Královskému

Hledám varianty 'královskému' [ královští (15) královskými (2) královským (8) královských (23) královský (53) královskou (15) královskému (9) královském (24) královského (57) královské (61) královská (6) ]. Nalezeno 257 veršù.
Genesis 14:17...mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl...
Genesis 39:20...a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však...
Genesis 49:20...v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrmkrálovské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež...
Numeri 20:17...ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud...
Numeri 21:22...do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale...
Numeri 23:21... Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro ...
Deuteronomium 17:18...příliš mnoho zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit...
Jozue 10:2... protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni jeho...
Jozue 11:12...potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče....
Jozue 13:31...polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna...
Soudců 8:18...podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové matky!"...
1. Samuel 18:25...stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl...
1. Samuel 20:29...smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se...
1. Samuel 27:5... Proč by měl tvůj služebník bydlet s teboukrálovském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto...
2. Samuel 9:11...pak jídal u Davidova stolu jako jedenkrálovských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni...
2. Samuel 9:13...ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídalkrálovského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době...
2. Samuel 11:2...vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se...
2. Samuel 11:9... Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel...
2. Samuel 11:24...začali z hradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je...
2. Samuel 12:26... Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se...
2. Samuel 13:4...chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneškrálovský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji...
2. Samuel 13:23...slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám...
2. Samuel 13:27...Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte...
2. Samuel 13:30...doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král...
2. Samuel 13:32...a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu...
2. Samuel 13:33...a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím...
2. Samuel 13:35...lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník."...
2. Samuel 13:36...služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a...
2. Samuel 14:26... potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna...
2. Samuel 15:21...a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník...
2. Samuel 15:35...tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a...
2. Samuel 16:2...máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu...
2. Samuel 18:18... Abšalom si ještě za svého života nechalKrálovském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž:...
2. Samuel 18:20...zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž...
2. Samuel 19:19... že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl...
2. Samuel 19:24...k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel...
2. Samuel 24:4...Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli...
2. Samuel 24:22...lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot...
1. Královská 1:9...En-rogel a sezval tam všechny své bratrykrálovské syny, i všechny královské dvořany z kmene Juda....
1. Královská 1:18...on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená...
1. Královská 1:19...telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara a velitele vojska Joába,...
1. Královská 1:20...pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán...
1. Královská 1:21...na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun...
1. Královská 1:25...vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara....
1. Královská 1:27...ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:37...Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn...
1. Královská 1:46...ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi...
1. Královská 2:12... Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou...
1. Královská 2:46... a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s...
1. Královská 9:1...Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámukrálovského paláce a uskutečnil všechno, co si přál....
1. Královská 9:10...Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrámkrálovský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal...
1. Královská 10:12...dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Dodnes se...
1. Královská 10:28...si král nechával dovážet z Egypta a KilikieKrálovští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté...
1. Královská 11:14...vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a...
1. Královská 14:26...a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté...
1. Královská 14:27...je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova...
1. Královská 15:18...pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je...
1. Královská 16:11...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu...
1. Královská 16:18...viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za...
1. Královská 20:16...se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od...
1. Královská 22:30...půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaňkrálovském rouchu." A tak se král Izraele před bitvou...
2. Královská 6:32...doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun ...
2. Královská 7:9... do rána. Pojďme to raději hned oznámitkrálovském paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali...
2. Královská 7:11...Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým...
2. Královská 9:34...o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z ...
2. Královská 10:6...dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů města, kteří se...
2. Královská 10:7...se o starali. Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich...
2. Královská 10:8...přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a...
2. Královská 11:1...syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále...
2. Královská 11:2...podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou...
2. Královská 11:4...s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhle:...
2. Královská 11:5...máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídatkrálovského paláce, další třetina u brány Sur a další u...
2. Královská 11:16...) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid...
2. Královská 11:19...krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen...
2. Královská 11:20...a ve městě zavládl klid, protože Altalia bylakrálovského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi...
2. Královská 12:11... že je v truhlici hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a stříbro přinesené do...
2. Královská 12:19...se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámukrálovského paláce, a poslal to aramejskému králi...
2. Královská 14:5... nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v...
2. Královská 14:14...se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří....
2. Královská 15:5... do dne své smrti bydlel v odděleném doměKrálovský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také...
2. Královská 15:19...stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců....
2. Královská 15:25...s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil hokrálovském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté,...
2. Královská 16:8...se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu...
2. Královská 16:18... který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy...
2. Královská 18:15...se našlo v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal...
2. Královská 18:36...Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovoKrálovský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce...
2. Královská 22:12... Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovikrálovskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a...
2. Královská 24:13... odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámukrálovského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal...
2. Královská 25:4...všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmikrálovské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
2. Královská 25:9...gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrámkrálovský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i...
2. Královská 25:19...zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při...
2. Královská 25:25...přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše...
1. Letopisů 9:18...jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z...
1. Letopisů 21:4...Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli...
1. Letopisů 21:23..."Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k...
1. Letopisů 26:32...kmene Manasesova ve všech záležitostech Božíchkrálovských. Toto je výčet synů Izraele, náčelníků...
1. Letopisů 27:25...počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy...
1. Letopisů 27:32...s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel....
1. Letopisů 27:34...Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny...
1. Letopisů 29:6...kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000...
1. Letopisů 29:23...za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo...
1. Letopisů 29:25...Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
2. Letopisů 1:1...země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho...
2. Letopisů 1:16...si král nechával dovážet z Egypta a KilikieKrálovští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté...
2. Letopisů 1:18...rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a...
2. Letopisů 2:11... který jistě vybuduje Hospodinův chrámkrálovský palác. Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného...
2. Letopisů 7:11... Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrámkrálovský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, šlo o...
2. Letopisů 8:1...to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrámkrálovský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí...
2. Letopisů 9:11...dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic...
2. Letopisů 12:1... mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a...
2. Letopisů 12:9...a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté...
2. Letopisů 12:10...je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova...
2. Letopisů 16:2...stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámukrálovského paláce a poslal je k aramejskému králi...
2. Letopisů 18:25...a odveďte ho k veliteli města Amonovikrálovskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král:...
2. Letopisů 19:11... představený domu Judova, ve všech záležitostech královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte...
2. Letopisů 21:20... Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé...
2. Letopisů 22:10...rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo...
2. Letopisů 22:11...z Judova domu všechny, kdo měli královský původKrálovské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova...
2. Letopisů 23:5...službu, bude hlídat u dveří, další třetinakrálovského paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní...
2. Letopisů 23:15...) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem...
2. Letopisů 23:20...vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále usadili na královský trůn....
2. Letopisů 24:11...naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu, kde královský písař se zástupcem...
2. Letopisů 24:25... pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn...
2. Letopisů 25:3...popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Jejich syny ale nepopravil, neboť v Knize...
2. Letopisů 25:16...Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!"...
2. Letopisů 25:24...Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří....
2. Letopisů 26:11...Maasejášem pod velením Chananiáše, jednohokrálovských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2...
2. Letopisů 26:21...domě, protože byl vyloučen z domu HospodinovaKrálovský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také...
2. Letopisů 26:23...předků, pochovali ho poblíž jeho otců na polikrálovské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na...
2. Letopisů 28:21...aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrámkrálovský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat...
2. Letopisů 34:20... Achborovi, synu Michajášovu, písaři Šafanovikrálovskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za a za...
Ezdráš 4:13...dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci...
Ezdráš 5:17...bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu...
Ezdráš 6:4...následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazenykrálovské pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu,...
Ezdráš 6:8...Náklady nechť jsou jim bezodkladně proplácenykrálovského majetku, totiž z daní zaeufratského kraje, aby...
Ezdráš 7:20...budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď tokrálovské pokladny. , král Artaxerxes, nařizuji všem...
Ezdráš 7:28...mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh,...
Ezdráš 8:36... To vše přinesli jako zápalnou oběť HospodinuKrálovským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali...
Nehemiáš 1:1... V měsíci kislev dvacátého roku jsem bylkrálovském paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z...
Nehemiáš 1:11...dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku...
Nehemiáš 2:8...Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafakrálovského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na...
Nehemiáš 2:9...k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a...
Nehemiáš 2:14...ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy...
Nehemiáš 3:15... Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za...
Nehemiáš 3:25...naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem u strážního nádvoří. Za ním opravoval...
Nehemiáš 5:4..." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní...
Nehemiáš 11:23...za službu Božího chrámu. Platil pro  královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat....
Ester 1:2...od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnilkrálovském sídelním paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku...
Ester 1:5...král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i...
Ester 1:7... bělostného mramoru i perleti a drahých kamenůKrálovské víno teklo královsky štědře do zlatých číší,...
Ester 1:9... co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne...
Ester 1:11... nařídil, před něj přivedou královnu Vaštikrálovské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu....
Ester 1:12...byla krasavice! Když ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se...
Ester 1:13...hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv...
Ester 1:15...s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za poslal eunuchy?" Slova se před...
Ester 1:18...doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost...
Ester 1:19...dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a...
Ester 2:2...jak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají...
Ester 2:3...do harému paláce v Súsách, kde o bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je krášlit....
Ester 2:8...Mordechaj přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Súsách do...
Ester 2:14...a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi ...
Ester 2:16...měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny...
Ester 2:17...jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil  královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. Král...
Ester 2:18... V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj...
Ester 2:19...dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místokrálovském kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj...
Ester 2:21...ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereškrálovští eunuchové ze strážců prahu. Když se o tom...
Ester 3:2...nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořanékrálovském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť...
Ester 3:3... Jen Mordechaj neklekal a neklaněl se. Dvořanékrálovského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ...
Ester 3:8... Jejich zákony jsou od všech národů odlišnékrálovské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je...
Ester 3:12..." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo...
Ester 4:2...nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině...
Ester 4:3... (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst,...
Ester 4:5...pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen....
Ester 4:6...Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo...
Ester 4:13...Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, žekrálovském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš....
Ester 5:1...mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského...
Ester 5:11...poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmožekrálovské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester...
Ester 5:13...se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy...
Ester 6:2...jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali...
Ester 6:4...předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s...
Ester 6:8..."Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na...
Ester 6:10... "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechajekrálovského kancléřství. Dej pozor, nic z toho, co jsi...
Ester 6:12...král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s...
Ester 8:9...dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se...
Ester 8:10...listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král...
Ester 8:17...jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hody a...
Ester 9:1...dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy...
Ester 9:3...provincií, satrapové, místodržícíkrálovští správci podporovali Židy, neboť na padl strach...
Ester 9:4...padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totižkrálovském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila...
Žalmy 45:14...dary, velmoži národů se před tebou pokoříKrálovská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat ...
Žalmy 103:19... Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu,...
Žalmy 105:30...v nich. Jejich země se hemžila žabami - byly i v královských ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po...
Přísloví 22:29...vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit...
Přísloví 30:28...pavouka sice chytíš do ruky, bydlí všakkrálovských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři...
Kazatel 8:2...tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkámKrálovské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu....
Kazatel 8:4...ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to...
Izaiáš 23:15...Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude...
Izaiáš 36:21...Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovoKrálovský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce...
Izaiáš 60:16... Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel,...
Izaiáš 62:3...ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná,...
Jeremiáš 20:5...jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské královské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do...
Jeremiáš 21:11...babylonského krále a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak...
Jeremiáš 26:10...se o tom doslechli judští velmoži, odebrali sekrálovského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v...
Jeremiáš 33:4...Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími...
Jeremiáš 36:12...všechna Hospodinova slova z knihy, odešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě zasedali...
Jeremiáš 38:11...Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané...
Jeremiáš 39:4...všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni...
Jeremiáš 39:8...ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do BabylonuKrálovský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby...
Jeremiáš 41:1... syna Elišamova, s dalšími deseti muži. Bylkrálovského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům...
Jeremiáš 41:10...Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpěkrálovské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a...
Jeremiáš 43:6...Achikama, syna Šafanova - muže, ženy, dětikrálovské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna...
Jeremiáš 52:7...utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmikrálovské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
Jeremiáš 52:13...gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrámkrálovský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i...
Jeremiáš 52:25...komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při...
Ezechiel 17:13...je s sebou do Babylonu. Potom vzal potomkakrálovského semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho...
Daniel 1:3... mu přivede některé izraelské mladíkykrálovského rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém...
Daniel 1:4... vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužitkrálovském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví...
Daniel 1:5...Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vínakrálovského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po...
Daniel 1:8...však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínemkrálovského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se...
Daniel 1:13... jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedíkrálovského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co...
Daniel 1:15...a silněji než všichni mladíci, kteří jedlikrálovského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané...
Daniel 1:19... Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou...
Daniel 2:10...králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli...
Daniel 2:14...přátele, aby je popravili. Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s...
Daniel 2:23...jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého...
Daniel 2:36...horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král králů,...
Daniel 2:49...Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou...
Daniel 3:27...z ohně ven. Satrapové, hejtmani, místodržícíkrálovští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže,...
Daniel 3:28... kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokoncekrálovskému rozkazu a raději by položili život, než aby...
Daniel 4:21...výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet...
Daniel 4:24...znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy...
Daniel 4:26...král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní...
Daniel 4:27...Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudovalkrálovské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani...
Daniel 4:33...se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy našli moji rádcové a velmoži...
Daniel 5:5...prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku,...
Daniel 5:8...se třetím nejmocnějším v království!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi...
Daniel 5:13...jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král....
Daniel 5:20...v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl...
Daniel 6:2...let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry,...
Daniel 6:8..." žiješ, králi Darjaveši, navěky! Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádci a místodržící...
Daniel 6:13...o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo...
Daniel 6:16... že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal...
Daniel 6:27...vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá  královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha....
Daniel 8:2...onom předchozím. V tomto vidění jsem se vidělkrálovském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál...
Daniel 11:20... Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v...
Daniel 11:21...bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království...
Ozeáš 5:1... teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozorkrálovský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám,...
Ageus 2:22...Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu...
Zachariáš 14:10...brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen a nikdy...
Matouš 11:8...Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k viděníkrálovských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na...
Lukáš 7:25...skvostné šaty a žijí v přepychu, jsou k viděníkrálovských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na...
Jan 4:46... kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když...
Jan 4:49...Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten...
Skutky 12:20...se za ním svorně vypravili, a když si získali královského komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl...
Skutky 12:21...z králova území). Ve stanovený den se Herodeskrálovském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid...
Jakub 2:8... kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního...
1. Petr 2:9...stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rodkrálovské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |