Královými

Hledám varianty 'královými' [ králův (18) královými (2) královým (16) králových (5) královy (3) královu (3) královo (5) královi (6) králově (4) králové (93) králova (23) ]. Nalezeno 168 veršù.
Genesis 14:8...a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaruKrálové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest...
Genesis 14:9...Amrafelovi a elasarskému králi Ariochovi - čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek...
Genesis 17:6...nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s...
Genesis 17:16... Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z  králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel...
Genesis 35:11... a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal...
Genesis 36:31...výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
Jozue 5:1... po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští...
Jozue 9:1...mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a...
Jozue 10:6...a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z...
Jozue 11:5...a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 12:1... Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem...
Jozue 12:7...Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na...
Soudců 5:3...je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte tokrálové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám,...
Soudců 5:19...pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v...
Soudců 8:12...jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil...
1. Samuel 18:18...je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem,...
1. Samuel 18:22...jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida...
1. Samuel 18:23...odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když...
1. Samuel 18:26...Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se...
1. Samuel 21:9...si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč...
1. Samuel 22:14...služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého...
1. Samuel 22:17...Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a...
1. Samuel 26:16... Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul...
1. Samuel 26:22...jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde....
2. Samuel 10:19...Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho...
2. Samuel 11:1...ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými...
2. Samuel 13:18...zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a...
2. Samuel 13:29...naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka...
2. Samuel 15:15...vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král...
2. Samuel 18:12...kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na...
2. Samuel 19:12...čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal...
2. Samuel 19:19... aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl král překročit Jordán, Gerův syn...
2. Samuel 19:25...nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když...
2. Samuel 19:44...My jsme přece byli první, kdo začal mluvitkrálově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali...
1. Královská 1:44... s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 4:5...vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram,...
1. Královská 5:14...o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucíchKrálové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak...
1. Královská 16:33... Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl...
1. Královská 20:31... Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se...
2. Královská 3:21...slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i...
2. Královská 3:23...rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit....
2. Královská 7:2...mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl:...
2. Královská 7:19...ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské...
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města...
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 13:16...A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je...
2. Královská 17:2...očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar....
2. Královská 19:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
2. Královská 19:17...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
2. Královská 23:5...modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma...
2. Královská 23:11...Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího...
2. Královská 23:12...sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty,...
2. Královská 23:19...všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi...
2. Královská 25:28...udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
2. Královská 25:29...a po všechny dny svého života směl vždy jístkrálova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále...
1. Letopisů 1:43... Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
1. Letopisů 18:17...gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel...
1. Letopisů 19:9...a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli....
1. Letopisů 20:1...nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu....
1. Letopisů 21:6... nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak...
1. Letopisů 25:2...Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš,...
1. Letopisů 25:5... Hotir a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne...
1. Letopisů 27:33... měl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl...
2. Letopisů 8:15...to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě...
2. Letopisů 21:17...obranou a pobrali všechno jmění, které našlikrálově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo...
2. Letopisů 23:3...slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle: Třetina z vás kněží a...
2. Letopisů 23:11...před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Letopisů 24:8...předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před...
2. Letopisů 24:21...opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali....
2. Letopisů 28:7...Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova...
2. Letopisů 29:15...své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin...
2. Letopisů 29:25...s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davidakrálova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání...
2. Letopisů 30:6...jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili...
2. Letopisů 34:11...trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě....
2. Letopisů 34:22...vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pakkrálovými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde...
2. Letopisů 35:10...bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po...
2. Letopisů 35:15...místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemanakrálova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé...
Ezdráš 4:20...a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a...
Ezdráš 7:8...sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního...
Ezdráš 7:23...ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám...
Nehemiáš 9:34... Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili,...
Ester 2:9...a zařídil, aby se věnovalo sedm děvčatkrálova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části...
Ester 2:13...ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer...
Ester 2:15...vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl,...
Ester 2:23...a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké...
Ester 3:8...odlišné a královské zákony nedodržují. Neníkrálově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se...
Ester 3:9...deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní...
Ester 3:12... Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie...
Ester 3:15... aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v...
Ester 4:7... i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis...
Ester 4:11...vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na...
Ester 6:9...na hlavě. To roucho i koně svěří některémukrálových nejvznešenějších velmožů. je to roucho...
Ester 6:14..." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu,...
Ester 7:10...kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek...
Ester 8:8...Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem...
Ester 8:14...Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v...
Žalmy 2:2...vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnostiKrálové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti...
Žalmy 2:10... roztříštíš je jak hliněné nádoby." Protokrálové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit....
Žalmy 45:16...- k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti;...
Žalmy 48:5...je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevnostíKrálové totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli....
Žalmy 68:13...svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist...
Žalmy 68:30... ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá,...
Žalmy 72:1... krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé...
Žalmy 72:10...pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby...
Žalmy 72:11...i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho...
Žalmy 76:13...Hroznému přineste! On přece vladařům bere dechkrálové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka...
Žalmy 102:16...Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje,...
Žalmy 110:5..." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněvkrálové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí...
Žalmy 138:4...- dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty...
Žalmy 148:11...dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlechkrálové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na...
Přísloví 16:14...se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímněKrálova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší....
Přísloví 19:12...člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdobaKrálova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě....
Přísloví 21:1...špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.  Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je...
Kazatel 2:12...a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem,...
Izaiáš 7:2...Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se...
Izaiáš 10:8...národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš? Nedopadl Chamát...
Izaiáš 14:18...jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si....
Izaiáš 37:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
Izaiáš 37:18...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
Izaiáš 49:7...a národy si ho oškliví, služebníku vládnoucíchKrálové povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli...
Izaiáš 49:23...tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenoukrálové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami....
Izaiáš 52:15...nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné, ...
Izaiáš 60:3...tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národykrálové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se...
Izaiáš 60:10... oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své...
Izaiáš 60:11... aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. Národ a království, jež ti...
Izaiáš 62:2... Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti...
Jeremiáš 17:19...synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim:...
Jeremiáš 17:20...se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří...
Jeremiáš 17:25...branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a...
Jeremiáš 19:3...ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovokrálové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 19:4...neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli...
Jeremiáš 22:4...těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a...
Jeremiáš 27:7...jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se...
Jeremiáš 32:32...vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci - všechen Juda i...
Jeremiáš 38:27...vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo...
Jeremiáš 41:1...deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v...
Jeremiáš 44:17... jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích...
Jeremiáš 44:21...ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak na to Hospodin...
Jeremiáš 52:32...udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
Jeremiáš 52:33...a po všechny dny svého života směl vždy jístkrálova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
Pláč 4:12... jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý...
Ezechiel 27:33...mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé...
Ezechiel 27:35...obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci...
Ezechiel 43:7...Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým...
Daniel 2:15...s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak...
Daniel 3:22...hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty...
Daniel 6:25...ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli,...
Daniel 7:17...a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží...
Daniel 8:20...čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a...
Daniel 11:2...tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší...
Daniel 11:27...bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu....
Ozeáš 7:5...nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on...
Ozeáš 7:7...rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich....
Amos 7:13...Bet-elu ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to...
Matouš 17:25..."Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od...
Lukáš 10:24... co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí prorocikrálové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a...
Lukáš 22:25... kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si...
Skutky 4:26...se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnostiKrálové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu...
Skutky 12:20...(jejich kraj byl totiž závislý na dodávkáchkrálova území). Ve stanovený den se Herodes v královském...
Židům 11:23... jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl...
Židům 11:27... Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného....
Zjevení 6:15...hory i ostrovy se pohnuly ze svého místaKrálové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý...
Zjevení 17:2...která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího...
Zjevení 17:12...neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno...
Zjevení 18:3...vášnivého smilstva totiž pily všechny národykrálové země s smilnili a kupci země zbohatli z...
Zjevení 18:9...ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silnýKrálové země, kteří s smilnili a hýřili, ji budou...
Zjevení 21:24...spasených se budou procházet v jeho světlekrálové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |