Kralování

Hledám varianty 'kralování' [ kralování (21) ]. Nalezen 21 verš.
1. Samuel 10:16...našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k...
1. Samuel 10:25...žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem....
1. Samuel 13:13...ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé...
1. Samuel 13:14...nad Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého...
1. Samuel 14:47...a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními...
1. Královská 14:25...před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský vládce Šišak a...
1. Letopisů 4:31...a Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon,...
1. Letopisů 11:10...Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových...
1. Letopisů 26:31...vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži...
2. Letopisů 12:2...zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak....
2. Letopisů 15:10... je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali...
2. Letopisů 16:1...žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša....
2. Letopisů 16:13... ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali...
2. Letopisů 35:19...Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu,...
Nehemiáš 12:22...otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských...
Daniel 5:26... Smysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen' na...
Daniel 8:23...království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový...
Lukáš 1:33... Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se...
Zjevení 11:17...byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv,...
Zjevení 17:12...viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu...
Zjevení 19:6...hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |