Kradou

Hledám varianty 'kradou' [ krást (3) kradou (2) kradli (2) kradl (1) kradeš (1) krade (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 44:8...svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to...
Leviticus 19:11... jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém...
2. Samuel 19:4...dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou...
Přísloví 6:30...dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací...
Jeremiáš 7:9...na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo...
Jeremiáš 23:30...jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm...
Matouš 6:19...kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávajíkradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez...
Jan 10:10...a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; jsem přišel, aby měly život -...
Římanům 2:21...se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama,...

Slova obsahující kradou: kradou (2) nekradou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |