Kraji

Hledám varianty 'kraji' [ krajů (7) krajích (4) kraji (75) krajem (3) kraje (55) kraj (41) ]. Nalezen 181 verš.
Genesis 14:7...k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v...
Genesis 19:31...řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným...
Genesis 20:1...se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v...
Genesis 24:62...Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl...
Genesis 29:26...za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou,"...
Genesis 35:22...Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou...
Genesis 36:35... syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad,...
Genesis 45:10...Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydletkraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i...
Genesis 46:34...naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydletkraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům...
Genesis 47:1...bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsoukraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je...
Genesis 47:4... Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj...
Genesis 47:6...otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlíkraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže,...
Genesis 47:11...jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry...
Genesis 47:27... Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a...
Genesis 50:8...své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod...
Exodus 7:27... dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do...
Exodus 8:18...nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou....
Exodus 9:26...polámalo všechno polní stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo....
Exodus 10:4...propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani...
Exodus 10:14...nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě...
Exodus 10:19...a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu...
Exodus 13:20...Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém...
Leviticus 14:7...jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si...
Leviticus 14:53...dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý."...
Leviticus 19:9...sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici...
Leviticus 23:22...sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to...
Numeri 13:29...navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a...
Numeri 21:20...do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael...
Numeri 22:36... vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak...
Numeri 33:6... Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu...
Numeri 33:37...Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého...
Deuteronomium 3:4... již bychom jim nezískali - šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města...
Deuteronomium 3:13... jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců....
Deuteronomium 3:14...Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 28:40...to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš...
Deuteronomium 34:2...zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke...
Jozue 3:8...kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy...
Jozue 10:41...dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území...
Jozue 11:3...Chetejci, Perizejci a Jebusejci a pod Hermonemkraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky...
Jozue 11:16...zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava - izraelské hory i jejich...
Jozue 22:9...Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle...
Jozue 22:32... a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k...
Soudců 7:11...svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora. Midiánců, Amalekovců a všech východních...
Soudců 11:3...Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlelkraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali...
Soudců 11:5...se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji...
Soudců 12:12...zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela...
Soudců 12:15... zemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu...
Soudců 18:14... Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým...
Soudců 20:1...od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde...
Soudců 20:6... Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli...
Soudců 21:21...polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli...
Růt 1:1...a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a...
Růt 1:2...Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a...
Růt 1:6...dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu...
Růt 1:22...Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do...
Růt 2:6...mladá Moábka, která přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi...
Růt 3:7... napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku...
Růt 4:3...příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil...
1. Samuel 6:1... Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce:...
1. Samuel 6:9...pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí...
1. Samuel 9:4...hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic...
1. Samuel 9:5...Jemini, a pořád nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme...
1. Samuel 9:16..."Zítra touto dobou k tobě pošlu mužekraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem...
1. Samuel 13:7... Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni...
1. Samuel 13:17... Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí...
1. Samuel 22:5...řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa....
1. Samuel 23:23...se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže jekraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se...
1. Samuel 27:7...judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži...
1. Samuel 27:8...i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.)...
1. Samuel 27:9...k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot...
1. Samuel 27:11...počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému...
2. Samuel 5:6...na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i...
2. Samuel 17:26...s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše...
2. Samuel 18:8...padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich...
2. Samuel 21:14...do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh...
2. Samuel 24:6...a pokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a...
1. Královská 4:10...spravoval Arubot, což zahrnovalo Sochokraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu...
1. Královská 4:13...Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými...
1. Královská 4:15...měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a...
1. Královská 4:16...kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj...
1. Královská 4:17...Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj...
1. Královská 4:18...kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád,...
1. Královská 9:11...králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo...
1. Královská 9:13..."Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram...
1. Královská 15:20...Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět...
1. Královská 20:27...jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak...
2. Královská 15:29... Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak...
1. Letopisů 1:46... syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad,...
1. Letopisů 4:40...a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito...
1. Letopisů 5:11... Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a...
1. Letopisů 8:8...ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju,...
1. Letopisů 11:4...na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli...
1. Letopisů 16:32...Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese:...
2. Letopisů 11:13...Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a...
2. Letopisů 11:23...rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu...
2. Letopisů 16:4... Abel-majim a všechny zásobovací sklady městkraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět...
2. Letopisů 30:10... neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale...
2. Letopisů 31:1...Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle...
2. Letopisů 32:4...zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde,...
Ezdráš 4:20...sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto...
Ezdráš 5:3...za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými společníky a ptali se jich:...
Ezdráš 5:6... který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj s dalšími úředníky zaeufratského kraje...
Ezdráš 6:6...zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem:...
Ezdráš 6:8...královského majetku, totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude...
Ezdráš 6:13...provedeno bezodkladně. Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy...
Nehemiáš 1:3..."Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou...
Job 1:10...Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co...
Job 2:11...jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy....
Job 5:10...nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává...
Job 18:17...něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa...
Job 24:4...z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za...
Job 37:3...úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá...
Žalmy 19:5...neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v...
Žalmy 42:7... je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínámkraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru. Hlubina se ozývá...
Žalmy 44:20...stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtilkraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na...
Žalmy 67:8...Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 72:8...od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé ...
Žalmy 96:12... moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před...
Žalmy 132:6...Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme jikraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho...
Píseň 2:12... čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou...
Izaiáš 24:16...pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle...
Izaiáš 28:25...neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal...
Izaiáš 41:9...končin země jsem vychvátil, povolal jsem krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl...
Izaiáš 60:4...se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdoukrajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to...
Jeremiáš 1:1... syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotukraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 2:2...jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho...
Jeremiáš 14:5...skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouštíkraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na...
Jeremiáš 14:18... bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle -...
Jeremiáš 17:3...stromů na vysokých kopcích i na horáchkraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout...
Jeremiáš 17:6... Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina...
Jeremiáš 17:26...navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet...
Jeremiáš 31:10...Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujtekrajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej...
Jeremiáš 32:8...a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotukraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní...
Jeremiáš 32:44... bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve...
Jeremiáš 33:13... ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou...
Jeremiáš 37:12... chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své...
Jeremiáš 50:19...Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se...
Jeremiáš 50:21...Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví...
Jeremiáš 51:46...Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi...
Pláč 5:9... když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění...
Ezechiel 17:24...najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromykraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom...
Ezechiel 21:2...jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo...
Ezechiel 25:5...vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 29:10... Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde...
Ezechiel 47:8...množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého...
Daniel 4:19... dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje...
Joel 4:4...proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít,...
Abdiáš 1:19...Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá...
Zachariáš 9:10...k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z...
Zachariáš 10:10...je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačí. Budou procházet mořem...
Zachariáš 14:10...bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se...
Matouš 2:22...dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se...
Matouš 3:5...med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je...
Matouš 8:28...pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů....
Matouš 8:34...jakmile ho uviděli, žádali ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do...
Matouš 10:15... že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce...
Matouš 12:42...s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijelakraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde...
Matouš 15:22...Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se...
Matouš 15:39... nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové....
Matouš 19:1...tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam...
Marek 1:28...o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem...
Marek 5:1... Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů...
Marek 5:10..." A velice ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat...
Marek 5:17...těmi prasaty, začali ho prosit, opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval...
Marek 6:55...z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli,...
Marek 7:31...a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke...
Marek 8:10...s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a...
Lukáš 2:8... protože v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi...
Lukáš 3:3... na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění...
Lukáš 8:26...ho?" Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na...
Lukáš 8:37... zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli...
Lukáš 11:31...tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijelakraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde...
Jan 11:54...nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval...
Jan 11:55... Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se...
Skutky 2:10... Pontu a Asie, Frygie i Pamfylie, Egyptakrajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak...
Skutky 8:1...apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho...
Skutky 12:20...komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve...
Skutky 13:49... uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy...
Skutky 13:50...rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na setřásli prach z nohou a přišli do...
Skutky 20:2...se s nimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do...
Římanům 15:23...dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím...

Slova obsahující kraji: kraji (75) krajin (1) krajinách (1) krajině (4) krajinou (1) krajinu (2) krajiny (7) okraji (15) pokraji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |