Královstvích

Hledám varianty 'královstvích' [ královstvími (6) královstvím (18) královstvích (2) království (310) ]. Nalezeno 318 veršù.
Genesis 10:10...lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z...
Genesis 20:9...se proti tobě provinil, že jsi na a na  království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se...
Exodus 19:6...lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která...
Numeri 24:7...bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je...
Numeri 32:33...pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 3:4...nezískali - šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná...
Deuteronomium 3:10...po Salchu a Edrei, hlavní města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z...
Deuteronomium 3:13... Zbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému...
Deuteronomium 3:21...těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jich....
Deuteronomium 28:25... Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré...
Jozue 11:10...mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče;...
Jozue 13:12...a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v...
Jozue 13:21...- všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:27...pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh...
Jozue 13:30...Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček,...
1. Samuel 10:18...a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli...
1. Samuel 11:14...lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde...
1. Samuel 15:28...to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty....
1. Samuel 18:8...více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky...
1. Samuel 20:31...syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A...
1. Samuel 24:21... vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď...
1. Samuel 28:17...co skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi...
2. Samuel 3:10...podle toho, co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude...
2. Samuel 3:28...se o tom doslechl David, prohlásil: " i  království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o...
2. Samuel 5:12...za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David...
2. Samuel 7:12...tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a ...
2. Samuel 7:13...dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem. Když...
2. Samuel 7:16...ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky...
2. Samuel 16:3...Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův...
2. Samuel 16:8... Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou...
1. Královská 2:15...očekával, že budu kralovat. To se ale změnilokrálovství z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď...
1. Královská 2:22... král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své...
1. Královská 5:1... pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k...
1. Královská 9:5... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci...
1. Královská 10:20...lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun...
1. Královská 11:11... která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci...
1. Královská 11:12...to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé....
1. Královská 11:24... usídlili se v něm a založili tam Damašské království. Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on...
1. Královská 11:31...tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu...
1. Královská 11:34...a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po...
1. Královská 11:35...a který dodržoval přikázání a ustanoveníKrálovství pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě...
1. Královská 12:21... aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží...
1. Královská 12:26...vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit...
1. Královská 14:8...učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl...
1. Královská 18:10...Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli:...
1. Královská 22:42...roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 14:5...a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany,...
2. Královská 19:15...trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň,...
2. Královská 19:19... Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!"...
1. Letopisů 10:14...se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubilkrálovství předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se...
1. Letopisů 12:24... aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů...
1. Letopisů 14:2...potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele....
1. Letopisů 16:20...do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim...
1. Letopisů 17:11...tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky...
1. Letopisů 17:14...předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně...
1. Letopisů 22:10... Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj,...
1. Letopisů 28:5...syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten...
1. Letopisů 28:7...jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem. Jeho království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit ...
1. Letopisů 29:30...i vše, co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil...
2. Letopisů 7:18... ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael...
2. Letopisů 9:19...lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun...
2. Letopisů 11:1...bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal...
2. Letopisů 11:17... Bohu svých otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna...
2. Letopisů 12:8...poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k...
2. Letopisů 13:8...myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v rukou Davidových synů? Snad proto,...
2. Letopisů 14:4...odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříkyKrálovství v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a...
2. Letopisů 17:5...Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo...
2. Letopisů 17:10...všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže...
2. Letopisů 20:6... ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo...
2. Letopisů 20:29...do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům...
2. Letopisů 20:30...Izraele, padla na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál...
2. Letopisů 21:3...cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram...
2. Letopisů 21:4... svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil...
2. Letopisů 25:3...správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany,...
2. Letopisů 29:21...hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích...
2. Letopisů 32:15...Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z...
2. Letopisů 36:23...perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v...
Ezdráš 1:2...perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském...
Nehemiáš 9:22... oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil. Získali...
Nehemiáš 9:35... jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval...
Ester 4:14...svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to...
Žalmy 22:29...všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se...
Žalmy 68:33...Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohukrálovství země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu...
Žalmy 79:6...pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba...
Žalmy 102:23...znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národykrálovství se shromáždí, aby Hospodinu sloužili!...
Žalmy 105:13...do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli...
Žalmy 114:2...se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán...
Žalmy 145:11...slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří....
Žalmy 145:12... se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé...
Žalmy 145:13...moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi...
Izaiáš 9:6...konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a...
Izaiáš 10:10...Samaří jako Damašek? ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co...
Izaiáš 13:4...na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá...
Izaiáš 13:19... neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva Chaldejských, dopadne jako...
Izaiáš 17:3...přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců...
Izaiáš 19:2...a přítel proti příteli, město proti městukrálovství proti království. Duch Egypta se zcela vytratí,...
Izaiáš 23:11...Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny...
Izaiáš 23:17...vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk...
Izaiáš 24:23...Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. ...
Izaiáš 34:12...urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí. Jejich paláce...
Izaiáš 37:16...trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň,...
Izaiáš 37:20... Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!"...
Izaiáš 47:5... Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a...
Izaiáš 60:12...i jejich králové ve vítězném průvodu. Národkrálovství, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v...
Jeremiáš 1:10...slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národykrálovstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a...
Jeremiáš 1:15...Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny...
Jeremiáš 10:7...úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to...
Jeremiáš 15:4... je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Kdo , Jeruzaléme, polituje? Kdo se nad...
Jeremiáš 18:7...Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se...
Jeremiáš 18:9...nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou...
Jeremiáš 24:9...je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna království země; budou potupným pořekadlem a posměšnou...
Jeremiáš 25:26... blízké i vzdálené, jednoho po druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po nich se napije...
Jeremiáš 27:8...a velicí králové podrobí do služby. Národkrálovství, které by se nepoddalo babylonskému králi...
Jeremiáš 28:8...i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje...
Jeremiáš 29:18... Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Budou vzbuzovat kletby a děs, posměch a...
Jeremiáš 34:1...Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a národy, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém...
Jeremiáš 34:17...Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země. S těmi, kdo porušili mou smlouvu a...
Jeremiáš 49:28...paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů (které pak babylonský král...
Jeremiáš 51:20...nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s...
Jeremiáš 51:27...národy proti němu do boje, svolejte na něj království Ararat, Minni a Aškenaz! Postavte proti němu...
Pláč 2:2...opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil království i s jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal...
Ezechiel 17:14...přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se samo nezvedlo a muselo...
Ezechiel 29:14... odkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím. Bude bezvýznamnější než ostatní království a...
Ezechiel 29:15...královstvím. Bude bezvýznamnější než ostatní království a nebude se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám...
Ezechiel 37:22...nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými...
Daniel 1:20...všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále...
Daniel 2:37... králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý...
Daniel 2:39...Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království,...
Daniel 2:40... které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a...
Daniel 2:41...zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze...
Daniel 2:42...zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi...
Daniel 2:44...hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si...
Daniel 3:33...jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! ...
Daniel 4:14... aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že...
Daniel 4:15... vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v...
Daniel 4:22...strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen...
Daniel 4:23...ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto...
Daniel 4:28...pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi...
Daniel 4:29...strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom...
Daniel 4:31...Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi...
Daniel 5:7...zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějšímkrálovství!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali,...
Daniel 5:11... "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za...
Daniel 5:16...zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějšímkrálovství." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své...
Daniel 5:18...Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost,...
Daniel 5:21...měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může...
Daniel 5:28...na vahách a shledán příliš lehkým. Peres - tvé království jerozpolceno' a dáno Médům a Peršanům!"...
Daniel 5:29...zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějšímkrálovství. Ještě noci pak byl babylonský král Belšasar...
Daniel 6:1... noci pak byl babylonský král Belšasar zabit.  Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti...
Daniel 6:4...vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na...
Daniel 6:27...Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí...
Daniel 7:14...tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, slávakrálovství, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky....
Daniel 7:18...jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemiKrálovství ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout...
Daniel 7:22...Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta...
Daniel 7:23... mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních:...
Daniel 7:24...rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch...
Daniel 7:27...zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahubenKrálovství, moc i sláva všech království pod nebem pak bude...
Daniel 8:22...jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování...
Daniel 9:1...Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel...
Daniel 10:13...dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z...
Daniel 11:4...a nebude mít takovou moc jako za nějKrálovství mu bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král...
Daniel 11:6...větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na...
Daniel 11:17...zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její...
Daniel 11:21...královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky. Ohromná vojska před ním...
Ozeáš 1:4...za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel...
Amos 6:2...pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den byste...
Amos 7:13...- vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem...
Amos 9:8...oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je...
Abdiáš 1:21...Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo...
Micheáš 4:8...Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vládakrálovství Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješ?...
Nahum 3:5...ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotukrálovstvím tvou ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti a...
Sofoniáš 3:8...Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na svou prchlivost, všechnu svou...
Matouš 3:2...kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok...
Matouš 4:8...vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl...
Matouš 4:17...doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél...
Matouš 4:23... učil v jejich synagogách, kázal evangeliumKrálovství a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi...
Matouš 5:3..."Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni...
Matouš 5:10...pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a...
Matouš 5:19...přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil...
Matouš 5:20...Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno:...
Matouš 6:10...nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na...
Matouš 6:33...že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno...
Matouš 7:21... kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích....
Matouš 8:11...s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, ale synové království budou vyvrženi do ...
Matouš 8:12...a Jákobem v nebeském království, ale synové království budou vyvrženi do venkovní tmy. Tam bude pláč...
Matouš 9:35...vyučoval v jejich synagogách, kázal evangeliumKrálovství a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se...
Matouš 10:7...z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste,...
Matouš 11:11...Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud...
Matouš 11:12...než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. po...
Matouš 12:25...ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město...
Matouš 12:26...rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je...
Matouš 12:28...démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit...
Matouš 13:11..."Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale jim to dáno není. Tomu,...
Matouš 13:19...o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovoKrálovství a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co...
Matouš 13:24..." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré...
Matouš 13:31...'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a...
Matouš 13:33..." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří...
Matouš 13:38... pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který...
Matouš 13:41...Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo,...
Matouš 13:43...pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáříkrálovství svého Otce jako slunce. Kdo uši, slyš!...
Matouš 13:44...Otce jako slunce. Kdo uši, slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli....
Matouš 13:45...prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde...
Matouš 13:47... Jde, prodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá...
Matouš 13:52...učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu...
Matouš 16:19...pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a...
Matouš 16:28... dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra,...
Matouš 18:1...za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a...
Matouš 18:3...a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto...
Matouš 18:4...poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém...
Matouš 18:23...ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými...
Matouš 19:12...eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdy k...
Matouš 19:14...ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel...
Matouš 19:23... pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud...
Matouš 19:24...projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto...
Matouš 20:1...pak budou poslední a poslední první." "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání,...
Matouš 20:22... tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici."...
Matouš 21:31...vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou...
Matouš 21:43...očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese...
Matouš 22:2...dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil...
Matouš 23:13...Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo...
Matouš 24:7...nebude konec. Národ povstane proti národukrálovství proti království a na různých místech vypuknou...
Matouš 24:14... do konce, bude zachráněn. Toto evangeliumKrálovství bude kázáno po celém světě na svědectví všem...
Matouš 25:1...bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy...
Matouš 25:34... vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa....
Matouš 26:29...révy do dne, kdy ho s vámi budu pít novýkrálovství svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na...
Marek 1:15...a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když...
Marek 3:24..."Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také...
Marek 4:11...ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to...
Marek 4:26...nemá, bude vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a...
Marek 4:30...nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako...
Marek 6:23..."Splním ti jakékoli přání do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co...
Marek 9:1...rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal...
Marek 9:47...je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kde...
Marek 10:14...a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží...
Marek 10:15...Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral...
Marek 10:23...svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho...
Marek 10:24..."Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč...
Marek 10:25...projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali:...
Marek 11:10... jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak...
Marek 12:34...mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat....
Marek 13:8...nebude konec. Národ povstane proti národukrálovství proti království a na různých místech vypuknou...
Marek 14:25...révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou...
Marek 15:43...ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o...
Lukáš 4:5...vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto...
Lukáš 4:6...světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu...
Lukáš 4:43... On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy...
Lukáš 6:20...a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete...
Lukáš 7:28...nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on." Všichni jeho posluchači, i...
Lukáš 8:1...města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy,...
Lukáš 8:10... Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby...
Lukáš 9:2...a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu...
Lukáš 9:11...se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když...
Lukáš 9:27... rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana...
Lukáš 9:60...pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale...
Lukáš 9:62...pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a...
Lukáš 10:9...městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale přijdete do nějakého města a...
Lukáš 10:11...nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě...
Lukáš 11:2...Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní...
Lukáš 11:17...ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený...
Lukáš 11:18...satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A...
Lukáš 11:20...démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho...
Lukáš 12:31...Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé...
Lukáš 12:32... malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým....
Lukáš 13:18... které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice,...
Lukáš 13:20...se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala...
Lukáš 13:28... Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od...
Lukáš 13:29... od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království. A hle, někteří poslední budou první a někteří...
Lukáš 14:15... řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil...
Lukáš 16:16...tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však...
Lukáš 17:20...se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království nepřichází...
Lukáš 17:21...možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl:...
Lukáš 18:16...a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží...
Lukáš 18:17...Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho...
Lukáš 18:24...zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud...
Lukáš 18:25...projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo...
Lukáš 18:29...nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v...
Lukáš 19:11...a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do...
Lukáš 21:10..." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národukrálovství proti království. Budou veliká zemětřesení, na...
Lukáš 21:31... jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud...
Lukáš 22:16... ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte...
Lukáš 22:18... neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se...
Lukáš 22:29...mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně. V mém království...
Lukáš 22:30...království, jako je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na...
Lukáš 23:42...Ježíšovi: "Vzpomeň si na , přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes...
Lukáš 23:51...z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo...
Jan 3:3...se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?"...
Jan 3:5...z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo...
Jan 18:36...a vrchní kněží mi vydali. Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby ...
Skutky 1:3...se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim:...
Skutky 1:6...s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát...
Skutky 8:12... Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy...
Skutky 14:22...je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi...
Skutky 19:8...hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a...
Skutky 20:25...z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den...
Skutky 28:23...sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a...
Skutky 28:31...všechny, kdo za ním přicházeli. Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a...
Římanům 14:17...o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost,...
1. Korintským 4:20...ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych...
1. Korintským 6:9... že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci,...
1. Korintským 6:10...ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti,...
1. Korintským 15:24...přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh...
1. Korintským 15:50...bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti....
Galatským 5:21...ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj,...
Efeským 5:5...(což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi...
Koloským 1:13...nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo...
Koloským 4:11...obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův...
1. Tesalonickým 2:12...dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste...
2. Tesalonickým 1:5...spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm,...
2. Timoteus 4:1...bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod,...
2. Timoteus 4:18...od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdravuj...
Židům 11:33... Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení,...
Židům 12:28...to, co je neotřesitelné. My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a...
Jakub 2:5...aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale...
2. Petr 1:11... Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci...
Zjevení 1:9...Jan, váš bratr a společník v Ježíšově souženíkrálovství a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a...
Zjevení 11:15...anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho...
Zjevení 12:10... jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, mockrálovství našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl...
Zjevení 16:10...Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do...
Zjevení 17:17...záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. Žena,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |