Krásného

Hledám varianty 'krásného' [ krásnými (1) krásných (4) krásného (2) krásné (32) krásná (18) ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 6:2...dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo....
Genesis 12:14...Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili...
Genesis 26:7...muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel...
Genesis 29:17... Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak...
Genesis 41:2...u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi...
Genesis 41:4...a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu...
Genesis 41:18...a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi...
Genesis 49:21...obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest...
Numeri 24:5... jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak...
Deuteronomium 3:25... spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám...
Deuteronomium 4:21... Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do  krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví...
Deuteronomium 6:10... Izákovi a Jákobovi. ti v velikákrásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého,...
Deuteronomium 6:18...a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do  krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 8:7...a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny, jež...
Deuteronomium 8:12...dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav...
Deuteronomium 11:17... a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v  krásné zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vymřeli....
Jozue 23:13...bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, ...
Jozue 23:15...každé zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže...
Jozue 23:16... vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue...
1. Samuel 25:3...Abigail. Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to...
1. Královská 14:15...rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za...
Ester 2:2...mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své...
Ester 2:3...říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o bude...
Ester 2:7... protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji...
Job 42:15...a třetí Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi...
Žalmy 92:2...žalm pro sobotní denKrásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!...
Přísloví 11:22...však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou...
Píseň 1:15...mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky!...
Píseň 4:1... v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem...
Píseň 4:7...vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z...
Píseň 4:10... řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno lahodnější...
Píseň 6:4...milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky...
Píseň 7:2...vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky...
Píseň 7:7...- král je polapen v těch pramíncích! Jak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá...
Izaiáš 10:18...ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům vypálí, jako když choré...
Izaiáš 22:7... i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl...
Izaiáš 23:18...tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji...
Izaiáš 52:7...jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo...
Jeremiáš 2:7... kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které plodila. Vy...
Jeremiáš 24:2...je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly...
Pláč 2:4...k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek...
Ezechiel 24:4...vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýtykrásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemi, ber...
Ezechiel 31:3...vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonukrásnými větvemi a stinnou korunou, cedr neobyčejného...
Ezechiel 34:14...hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných pastvinách v...
Daniel 1:4...z královského rodu a ze šlechty - zdravékrásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří...
Daniel 4:9... a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř...
Daniel 4:18...strom, který byl vidět z celého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom,...
Amos 8:13... ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na...
Zachariáš 7:14... že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z  krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina...
Matouš 13:45...Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá...
Matouš 26:10...tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít...
Marek 14:6..."Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat,...
Skutky 3:2...Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco...
Skutky 3:10...poznali, že je to ten, který sedával a žebralKrásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez...
Židům 11:23...svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |