Krajinu

Hledám varianty 'krajinu' [ krajiny (7) krajinu (2) krajinou (1) krajině (4) krajinách (1) krajin (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 37:15...Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry,"...
Deuteronomium 10:7... Odtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbatykrajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen...
Deuteronomium 32:10... Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a...
Žalmy 16:6...osud z ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého...
Kazatel 2:8...i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky, lidských...
Izaiáš 7:18...v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé rokle i...
Izaiáš 22:18... do klubíčka jako míč, zakutálí do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého...
Izaiáš 23:7...dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům...
Izaiáš 49:12...severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně...
Izaiáš 49:19... Ano, tvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny obyvateli a daleko budou ti,...
Ezechiel 7:15...hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo jekrajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej....
Micheáš 7:14... jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. se pasou v...
Matouš 4:13...a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaumkrajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka...
Matouš 4:16...v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal...
Marek 10:1...v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu...
Lukáš 17:24...a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |