý vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z...
Jozue 5:5...z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lidkterý vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po...
Jozue 6:17... i všichni v jejím domě, protože ukryla poslykteré jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo...
Jozue 6:22...i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužůmkteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do...
Jozue 6:25...uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla poslykteré Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue...
Jozue 7:11...na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvukterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly...
Jozue 7:14...budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmenkterý Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod,...
Jozue 7:26... Navršili nad ním velikou hromadu kameníkterá je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého...
Jozue 8:5... Všichni buďte připraveni. a všechen lidkterý bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou...
Jozue 8:18... Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavlikterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou."...
Jozue 8:29...brány. Navršili nad ním velikou hromadu kameníkterá je tam dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu...
Jozue 8:33...po obou stranách Truhly před levitskými kněžímikteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu...
Jozue 9:5...obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chlébkterý měli s sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli...
Jozue 9:20...nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahukterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: "...
Jozue 9:27...vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místěkteré vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl...
Jozue 10:24...všechny izraelské muže. Velitele bojovníkůkteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu...
Jozue 10:27... K ústí jeskyně pak navršili veliké balvanykteré tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož...
Jozue 11:19... Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo městakteré by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem....
Jozue 12:1...odpočinula od válek. Toto jsou králové zeměkteré synové Izraele pobili a jejichž zem na východní...
Jozue 12:7...kmene Manasesova. A toto jsou králové zeměkteré pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu...
Jozue 13:1...a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho zeměkterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území...
Jozue 13:3...před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států:...
Jozue 13:10... Dále všechna města emorejského krále Sichonakterý vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileád,...
Jozue 13:12...po Salchu, totiž celé bášanské království Ogakterý patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a v...
Jozue 13:21...a celé království emorejského krále Sichonakterý vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako...
Jozue 13:22...a Revu, kteří v zemi bydlili. Kromě těchkteré pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také...
Jozue 13:32...synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictvíkterá Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně...
Jozue 14:1...Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictvíkterá synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je...
Jozue 14:8...podle svého nejlepšího svědomí. bratřikteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale ...
Jozue 14:9... svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Zeměkterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví...
Jozue 15:1...Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Dílkterý losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody,...
Jozue 16:1...v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes. Dílkterý losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu...
Jozue 16:5...synové Manases a Efraim. A toto je územíkteré pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich...
Jozue 17:1...dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je dílkterý losem připadl pokolení Josefova prvorozeného,...
Jozue 17:7... Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatukterý leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k...
Jozue 18:2... ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenůkteré se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele...
Jozue 18:3...dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zemkterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene...
Jozue 18:11...na pokolení Benjamín pro jejich rody. Územíkteré jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny...
Jozue 19:50...Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali městokteré si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To...
Jozue 19:51...vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou dědictvíkterá kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky...
Jozue 21:4...První los připadl na rody Kehatovy. Ti levitékteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst...
Jozue 21:45...vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slovkterá Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše...
Jozue 22:3...své bratry, ale dbali jste na svou povinnostkterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin,...
Jozue 22:4...slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní zeměkterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen...
Jozue 22:9...a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní zeměkterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše....
Jozue 22:33...a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář...
Jozue 23:4...území zbývajících národů i všechna území národůkteré jsem vyhladil - od Jordánu ke Středozemnímu moři,...
Jozue 23:7...ani nalevo. Rozhodně se nesměšujte s národykteré tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů...
Jozue 23:12...se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národůkteré zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit,...
Jozue 23:13...v očích, dokud nevymřete z této krásné zeměkterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, dnes odcházím,...
Jozue 23:14...srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slovkterá vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo....
Jozue 23:15... Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovokteré vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin...
Jozue 23:16...váš Bůh, dal. Jestliže budete porušovat smlouvukterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím...
Jozue 24:5...Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znamenímikterá jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když...
Jozue 24:7... co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé doběkterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země...
Jozue 24:12...je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršněkteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to...
Jozue 24:13...to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zemkterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která jste...
Jozue 24:14...a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohykterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a...
Jozue 24:15...si dnes, komu budete sloužit - bohůmkterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců,...
Jozue 24:17...veliká znamení a zachovával nás po celou cestukterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme...
Jozue 24:18...před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národykteré bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu -...
Jozue 24:23..." odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohykteré máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá...
Jozue 24:27...Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slovakterá nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali...
Jozue 24:31...všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinůkteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro...
Jozue 24:32...z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu polekterý Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce...
Jozue 24:33...syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeatkteré připadlo jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách. ...
Soudců 2:1..."Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do zeměkterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem:...
Soudců 2:7...všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinůkteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které...
Soudců 2:10...svým otcům, nastoupilo po nich další pokoleníkteré neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal....
Soudců 2:12...baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otcůkterý je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních...
Soudců 2:14...Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkůmkteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech...
Soudců 2:17...a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otcůkteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli....
Soudců 2:20...hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvukterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto...
Soudců 2:21..., a proto před nimi nevyženu žádný národkterý zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet...
Soudců 3:1...je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národykteré Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří...
Soudců 3:2... (Udělal to proto, aby izraelská pokoleníkterá neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal...
Soudců 3:4... zda budou poslouchat Hospodinova přikázáníkterá skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele...
Soudců 3:17...a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru...
Soudců 4:2...proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovikterý vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který...
Soudců 4:22...mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti mužekterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží...
Soudců 5:10...budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicíchkteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte...
Soudců 6:13...potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece...
Soudců 6:18...prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s daremkterý ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš...
Soudců 6:21...to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůlkterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů....
Soudců 6:26...ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlukterý pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých...
Soudců 7:7...Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty mužikteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou...
Soudců 7:19... Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbánykteré si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a...
Soudců 8:15...mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v...
Soudců 8:18...k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za mužekteré jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní,"...
Soudců 8:26...ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnicekteré si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony...
Soudců 8:30...domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synůkteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho...
Soudců 8:31... Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila synakterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v...
Soudců 8:34...Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Bohakterý je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních...
Soudců 8:35...Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiníkteré Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel...
Soudců 9:4...a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhykteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v...
Soudců 9:9...řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávatkterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy?...
Soudců 9:13...řekla: To snad mám své víno přestat vydávatkterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy?...
Soudců 9:24...dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelechakterý je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho...
Soudců 9:38... abychom mu sloužili?' Není to snad to vojskokterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal...
Soudců 9:54...lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládencekterý mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně...
Soudců 9:56...domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločinkterý spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát...
Soudců 10:4...soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synůkteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v...
Soudců 10:8...hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncůmkteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali...
Soudců 10:14... vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohůmkteré jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách soužení...
Soudců 11:21...porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejcůkteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území...
Soudců 12:14... Ten měl čtyřicet synů a třicet vnukůkteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let....
Soudců 13:8..."Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží mužkterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme...
Soudců 13:10... "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten mužkterý předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou...
Soudců 13:11...k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten mužkterý mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu...
Soudců 14:20... Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbůkterý se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné...
Soudců 15:18...volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězstvíkteré jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To...
Soudců 15:19...Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu...
Soudců 16:7...řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivamikteré ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný."...
Soudců 16:8...za tedy přišli se sedmi novými tětivamikteré ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji...
Soudců 16:11...tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazykteré se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý...
Soudců 16:26...postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapcekterý ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které...
Soudců 16:27... I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a ženkteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson...
Soudců 16:29...své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupykteré držely chrám, a opřel se o , pravicí o jeden a...
Soudců 17:4...matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepcikterý z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento...
Soudců 17:7...chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levitakterý bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma...
Soudců 18:14... k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužůkteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch...
Soudců 18:17...z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pětkteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i...
Soudců 18:24...Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohykteré jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se...
Soudců 18:29...Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovikterý byl Izraelův syn. Předtím se ale to město jmenovalo...
Soudců 18:31... do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlukterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy...
Soudců 19:12...pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího městakteré nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď...
Soudců 19:19...sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládencekterý tvého služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme."...
Soudců 20:10...Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou hanebnostkterou spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně...
Soudců 20:15...bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužůkteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm...
Soudců 20:36...Benjamínem jen proto, že počítali se zálohoukterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do...
Soudců 21:11...ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkolkterý splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala...
Soudců 21:12...se našlo 400 dívek, netknutých panenkteré ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v...
Soudců 21:14...se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženykteré nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost....
Soudců 21:23...udělali. Každý si z veselice odvedl manželkukterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví....
Růt 2:5...je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníkakterý měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta...
Růt 2:6... Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábkakterá přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla...
Růt 2:9...budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vodykterou služebníci načerpali." Rút padla na tvář a poklonila...
Růt 2:11...svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidukterý jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek...
Růt 4:1...se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli,...
Růt 4:3...se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemikterá se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na...
Růt 4:5...po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědicekterý ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to...
Růt 4:11...města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lidkterý byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové...
Růt 4:14... Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodinkterý ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli...
1. Samuel 1:26... Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta ženakterá tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za...
1. Samuel 2:14...kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcůmkteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel,...
1. Samuel 2:20...ženou potomky místo toho vyžádaného dítětekteré odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin...
1. Samuel 2:29...Izraele. Proč tedy pošlapáváte oběti a darykteré jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli...
1. Samuel 2:35...v jediný den. si pak vzbudím věrného knězekterý bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu...
1. Samuel 3:11...řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věckterá nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších....
1. Samuel 3:13... že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim v tom...
1. Samuel 4:8...z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohovékteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu!...
1. Samuel 4:20...se a porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženykteré pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj...
1. Samuel 6:5...podobizny svých nádorů a podobizny kryskteré ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad...
1. Samuel 6:8...truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předmětykteré s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po...
1. Samuel 6:15...složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho...
1. Samuel 6:17...dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádorykteré Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za...
1. Samuel 6:18... po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes...
1. Samuel 6:19... Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemešekteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů...
1. Samuel 7:14...proti Filištínům. Města od Ekronu po Gatkterá Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a...
1. Samuel 8:10...tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidukterý se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad...
1. Samuel 9:5...dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládencikterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec...
1. Samuel 9:6... Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestukterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži...
1. Samuel 9:11...stoupali nahoru k městu, potkali se s děvečkamikteré vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich....
1. Samuel 9:20...ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslicekteré se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti....
1. Samuel 9:22...je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanýmikterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu...
1. Samuel 9:23...třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porcikterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš...
1. Samuel 10:2...Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslicekteré jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o...
1. Samuel 10:18...vás z ruky Egypťanů i z ruky všech královstvíkterá vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha,...
1. Samuel 10:19...utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Bohakterý vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí....
1. Samuel 11:9...bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslůmkteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům...
1. Samuel 12:6..." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodinkterý ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z...
1. Samuel 12:7...kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkůmkteré pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do...
1. Samuel 12:13...je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je králkterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho...
1. Samuel 12:14...a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i králkterý nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat...
1. Samuel 12:21...mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostemkteré nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to...
1. Samuel 13:13...hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkazkterý ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé...
1. Samuel 13:15...do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojskokteré zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem...
1. Samuel 13:16...600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s mužikteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji...
1. Samuel 14:3... Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiášekterý nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba,...
1. Samuel 14:4...nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmykukterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly...
1. Samuel 14:11...si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a...
1. Samuel 14:21...zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejovékteří předtím byli s Filištíny a přešli do jejich tábora,...
1. Samuel 14:27...když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůlkterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu....
1. Samuel 14:43... "Ochutnal jsem trochu medu na konci holekterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď...
1. Samuel 14:45...proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Tenkterý Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne!...
1. Samuel 15:14...jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcíkteré ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení...
1. Samuel 15:20...odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále...
1. Samuel 16:3...a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl....
1. Samuel 16:19...se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davidakterý pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno...
1. Samuel 17:12...onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišajkterý měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý,...
1. Samuel 17:37...šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodinkterý vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i...
1. Samuel 17:45...jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šikůkteré jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky, zabiju...
1. Samuel 18:4...ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášťkterý nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj,...
1. Samuel 20:36...malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípykteré budu střílet." Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp...
1. Samuel 20:40...David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapcikterý ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do...
1. Samuel 21:8... (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníkůkterý toho dne zůstával před Hospodinem. Jmenoval se Doeg...
1. Samuel 21:10..." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliášekterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za...
1. Samuel 22:7... Benjamínci!" řekl Saul služebníkůmkteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá...
1. Samuel 22:14...ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť...
1. Samuel 22:17...všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážímkteré stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze,...
1. Samuel 22:18...a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužůkteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil...
1. Samuel 24:5...muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do...
1. Samuel 24:13...rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdukterou jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré...
1. Samuel 25:10...Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhůkteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou...
1. Samuel 25:11...pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a masokteré jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o...
1. Samuel 25:16...v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobukterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda....
1. Samuel 25:25... , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládencekteré jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je...
1. Samuel 25:27...ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárekkterý tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá...
1. Samuel 25:30...Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiníkteré ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy,...
1. Samuel 25:34...rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraelekterý mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla...
1. Samuel 26:15... to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad mužkterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč...
1. Samuel 27:8... (Ti totiž odpradávna bydleli v tom krajikterý se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David...
1. Samuel 28:24...se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené telekteré měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z ...
1. Samuel 29:5...těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce,...
1. Samuel 29:10...zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pánakteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak...
1. Samuel 30:1...mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagukterý dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy,...
1. Samuel 30:17...a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíkůkteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět...
1. Samuel 30:21..." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužůkteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni...
1. Samuel 30:22...k nim přistoupil a pozdravil je. Mezi mužikteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní:...
2. Samuel 1:5...a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíkakterý mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl...
2. Samuel 1:13...Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíkakterý mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem...
2. Samuel 2:17...říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné bitvěkterá se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a...
2. Samuel 2:31... (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamíncůkteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v...
2. Samuel 3:14...synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkalkterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek...
2. Samuel 3:31...u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidukterý byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se...
2. Samuel 4:8...hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítelekterý ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes...
2. Samuel 4:9...Beerotského, řekl: "Jakože je živ Hospodinkterý vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v...
2. Samuel 4:10... který vykoupil z každého soužení: Mužkterý mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že...
2. Samuel 5:6...muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejcekteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se...
2. Samuel 5:14...další synové a dcery. Toto jsou jména těchkteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan,...
2. Samuel 6:17...truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanukterý pro ni David postavil. David pak přinesl před...
2. Samuel 6:21...odpověděl David. "Před Hospodinemkterý vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby ...
2. Samuel 7:23...je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemikterý si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak...
2. Samuel 7:25...Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovokteré jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi...
2. Samuel 8:7...kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štítykteré nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do...
2. Samuel 8:11...jako stříbro a zlato ze všech ostatních národůkteré si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců, Filištínů a...
2. Samuel 10:19...zranil tak, že na místě zemřel. Všichni královékteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael...
2. Samuel 11:16...při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když...
2. Samuel 12:3...dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečkukterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z...
2. Samuel 12:5... "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "mužkterý to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí...
2. Samuel 12:15...se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítěkteré Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo....
2. Samuel 12:30...vážící talent zlata. Měla na sobě drahokamkterý pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také...
2. Samuel 13:10...ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčkakterá připravila, a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu...
2. Samuel 13:15...s ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávistkterou k cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji...
2. Samuel 13:23...efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny. Předtím přišel za...
2. Samuel 14:2...do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženukteré řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si...
2. Samuel 14:14...přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitákterá se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život....
2. Samuel 15:1...si později opatřil vůz, koně a padesát mužůkteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle...
2. Samuel 15:6... Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcůmkteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce...
2. Samuel 15:7..."Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slibkterý jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v...
2. Samuel 15:14...s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkůmkteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom...
2. Samuel 15:18...všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužůkteří ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli před...
2. Samuel 15:19...se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizineckterý opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera,...
2. Samuel 15:22...Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmikteré měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě...
2. Samuel 16:21...mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otcekteré tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael...
2. Samuel 16:23...konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelemkterý byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží...
2. Samuel 17:8...Chušaj. "Jsou rozzuření jako medvědicekterá v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený...
2. Samuel 17:18... Dorazili do domu jednoho muže v Bachurimkterý měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena...
2. Samuel 17:25...Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelskýkterý si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy...
2. Samuel 18:28...buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil mužekteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku...
2. Samuel 19:4...toho dne kradli do města, jako se krade vojskokteré s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě...
2. Samuel 19:6...domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své mužekteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkám i...
2. Samuel 19:11...Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalomkterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy...
2. Samuel 20:3...do svého paláce, vzal těch deset konkubínkteré tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je...
2. Samuel 20:15...ho v Abel-bet-maace. Navršili k městu násepkterý dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo...
2. Samuel 21:5..." prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho mužekterý nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území...
2. Samuel 21:7...syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísazekterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v...
2. Samuel 21:8...v Hospodinově jménu. Král vzal dva synykteré Saulovi porodila Ricpa, dcera Ajova, totiž Armoniho a...
2. Samuel 21:16...se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou...
2. Samuel 21:20...proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obrkterý měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem...
2. Samuel 23:20...mocných činů. To on zabil ty dva Moábcekteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ...
2. Samuel 24:13...Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomukterý posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi....
2. Samuel 24:24... Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběťkterá je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot...
1. Královská 1:29...ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodinkterý vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním,...
1. Královská 1:45...a celé město teď oslavuje. To byl ten hlukkterý jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn...
1. Královská 1:48...a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraelekterý dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn...
1. Královská 2:4... kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovokteré mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a...
1. Královská 2:24...slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodinkterý pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi...
1. Královská 2:27...Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovokteré Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom...
1. Královská 2:28...domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovikterý se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k Abšalomovi...
1. Královská 2:31...a sejmeš tak ze i z domu mého otce krevkterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na...
1. Královská 3:4... Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonukterá z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun...
1. Královská 3:26...dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale ženakteré patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane...
1. Královská 3:28..." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudkukterý král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli...
1. Královská 4:7...Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správcůkteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se...
1. Královská 4:11...zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý...
1. Královská 4:15... syn Idův, spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj...
1. Královská 5:21...a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodinkterý dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému...
1. Královská 5:30... Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorcůkteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal...
1. Královská 6:2...zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrámkterý král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý...
1. Královská 6:5...mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěnykterá obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni, vybudoval...
1. Královská 6:12...dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrámkterý stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat ...
1. Královská 6:20...20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatemkterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl...
a další...

Slova obsahující který: který (1229) kterých (38) kterýkoli (5) kterým (68) kterými (10) kterýpak (1) kterýs (2) některý (5) některých (3) některým (2) některými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |