Krutými

Hledám varianty 'krutými' [ krutými (1) krutým (3) krutých (4) krutý (8) krutou (3) krutí (2) krutého (1) kruté (6) krutá (6) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 12:10...tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě...
Genesis 41:31... Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A...
Genesis 43:1... šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta...
Genesis 47:4...země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva....
Genesis 47:13... po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země...
Genesis 49:5... Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich...
Genesis 49:7...že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo...
Nehemiáš 9:27... Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení....
Job 6:10...by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjímkrutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel....
Job 39:16...něčí noha, že je divá zvěř může rozdupatKrutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své...
Žalmy 55:4...hanebností chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze...
Žalmy 64:4...si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj...
Žalmy 144:10...darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají...
Přísloví 2:14...těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo sikrutých zvrácenostech libují, jejichž stezky jsou různě...
Přísloví 27:4... vydržet s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší...
Kazatel 9:12...nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak...
Izaiáš 3:4...Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní...
Izaiáš 10:1...těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém...
Izaiáš 19:4...duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládcikrutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin...
Izaiáš 21:2...z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni,...
Izaiáš 25:3...navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností...
Izaiáš 58:4... Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako...
Izaiáš 58:6...půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo jsoukrutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech,...
Izaiáš 66:4...si z duše libují, a tak pro zvolím kruté zacházení, přivedu na , čeho se strachují! Volal...
Jeremiáš 6:23...mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se...
Jeremiáš 25:38...příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády...
Jeremiáš 46:16...utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil,...
Jeremiáš 50:42...se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se...
Pláč 1:3...se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul...
Pláč 4:3...své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí...
Ezechiel 5:16...okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě....
Ezechiel 14:21...Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj...
Abakuk 1:6...vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil...
2. Korintským 8:2...dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |