Krajanů

Hledám varianty 'krajanů' [ krajany (1) krajanům (3) krajanů (1) krajanem (1) krajané (7) krajana (1) krajan (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Ezdráš 2:1...vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli...
Nehemiáš 7:6...a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci...
Ezechiel 3:11...k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou nebo...
Ezechiel 33:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč,...
Ezechiel 33:12...umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost...
Ezechiel 33:17...poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 33:30...poznají, že jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni...
Ezechiel 37:18...dřevo, jsou v tvé ruce jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe...
Lukáš 19:14...jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby...
Římanům 16:7...napracovala. Pozdravujte Andronika s Junií,  krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili...
Římanům 16:11...všechny doma u Aristobula. Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v...
Římanům 16:21...vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater. Pozdravuji vás v Pánu ...
Koloským 4:9...s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás...
Koloským 4:12... Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se...
1. Tesalonickým 2:14...Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána...

Slova obsahující krajanů: krajanů (1) krajanům (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |