Krásný

Hledám varianty 'krásný' [ krásnýma (1) krásný (7) krásnou (14) krásní (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 39:6...se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho...
Exodus 2:2...pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla...
Deuteronomium 1:35...- nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům....
Deuteronomium 3:25...Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!"...
Deuteronomium 4:22...Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na...
Deuteronomium 8:10...a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys...
Deuteronomium 9:6...Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste...
Deuteronomium 21:11...je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. ...
Jozue 7:21...jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu...
1. Samuel 16:12...tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzekkrásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin....
2. Samuel 13:1... Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se...
1. Královská 1:6...se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on. Domlouval se s Joábem, synem...
1. Letopisů 28:8...Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví....
Žalmy 106:24...odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých...
Píseň 1:16...jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená,...
Izaiáš 28:5...ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunoukrásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem...
Jeremiáš 3:19... počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy! Říkal jsem si...
Jeremiáš 11:16...veselil? Košatou olivou nazval Hospodinkrásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale...
Jeremiáš 25:34...v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce...
Ezechiel 28:12...pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy...
Ozeáš 10:11... která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat a...
Lukáš 21:5...své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:...
1. Timoteus 3:1...pravda, že kdo chce spravovat církev, zájemkrásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný...

Slova obsahující krásný: krásný (7) krásných (4) krásnýma (1) krásnými (1) překrásný (2) překrásným (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |