Královně

Hledám varianty 'královně' [ královny (7) královnu (7) královnou (7) královno (2) královně (14) královna (22) královen (1) ]. Nalezeno 57 veršù.
1. Královská 10:1...zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti...
1. Královská 10:4...pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i...
1. Královská 10:10...vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které...
1. Královská 10:13... tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal...
1. Královská 15:13... Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit...
2. Královská 10:13...příbuzní. Jdeme pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali...
2. Královská 24:15...z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolukrálovnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země...
2. Letopisů 9:1...zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a...
2. Letopisů 9:3...pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který...
2. Letopisů 9:9...vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také...
2. Letopisů 9:12...předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal...
2. Letopisů 15:16... Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit...
Ester 1:9... každého obsluhují, co hrdlo ráčíKrálovna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala...
Ester 1:11...ho obsluhovali, nařídil, před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům...
Ester 1:12...Když ale eunuchové vyřídili královský rozkazkrálovna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem...
Ester 1:15...místa v říši): "Jak se podle práva naložitkrálovnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský...
Ester 1:16...Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti králi, ale i proti...
Ester 1:17...provinciích krále Xerxe. Když se ta zprávakrálovně donese všem ženám, přestanou si vážit svých...
Ester 1:18...perských a médských velmožů doslechnou zprávukrálovně a začnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako...
Ester 1:19...krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude...
Ester 2:4...Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a učinil tak...
Ester 2:17...ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal...
Ester 2:22... Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila...
Ester 4:4...její děvčata a eunuchové, aby to oznámiliKrálovna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se...
Ester 5:2...vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce....
Ester 5:3...a dotkla se jeho konce. "Copak chceškrálovno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl ...
Ester 5:12...i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala...
Ester 7:1...Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera...
Ester 7:2...jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přáníkrálovno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se...
Ester 7:3...mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání!...
Ester 7:5...by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je...
Ester 7:6...tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králemkrálovnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína...
Ester 7:7...vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále ...
Ester 7:8... "Tak on se ještě u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové...
Ester 8:1...dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi....
Ester 8:7...dívat na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem...
Ester 9:12... ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a...
Ester 9:29...listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdila s...
Ester 9:31...stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechajkrálovnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své...
Ester 9:32...a naříkání. Slova ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy. Král...
Píseň 6:8...jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a panen bezpočtu, jediná je...
Píseň 6:9...Když na ni pohlédnou, dívky blahořečíkrálovny i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako...
Izaiáš 47:5...Nikdy víc nenazvou nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své...
Izaiáš 47:7...jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi...
Jeremiáš 7:18...oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby ...
Jeremiáš 13:18...stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králikrálovně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem; vaše skvostné...
Jeremiáš 29:2...do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáškrálovna matka, dvořané, judští a jeruzalémští velmoži a...
Jeremiáš 44:17... k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali...
Jeremiáš 44:18... Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho nedostatek...
Jeremiáš 44:19..." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty...
Jeremiáš 44:25...sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže, tak si ty své...
Ezechiel 16:13... Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky...
Daniel 5:10...dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do...
Matouš 12:42...pokání, a hle, zde je někdo víc než JonášKrálovna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí...
Lukáš 11:31...tak bude Syn člověka znamením pro toto pokoleníKrálovna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a...
Skutky 8:27...na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten...
Zjevení 18:7...muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |