Kraluje

Hledám varianty 'kraluje' [ kralujete (1) kraluje (15) kraluj (4) kralovat (77) kralovali (2) kraloval (113) ]. Nalezeny 193 verše.
Genesis 36:33...město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Belakraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když...
Genesis 36:34...Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobabkraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel...
Genesis 36:35...Chušam z temanské země. Když zemřel Chušamkraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil...
Genesis 36:36...Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadadkraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla,...
Genesis 36:37...jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samlakraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel...
Genesis 36:38...místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaulkraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když...
Genesis 36:39...Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborůvkraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a...
Genesis 37:8...Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli...
Exodus 15:18... kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a...
Deuteronomium 17:20...napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští...
Soudců 9:8...krále nad sebou si stanovit. Řekly olivěKraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat...
Soudců 9:10...se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď tykraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat...
Soudců 9:12...se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď tykraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat...
Soudců 9:14...stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď tykraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku...
1. Samuel 11:12...řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale...
1. Samuel 13:1..." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři...
1. Samuel 23:17...mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj...
2. Samuel 2:10...a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům...
2. Samuel 2:11...dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců....
2. Samuel 3:21...Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera...
2. Samuel 5:4...Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v...
2. Samuel 5:5... a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet let...
2. Samuel 8:15...Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
1. Královská 1:5... Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a...
1. Královská 1:11..." jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím...
1. Královská 1:13... nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to,...
1. Královská 1:18...syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš....
1. Královská 1:24...pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel...
1. Královská 1:35...zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i...
1. Královská 2:11...předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let...
1. Královská 2:15...bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle...
1. Královská 4:1... aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři:...
1. Královská 11:25...on protivníkem Izraele po celý Šalomounův životKraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn...
1. Královská 11:37...tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem...
1. Královská 11:42... píše v Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let....
1. Královská 11:43...městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do...
1. Královská 12:17...se Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve...
1. Královská 14:19... Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčilkraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů....
1. Královská 14:20...se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo...
1. Královská 14:21...něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v...
1. Královská 14:31...matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma,...
1. Královská 15:1...vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka...
1. Královská 15:2... syna Nebatova, začal nad Judou kralovat AbiášKraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala...
1. Královská 15:8...a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále...
1. Královská 15:9...roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let....
1. Královská 15:10...krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat AsaKraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se...
1. Královská 15:24...ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy...
1. Královská 15:25...Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval...
1. Královská 15:28...zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý...
1. Královská 15:33... Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet...
1. Královská 16:6...otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal...
1. Královská 16:8...roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky....
1. Královská 16:10...a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn,...
1. Královská 16:15...roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo...
1. Královská 16:23...a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a...
1. Královská 16:28...ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále...
1. Královská 16:29... Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem...
1. Královská 22:40... Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad...
1. Královská 22:41...kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba...
1. Královská 22:42...se ujal království v pětatřiceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se...
1. Královská 22:51...ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále...
1. Královská 22:52...roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v...
2. Královská 1:17...roku judského krále Jehorama, syna Jošafatovakralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které...
2. Královská 3:1...se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v...
2. Královská 3:27... Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na...
2. Královská 8:16...vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve...
2. Královská 8:17... Stal se králem ve dvaatřiceti letechkraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby...
2. Královská 8:24...předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského...
2. Královská 8:25...krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve...
2. Královská 8:26... Stal se králem ve dvaadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 9:29...otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama...
2. Královská 10:36...jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když...
2. Královská 12:2...se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 12:22...svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského...
2. Královská 13:1... se izraelským králem stal Joachaz, syn JehuůvKraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v...
2. Královská 13:9...otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského...
2. Královská 13:10...se izraelským králem stal Jehoaš, syn JoachazůvKraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 13:24...král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův, tehdy...
2. Královská 14:1...krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem...
2. Královská 14:2...judského. Stal se králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se...
2. Královská 14:16...mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův...
2. Královská 14:23...stal izraelským králem Jeroboám, syn JehoašůvKraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v...
2. Královská 14:29...mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku...
2. Královská 15:1...roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti...
2. Královská 15:2...Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letechkraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se...
2. Královská 15:7...ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále...
2. Královská 15:8...králem stal Zachariáš, syn JeroboámůvKraloval v Samaří šest měsíců a páchal, co je v...
2. Královská 15:13...se v Samaří stal králem Šalum, syn JábešůvKraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn...
2. Královská 15:17...se izraelským králem stal Menachem, syn GadihoKraloval v Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 15:22...ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále...
2. Královská 15:23...králem stal Pekachiáš, syn MenachemůvKraloval v Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 15:27...izraelským králem stal Pekach, syn RemaliášůvKraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v...
2. Královská 15:32...krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti...
2. Královská 15:33...Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 15:38...ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna...
2. Královská 16:1...roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti...
2. Královská 16:2... syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letechkraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Královská 16:20...ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále...
2. Královská 17:1...Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn ElyKraloval v Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 18:1...krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v...
2. Královská 18:2...Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se...
2. Královská 19:37... Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt...
2. Královská 20:21...pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve...
2. Královská 21:1... Menaše se stal králem ve dvanácti letechkraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se...
2. Královská 21:18...zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti...
2. Královská 21:19...Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 21:26...jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi...
2. Královská 22:1...Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letechkraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se...
2. Královská 23:31... Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 23:33...ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod sto...
2. Královská 23:36... Joakim se stal králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 24:8... Joakin se stal králem v osmnácti letechkraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala...
2. Královská 24:18... Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala...
1. Letopisů 1:44...město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Belakraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když...
1. Letopisů 1:45...Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobabkraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel...
1. Letopisů 1:46...Chušam z temanské země. Když zemřel Chušamkraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil...
1. Letopisů 1:47...Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadadkraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla,...
1. Letopisů 1:48...jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samlakraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel...
1. Letopisů 1:49...místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaulkraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když...
1. Letopisů 1:50...Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborůvkraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a...
1. Letopisů 3:4...Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let...
1. Letopisů 16:31... země raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa...
1. Letopisů 18:14...Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
1. Letopisů 29:26...neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajůvkraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala...
1. Letopisů 29:27...vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě. Zemřel v...
1. Letopisů 29:28... bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od...
2. Letopisů 1:13...na gibeonské výšině odebral do Jeruzalémakraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i koně,...
2. Letopisů 9:30...Ida o Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let....
2. Letopisů 9:31...městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do...
2. Letopisů 10:17...celý Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve...
2. Letopisů 12:13...králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze...
2. Letopisů 12:16...pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády...
2. Letopisů 13:2...Jeroboámovy vlády se stal judským králem AbiášKraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 13:23...pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let...
2. Letopisů 17:1...veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli...
2. Letopisů 20:31...se stal judským králem v pětatřiceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se...
2. Letopisů 21:1...předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi,...
2. Letopisů 21:5... Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letechkraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby...
2. Letopisů 21:20...otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letechkraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho...
2. Letopisů 22:2...králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 23:3...podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle: Třetina z vás...
2. Letopisů 24:1...popravena. Joaš se stal králem v sedmi letechkraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 24:27...Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v...
2. Letopisů 25:1... Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se...
2. Letopisů 26:3... Uziáš se stal králem v šestnácti letechkraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se...
2. Letopisů 26:23...totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v...
2. Letopisů 27:1... Jotam se stal králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala...
2. Letopisů 27:8...králů. Stal se králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul...
2. Letopisů 27:9...ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti...
2. Letopisů 28:1...Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letechkraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v...
2. Letopisů 28:28...králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v...
2. Letopisů 29:1... Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se...
2. Letopisů 32:33...mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve...
2. Letopisů 33:1... Menaše se stal králem ve dvanácti letechkraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v...
2. Letopisů 33:13...ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté...
2. Letopisů 33:20...pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti...
2. Letopisů 33:21... Amon se stal králem ve dvaadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v...
2. Letopisů 34:1...Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letechkraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v...
2. Letopisů 36:2... Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v...
2. Letopisů 36:5... Joakim se stal králem v pětadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích...
2. Letopisů 36:8...izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti...
2. Letopisů 36:9... Joakin se stal králem v osmnácti letechkraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je...
2. Letopisů 36:11... Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích...
Ester 1:1... Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie po...
Job 41:26...povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 10:16... jeho zkaženost odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin...
Žalmy 47:9...Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučnýKraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své...
Žalmy 55:20...Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se...
Žalmy 93:1...on je Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se...
Žalmy 96:10...rozechvěj, celá zem! Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude...
Žalmy 97:1... národy bude soudit v pravdě své!" Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů zajásá! Hustý...
Žalmy 99:1...svět, národy bude soudit poctivě! Hospodin kraluje - národy, chvějte se! Trůní nad cherubíny - země ...
Žalmy 146:10... cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení!...
Přísloví 30:22...a čtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se...
Izaiáš 37:38... Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt...
Izaiáš 52:7... kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí,...
Jeremiáš 33:21...Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy...
Jeremiáš 52:1... Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letechkraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala...
Ezechiel 20:33...jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V...
Ezechiel 37:22... je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se...
Ozeáš 11:5... Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich...
Micheáš 4:7... ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky....
Matouš 2:22...Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha...
Lukáš 1:33...Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez...
1. Korintským 4:8... máte všechno, jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli...
1. Korintským 15:25...a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám....
2. Timoteus 2:12... budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme...
Zjevení 5:10...jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem...
Zjevení 11:15...našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců,...
Zjevení 17:18... kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla,...
Zjevení 20:4...její znamení na čela ani na ruce. Ti ožilikralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili,...
Zjevení 20:6... ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude...
Zjevení 22:5...slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl řekl: "Tato slova...

Slova obsahující kraluje: kraluje (15) kralujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |