Kroky

Hledám varianty 'kroky' [ kroky (29) krokům (4) kroků (4) kroku (3) krokem (2) krok (9) ]. Nalezen 51 verš.
1. Samuel 2:9...patří sloupy země, založil na nich celý světKroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě....
1. Samuel 20:3...Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš...
2. Samuel 6:13...ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom...
2. Samuel 22:37... sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele,...
1. Královská 14:6...jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se...
1. Letopisů 14:15...od moruší. uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby...
Job 13:27...mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk se...
Job 14:16...díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď  kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu...
Job 18:7...ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazí. Nohama...
Job 29:6...se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se  kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje...
Job 31:4...nehledí na cesty, copak nepočítá všechny  kroky? Jestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy...
Job 31:37... ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako...
Job 33:11...protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti povídám,...
Job 34:21... Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se...
Job 39:22...se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechcekrok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a...
Žalmy 17:5...ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců.  kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě...
Žalmy 18:37... sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele,...
Žalmy 37:23...zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklínáKroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje...
Žalmy 37:31...soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá...
Žalmy 40:3...bažiny, nohy postavil na pevné skále,  kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv...
Žalmy 44:19...se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji šakalů, halil jsi nás...
Žalmy 56:7...stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují  kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou...
Žalmy 57:7... svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou...
Žalmy 73:2...srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly,  kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida...
Žalmy 74:3... na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil...
Žalmy 119:59...zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestamikroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se...
Žalmy 119:101...se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů...
Žalmy 119:105... a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl,...
Žalmy 119:133...dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni  kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! ...
Přísloví 2:15... jejichž stezky jsou různě pokroucené a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání...
Přísloví 2:18...nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , nevyjde více, na...
Přísloví 3:6... nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám...
Přísloví 3:17...v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se ...
Přísloví 4:12...přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí....
Přísloví 4:26...miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se...
Přísloví 4:27...bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost,...
Přísloví 5:5...zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá,...
Přísloví 5:6... O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji,...
Přísloví 5:21...Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v...
Přísloví 14:15... Prosťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný člověk své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde...
Přísloví 16:9... Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále...
Přísloví 20:24...falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco...
Kazatel 4:17...je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději...
Izaiáš 26:6... Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápenýchkroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivá, stezku...
Izaiáš 38:15...mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto,...
Jeremiáš 10:23...svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve...
Pláč 4:18... jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se...
Daniel 5:23... který v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku,...
Nahum 1:3...vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku....
Skutky 5:9...na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe."...
Židům 12:13...rukám i podlomeným kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |