Kraj

Hledám varianty 'kraj' [ krajů (7) krajích (4) kraji (75) krajem (3) kraje (55) kraj (41) ]. Nalezen 181 verš.
Genesis 14:7...k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v...
Genesis 19:31...řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným...
Genesis 20:1...se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v...
Genesis 24:62...Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl...
Genesis 29:26...za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou,"...
Genesis 35:22...Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou...
Genesis 36:35... syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad,...
Genesis 45:10...Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydletkraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i...
Genesis 46:34...naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydletkraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům...
Genesis 47:1...bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsoukraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je...
Genesis 47:4... Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj...
Genesis 47:6...otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlíkraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže,...
Genesis 47:11...jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry...
Genesis 47:27... Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a...
Genesis 50:8...své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod...
Exodus 7:27... dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do...
Exodus 8:18...nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou....
Exodus 9:26...polámalo všechno polní stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo....
Exodus 10:4...propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani...
Exodus 10:14...nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě...
Exodus 10:19...a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu...
Exodus 13:20...Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém...
Leviticus 14:7...jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si...
Leviticus 14:53...dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý."...
Leviticus 19:9...sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici...
Leviticus 23:22...sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to...
Numeri 13:29...navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a...
Numeri 21:20...do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael...
Numeri 22:36... vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak...
Numeri 33:6... Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu...
Numeri 33:37...Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého...
Deuteronomium 3:4... již bychom jim nezískali - šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města...
Deuteronomium 3:13... jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců....
Deuteronomium 3:14...Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 28:40...to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš...
Deuteronomium 34:2...zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke...
Jozue 3:8...kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy...
Jozue 10:41...dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území...
Jozue 11:3...Chetejci, Perizejci a Jebusejci a pod Hermonemkraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky...
Jozue 11:16...zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava - izraelské hory i jejich...
Jozue 22:9...Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle...
Jozue 22:32... a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k...
Soudců 7:11...svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora. Midiánců, Amalekovců a všech východních...
Soudců 11:3...Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlelkraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali...
Soudců 11:5...se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji...
Soudců 12:12...zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela...
Soudců 12:15... zemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu...
Soudců 18:14... Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým...
Soudců 20:1...od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde...
Soudců 20:6... Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli...
Soudců 21:21...polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli...
Růt 1:1...a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a...
Růt 1:2...Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a...
Růt 1:6...dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu...
Růt 1:22...Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do...
Růt 2:6...mladá Moábka, která přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi...
Růt 3:7... napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku...
Růt 4:3...příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil...
1. Samuel 6:1... Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce:...
1. Samuel 6:9...pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí...
1. Samuel 9:4...hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic...
1. Samuel 9:5...Jemini, a pořád nic nenašli. Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme...
1. Samuel 9:16..."Zítra touto dobou k tobě pošlu mužekraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem...
1. Samuel 13:7... Někteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgalu a všichni...
1. Samuel 13:17... Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí...
1. Samuel 22:5...řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa....
1. Samuel 23:23...se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže jekraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se...
1. Samuel 27:7...judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži...
1. Samuel 27:8...i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.)...
1. Samuel 27:9...k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot...
1. Samuel 27:11...počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému...
2. Samuel 5:6...na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i...
2. Samuel 17:26...s Abšalomem v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše...
2. Samuel 18:8...padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich...
2. Samuel 21:14...do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh...
2. Samuel 24:6...a pokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a...
1. Královská 4:10...spravoval Arubot, což zahrnovalo Sochokraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu...
1. Královská 4:13...Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými...
1. Královská 4:15...měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a...
1. Královská 4:16...kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj...
1. Královská 4:17...Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj...
1. Královská 4:18...kraj Isachar; Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád,...
1. Královská 9:11...králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo...
1. Královská 9:13..."Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram...
1. Královská 15:20...Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět...
1. Královská 20:27...jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak...
2. Královská 15:29... Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak...
1. Letopisů 1:46... syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad,...
1. Letopisů 4:40...a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito...
1. Letopisů 5:11... Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a...
1. Letopisů 8:8...ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju,...
1. Letopisů 11:4...na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli...
1. Letopisů 16:32...Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese:...
2. Letopisů 11:13...Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a...
2. Letopisů 11:23...rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu...
2. Letopisů 16:4... Abel-majim a všechny zásobovací sklady městkraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět...
2. Letopisů 30:10... neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale...
2. Letopisů 31:1...Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle...
2. Letopisů 32:4...zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde,...
Ezdráš 4:20...sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto...
Ezdráš 5:3...za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými společníky a ptali se jich:...
Ezdráš 5:6... který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj s dalšími úředníky zaeufratského kraje...
Ezdráš 6:6...zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem:...
Ezdráš 6:8...královského majetku, totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude...
Ezdráš 6:13...provedeno bezodkladně. Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy...
Nehemiáš 1:3..."Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou...
Job 1:10...Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co...
Job 2:11...jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy....
Job 5:10...nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává...
Job 18:17...něm nezbude památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa...
Job 24:4...z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za...
Job 37:3...úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá...
Žalmy 19:5...neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v...
Žalmy 42:7... je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínámkraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru. Hlubina se ozývá...
Žalmy 44:20...stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtilkraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na...
Žalmy 67:8...Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 72:8...od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé ...
Žalmy 96:12... moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před...
Žalmy 132:6...Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme jikraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho...
Píseň 2:12... čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou...
Izaiáš 24:16...pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle...
Izaiáš 28:25...neseje pšenici, ječmen do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal...
Izaiáš 41:9...končin země jsem vychvátil, povolal jsem krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl...
Izaiáš 60:4...se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdoukrajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to...
Jeremiáš 1:1... syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotukraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 2:2...jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho...
Jeremiáš 14:5...skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouštíkraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na...
Jeremiáš 14:18... bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle -...
Jeremiáš 17:3...stromů na vysokých kopcích i na horáchkraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout...
Jeremiáš 17:6... Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina...
Jeremiáš 17:26...navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet...
Jeremiáš 31:10...Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujtekrajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej...
Jeremiáš 32:8...a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotukraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní...
Jeremiáš 32:44... bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve...
Jeremiáš 33:13... ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou...
Jeremiáš 37:12... chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své...
Jeremiáš 50:19...Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se...
Jeremiáš 50:21...Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví...
Jeremiáš 51:46...Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi...
Pláč 5:9... když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění...
Ezechiel 17:24...najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromykraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom...
Ezechiel 21:2...jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo...
Ezechiel 25:5...vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 29:10... Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde...
Ezechiel 47:8...množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého...
Daniel 4:19... dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje...
Joel 4:4...proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít,...
Abdiáš 1:19...Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá...
Zachariáš 9:10...k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z...
Zachariáš 10:10...je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačí. Budou procházet mořem...
Zachariáš 14:10...bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se...
Matouš 2:22...dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se...
Matouš 3:5...med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je...
Matouš 8:28...pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů....
Matouš 8:34...jakmile ho uviděli, žádali ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do...
Matouš 10:15... že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce...
Matouš 12:42...s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijelakraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde...
Matouš 15:22...Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se...
Matouš 15:39... nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové....
Matouš 19:1...tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam...
Marek 1:28...o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem...
Marek 5:1... Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů...
Marek 5:10..." A velice ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat...
Marek 5:17...těmi prasaty, začali ho prosit, opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval...
Marek 6:55...z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli,...
Marek 7:31...a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke...
Marek 8:10...s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a...
Lukáš 2:8... protože v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi...
Lukáš 3:3... na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění...
Lukáš 8:26...ho?" Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na...
Lukáš 8:37... zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli...
Lukáš 11:31...tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijelakraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde...
Jan 11:54...nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval...
Jan 11:55... Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se...
Skutky 2:10... Pontu a Asie, Frygie i Pamfylie, Egyptakrajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak...
Skutky 8:1...apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho...
Skutky 12:20...komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve...
Skutky 13:49... uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy...
Skutky 13:50...rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na setřásli prach z nohou a přišli do...
Skutky 20:2...se s nimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do...
Římanům 15:23...dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím...

Slova obsahující kraj: kraj (41) krajan (1) krajana (1) krajané (7) krajanem (1) krajanů (1) krajanům (3) krajany (1) kraje (55) kraječky (1) krajem (3) kraji (75) krajích (4) krajin (1) krajinách (1) krajině (4) krajinou (1) krajinu (2) krajiny (7) krajní (3) krajního (2) krajských (6) krajů (7) okraj (7) okraje (14) okrajem (3) okraji (15) okrajích (3) okrajům (3) pokraji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |