Králové

Hledám pøesnì 'králové'. Nalezeno 90 veršù. Další varianty: králům (27) králů (109) královými (2) královým (16) králových (5) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 14:8...a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaruKrálové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest...
Genesis 14:9...v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému...
Genesis 17:6...nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s...
Genesis 17:16... Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z  králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel...
Genesis 35:11... a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal...
Genesis 36:31...výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
Jozue 5:1... po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští...
Jozue 9:1...mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a...
Jozue 10:6...a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z...
Jozue 11:5...a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 12:1... Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem...
Jozue 12:7...Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na...
Soudců 5:3...je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte tokrálové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám,...
Soudců 5:19...pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v...
Soudců 8:12...jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil...
2. Samuel 10:19...Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho...
2. Samuel 11:1...ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými...
1. Královská 5:14...o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucíchKrálové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak...
1. Královská 16:33... Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl...
1. Královská 20:31... Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se...
2. Královská 3:21...slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i...
2. Královská 3:23...rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit....
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města...
2. Královská 17:2...očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar....
2. Královská 19:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
2. Královská 19:17...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
2. Královská 23:5...modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma...
2. Královská 23:11...Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího...
2. Královská 23:12...sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty,...
2. Královská 23:19...všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi...
2. Královská 25:28...udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
1. Letopisů 1:43... Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
1. Letopisů 19:9...a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli....
1. Letopisů 20:1...nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu....
2. Letopisů 34:11...trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě....
Ezdráš 4:20...a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a...
Nehemiáš 9:34... Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili,...
Žalmy 2:2...vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnostiKrálové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti...
Žalmy 2:10... roztříštíš je jak hliněné nádoby." Protokrálové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit....
Žalmy 48:5...je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevnostíKrálové totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli....
Žalmy 68:13...svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist...
Žalmy 68:30... ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá,...
Žalmy 72:10...pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby...
Žalmy 72:11...i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny národy slouží mu! Chudáka v jeho...
Žalmy 76:13...Hroznému přineste! On přece vladařům bere dechkrálové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka...
Žalmy 102:16...Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje,...
Žalmy 110:5..." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněvkrálové budou sraženi! bude soudit národy, všude nakupí...
Žalmy 138:4...- dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty...
Žalmy 148:11...dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlechkrálové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na...
Izaiáš 10:8...národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš? Nedopadl Chamát...
Izaiáš 14:18...jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si....
Izaiáš 37:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
Izaiáš 37:18...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
Izaiáš 49:7...a národy si ho oškliví, služebníku vládnoucíchKrálové povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli...
Izaiáš 49:23...tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenoukrálové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami....
Izaiáš 52:15...nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné, ...
Izaiáš 60:3...tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národykrálové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se...
Izaiáš 60:10... oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své...
Izaiáš 60:11... aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. Národ a království, jež ti...
Izaiáš 62:2... Národy spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti...
Jeremiáš 17:19...synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim:...
Jeremiáš 17:20...se do všech bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří...
Jeremiáš 17:25...branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a...
Jeremiáš 19:3...ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovokrálové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 19:4...neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli...
Jeremiáš 22:4...těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a...
Jeremiáš 27:7...jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se...
Jeremiáš 32:32...vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci - všechen Juda i...
Jeremiáš 44:17... k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali...
Jeremiáš 44:21...ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak na to Hospodin...
Jeremiáš 52:32...udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
Pláč 4:12... jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý...
Ezechiel 27:33...mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé...
Ezechiel 27:35...obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci...
Ezechiel 43:7...Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým...
Daniel 7:17...a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží...
Daniel 8:20...čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a...
Daniel 11:2...tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší...
Daniel 11:27...bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu....
Ozeáš 7:7...rozpálení, své vlastní vládce sžírají; jejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich....
Matouš 17:25..."Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od...
Lukáš 10:24... co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí prorocikrálové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a...
Lukáš 22:25... kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si...
Skutky 4:26...se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnostiKrálové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu...
Zjevení 6:15...hory i ostrovy se pohnuly ze svého místaKrálové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý...
Zjevení 17:2...která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího...
Zjevení 17:12...do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout...
Zjevení 18:3...vášnivého smilstva totiž pily všechny národykrálové země s smilnili a kupci země zbohatli z...
Zjevení 18:9...ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silnýKrálové země, kteří s smilnili a hýřili, ji budou...
Zjevení 21:24...spasených se budou procházet v jeho světlekrálové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |