Krásu

Hledám varianty 'krásu' [ krásy (5) krásu (5) krásou (4) kráse (13) krása (5) ]. Nalezeny 32 verše.
1. Letopisů 16:29...něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven...
Ester 1:11...koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale eunuchové...
Žalmy 27:4...dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém...
Žalmy 29:2...slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinukráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh...
Žalmy 45:12...Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I...
Žalmy 48:3...našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále,...
Žalmy 50:2...východu tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet;...
Žalmy 96:9...předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Národům řekněte:...
Žalmy 145:5... tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých...
Žalmy 145:12... Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávěkráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky...
Přísloví 4:9... Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje  krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života...
Přísloví 6:25...jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se...
Přísloví 15:13...za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po...
Přísloví 16:31... kdo svírá rty, osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je...
Přísloví 31:25... které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Sílakrása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její...
Přísloví 31:30...ty ale všechny převyšuješ je!" Klamný je půvabkrása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. ...
Izaiáš 33:17...a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá...
Izaiáš 46:13...spása . obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a seď v prachu, panno, Dcero babylonská!...
Izaiáš 52:1... Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy...
Pláč 2:15..."To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?" Všichni tví nepřátelé si otvírají...
Ezechiel 16:7...a tak jsi rostla a dospívala, ses vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo ochlupení, pořád jsi ale...
Ezechiel 16:14...krasavice, opravdová královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem ...
Ezechiel 16:15... praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do smilstva....
Ezechiel 16:25...sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a...
Ezechiel 27:3...Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalýkráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně...
Ezechiel 27:11...pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého...
Ezechiel 28:17...z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil....
Ezechiel 31:8...jeho haluze; žádný strom v Boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na...
Zachariáš 9:17...drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemi. Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny...
1. Petr 3:3...uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých účesech,...
1. Petr 3:4...ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem...
1. Petr 3:5...ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |