Králi

Hledám pøesnì 'králi'. Nalezeny 423 verše. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 14:2...a král národů Tidal válčili proti Berovikráli Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy,...
Genesis 14:5... Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhlkráli, kteří byli s ním, a pobili Refajce v...
Genesis 14:9...v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému...
Genesis 26:1... a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl:...
Genesis 40:1... Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se...
Exodus 3:18...půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů....
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země."...
Exodus 6:27...země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů...
Numeri 20:14... Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o...
Numeri 21:21...nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí....
Deuteronomium 2:26...Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovikráli Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít...
Deuteronomium 3:6...jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i...
Deuteronomium 31:4...s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ...
Jozue 2:2...domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespaliKráli Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací...
Jozue 9:10... a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a...
Jozue 10:3...všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi...
Jozue 10:40... Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho...
Jozue 11:18...jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v...
Soudců 3:8...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu....
Soudců 3:14...Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele...
Soudců 3:15...něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč,...
Soudců 3:17...k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání...
Soudců 3:19...gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebekráli, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se...
Soudců 4:2... Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska...
Soudců 4:24...před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně...
Soudců 11:12...v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl...
Soudců 11:14...Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach:...
Soudců 11:17...Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský...
Soudců 11:19...hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech...
1. Samuel 14:47...okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil....
1. Samuel 17:55...syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živkráli, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka,...
1. Samuel 18:6...z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na...
1. Samuel 21:11...toho dne před Saulem, dorazil k Achišovikráli Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi...
1. Samuel 22:4...se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve...
1. Samuel 22:11...na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna...
1. Samuel 22:14...na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný...
1. Samuel 23:20...na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby...
1. Samuel 24:9...jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj paneKráli!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil...
1. Samuel 26:15...volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc...
1. Samuel 26:17... Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:19...zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně...
1. Samuel 27:2...a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy...
2. Samuel 4:8...nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad...
2. Samuel 6:12...a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho důmKráli Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží...
2. Samuel 7:3...a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
2. Samuel 8:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů....
2. Samuel 8:10...porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním...
2. Samuel 9:3...ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě...
2. Samuel 9:11...) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pánkrál přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u...
2. Samuel 11:19...průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k...
2. Samuel 13:35...přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj...
2. Samuel 13:37... Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna...
2. Samuel 14:3... která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A...
2. Samuel 14:4... co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi,...
2. Samuel 14:9...rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na...
2. Samuel 14:12...ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy...
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá...
2. Samuel 14:18... s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 14:19...prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne...
2. Samuel 14:22..." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel...
2. Samuel 14:24...do Gešuru a přivedl Abšaloma do JeruzalémaKrál však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi...
2. Samuel 14:28...v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když...
2. Samuel 14:29...stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb...
2. Samuel 15:2...brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?"...
2. Samuel 15:7...Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který...
2. Samuel 15:21...projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a...
2. Samuel 15:34...města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službámkráli; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit...
2. Samuel 16:4...majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi...
2. Samuel 16:9...jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do...
2. Samuel 18:19...tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu...
2. Samuel 18:21...tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl...
2. Samuel 18:25...osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale...
2. Samuel 18:28...s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď...
2. Samuel 18:29..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník...
2. Samuel 19:15...srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži."...
2. Samuel 19:16..."Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští...
2. Samuel 19:21.... Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánukráli naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj,...
2. Samuel 19:27...se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můjkráli, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla...
2. Samuel 19:36...Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánukráli břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek...
2. Samuel 19:42...vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ...
2. Samuel 20:2...od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal...
2. Samuel 20:21...jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu."...
2. Samuel 20:22...přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského...
2. Samuel 22:51... tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
2. Samuel 24:3... Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před...
2. Samuel 24:9...zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných...
2. Samuel 24:20...vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi ...
2. Samuel 24:23...a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout...
1. Královská 1:2...mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:3... nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala...
1. Královská 1:13...život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi...
1. Královská 1:15...a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj...
1. Královská 1:16...Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu...
1. Královská 1:20...celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj panekráli, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po...
1. Královská 1:23...prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu...
1. Královská 1:24... poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj panekráli, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš;...
1. Královská 1:28...trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním,...
1. Královská 1:31...on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, ...
1. Královská 1:32...slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:36...vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:53...pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se...
1. Královská 2:29...k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltářeKráli Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k...
1. Královská 2:30...přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději...
1. Královská 2:38...zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj...
1. Královská 2:39...letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že...
1. Královská 3:13...a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na...
1. Královská 3:16...dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane...
1. Královská 3:26...ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho...
1. Královská 5:4... Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla....
1. Královská 7:45...a mísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného...
1. Královská 8:2... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý...
1. Královská 8:66...Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
1. Královská 9:11...palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v...
1. Královská 9:14...jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun...
1. Královská 9:28... naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:10...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
1. Královská 11:26... Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z...
1. Královská 11:27...jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel...
1. Královská 12:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme...
1. Královská 12:23...slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovukráli judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i...
1. Královská 12:27... obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se...
1. Královská 13:8...domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu,...
1. Královská 13:11...toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou...
1. Královská 15:18...pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je...
1. Královská 15:20...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně...
1. Královská 20:2...a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad:...
1. Královská 20:4...tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti...
1. Královská 20:9...poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánukráli: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve...
1. Královská 20:12...Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům:...
1. Královská 20:13...proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 20:22...Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři...
1. Královská 20:23...znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli....
1. Královská 20:28...Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože...
1. Královská 20:31... Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se...
1. Královská 20:32...hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi...
1. Královská 21:10...dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohukráli. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a...
1. Královská 21:13...veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohukráli!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti....
1. Královská 21:18..."Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat....
1. Královská 22:6...se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
1. Královská 22:12...na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu...
1. Královská 22:13...se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco...
1. Královská 22:15...jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
2. Královská 1:6...muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin:...
2. Královská 1:15...s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v...
2. Královská 3:4...k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc...
2. Královská 3:5...beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto...
2. Královská 3:7...do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil....
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce...
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 5:5...říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se...
2. Královská 5:6...zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po...
2. Královská 6:9...tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se...
2. Královská 6:11...pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ,"...
2. Královská 6:12...z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můjkráli. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému...
2. Královská 6:26...za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz,...
2. Královská 7:15...A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra...
2. Královská 8:3...sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě...
2. Královská 8:5...věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena,...
2. Královská 8:28...Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale...
2. Královská 11:7... zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se...
2. Královská 11:8...stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim...
2. Královská 12:19...Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 13:13... Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš...
2. Královská 14:8...dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se...
2. Královská 14:9... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden...
2. Královská 14:16...otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám....
2. Královská 14:29...ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš....
2. Královská 15:20...vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát...
2. Královská 16:7...tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj...
2. Královská 16:8...se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu...
2. Královská 16:10...ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravilKrál Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 16:18...je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam...
2. Královská 17:4...jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému...
2. Královská 18:5...na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k...
2. Královská 18:7... se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po...
2. Královská 18:14...všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil...
2. Královská 18:16...a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova...
2. Královská 18:17...zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
2. Královská 18:30...nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král...
2. Královská 19:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
2. Královská 19:32...to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp,...
2. Královská 21:24...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Královská 22:9...a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro...
2. Královská 22:10...práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a...
2. Královská 22:18...místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví...
2. Královská 22:20...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Královská 23:29...egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on...
2. Královská 24:12...k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými...
2. Královská 24:20... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce...
2. Královská 25:6...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam...
2. Královská 25:11...stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu...
2. Královská 25:20...je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit....
2. Královská 25:24... Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel...
1. Letopisů 18:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet...
1. Letopisů 18:10...celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a...
1. Letopisů 21:3...kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj panekráli, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce...
1. Letopisů 25:6...domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v...
1. Letopisů 27:1...nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se...
1. Letopisů 28:1...Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád...
1. Letopisů 29:24...hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
2. Letopisů 1:12... poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu...
2. Letopisů 2:2...600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi...
2. Letopisů 2:11...Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a...
2. Letopisů 4:16... Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného...
2. Letopisů 5:3... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli...
2. Letopisů 8:18...odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
2. Letopisů 9:9...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
2. Letopisů 9:12... Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
2. Letopisů 10:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného...
2. Letopisů 11:3..."Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovukráli judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak...
2. Letopisů 16:2...stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámukrálovského paláce a poslal je k aramejskému králi...
2. Letopisů 16:4...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
2. Letopisů 16:7...toho vystavěl Gebu a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses...
2. Letopisů 17:19...Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém...
2. Letopisů 18:5...se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
2. Letopisů 18:11...na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu...
2. Letopisů 18:12...se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco...
2. Letopisů 18:14...jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
2. Letopisů 20:15...Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i tykráli Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin:...
2. Letopisů 23:7...lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu...
2. Letopisů 24:16...let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro...
2. Letopisů 24:17...přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům...
2. Letopisů 24:23...velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale...
2. Letopisů 25:7...z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem,...
2. Letopisů 25:17...si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi...
2. Letopisů 26:13...vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko...
2. Letopisů 26:18...kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit...
2. Letopisů 28:5...Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli...
2. Letopisů 28:16... Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž...
2. Letopisů 28:19...tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a zcela...
2. Letopisů 30:4...do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po...
2. Letopisů 32:23...dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech...
2. Letopisů 33:25...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Letopisů 34:16..." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim...
2. Letopisů 34:18...mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal...
2. Letopisů 34:26...vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví...
2. Letopisů 34:28...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Letopisů 35:21...posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti národu, se kterým...
2. Letopisů 36:13...proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem...
Ezdráš 4:7...a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden...
Ezdráš 4:8...a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující dopis: Kancléř Rechum, písař...
Ezdráš 4:11... (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem....
Ezdráš 4:12...od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v...
Ezdráš 4:13...budovat hradby a opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby...
Ezdráš 4:14... nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto oznámení. Nechť se hledá v...
Ezdráš 4:16... Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby...
Ezdráš 4:22... Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále...
Ezdráš 5:6...s dalšími úředníky zaeufratského kraje králi Dareiovi. Poslali mu následující hlášení: Králi...
Ezdráš 5:7...králi Dareiovi. Poslali mu následující hlášeníKráli Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme...
Ezdráš 5:8...hlášení: Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého...
Ezdráš 7:27...buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě!...
Ezdráš 8:22...všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před...
Ezdráš 9:7...svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. ...
Nehemiáš 2:1...dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním...
Nehemiáš 2:3... Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít...
Nehemiáš 2:5...jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku...
Nehemiáš 2:7...udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Nehemiáš 2:19..."Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to....
Nehemiáš 11:24...ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské...
Nehemiáš 13:6... protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále...
Ester 1:14...a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle...
Ester 1:16... když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se...
Ester 1:21...ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy...
Ester 2:4...strážce žen, a nechá je krášlit. Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti."...
Ester 2:13...a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat,...
Ester 2:14...a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi ...
Ester 2:15...jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj,...
Ester 2:22... Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila...
Ester 3:8...na dvanáctý měsíc zvaný adar. Haman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech...
Ester 4:11... muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni...
Ester 4:16... dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."...
Ester 5:8...přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť...
Ester 5:14...kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem...
Ester 6:1...zalíbila, a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku...
Ester 6:5... v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho...
Ester 6:7...král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, ...
Ester 7:3... Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mikráli, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester,...
Ester 8:1... Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester...
Ester 9:11...zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester,...
Ester 10:3...a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství...
Job 3:14...a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji společněkráli a velmoži, jejichž stavby jsou troskami, anebo s...
Job 18:14...bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude...
Job 34:18...Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť onkráli řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!'...
Job 36:7... Neodvrací zrak od poctivých, na trůn jekráli posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však...
Žalmy 5:3... všimni si mého úpění! Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj...
Žalmy 18:51... tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
Žalmy 20:10... my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního...
Žalmy 45:2... Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plynekráli předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře:...
Žalmy 45:6...věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípykráli, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých...
Žalmy 45:15...zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě přichází!...
Žalmy 47:7...beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto...
Žalmy 84:4...svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupůKráli můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí,...
Žalmy 119:46...o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je...
Žalmy 145:1...Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky....
Kazatel 4:15... drželi s oním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli...
Kazatel 10:20...přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v mysli, boháči nezlořeč ani v ložnici;...
Izaiáš 8:4...Damašku i kořist Samaří odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak ještě...
Izaiáš 8:21...hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hle - soužení a tma,...
Izaiáš 14:4... si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila!...
Izaiáš 36:2...judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
Izaiáš 36:15...nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král...
Izaiáš 37:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
Izaiáš 37:33...to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp,...
Izaiáš 41:2...Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak...
Jeremiáš 2:26...zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují:...
Jeremiáš 10:7...a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se nebálKráli národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech...
Jeremiáš 13:18...Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem; vaše...
Jeremiáš 21:4...venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočí, shromáždím...
Jeremiáš 22:2...do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovoKráli judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo...
Jeremiáš 22:18...a násilí." Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi, synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat:...
Jeremiáš 22:24...jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním prstenem na ...
Jeremiáš 25:11...budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní, potrestám...
Jeremiáš 25:18...poslal: Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs,...
Jeremiáš 26:23... kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu...
Jeremiáš 27:3...a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho po...
Jeremiáš 27:8...a velicí králové podrobí do služby. Národkrálovství, které by se nepoddalo babylonskému králi...
Jeremiáš 27:9...a čaroděje, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec...
Jeremiáš 27:12...v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského...
Jeremiáš 27:13...o národu, který se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, ...
Jeremiáš 27:14...proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! jsem je...
Jeremiáš 27:17...lež! Neposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát...
Jeremiáš 28:14...vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou sloužit stejně...
Jeremiáš 29:3... a Gemariáši, synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do...
Jeremiáš 29:16...vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodinkráli sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který...
Jeremiáš 30:9...ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj...
Jeremiáš 34:2...Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto...
Jeremiáš 34:4...Babylonu! Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiášikráli judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřeš...
Jeremiáš 34:6...Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále...
Jeremiáš 36:16...a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali...
Jeremiáš 36:21...do dvorany před krále a všechno mu to oznámiliKrál poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně...
Jeremiáš 36:29... který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten...
Jeremiáš 36:30...dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na...
Jeremiáš 37:7..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto -...
Jeremiáš 37:18...do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým...
Jeremiáš 37:20...zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj panekráli. Pokorně žádám o slitování: Neposílej zpátky do...
Jeremiáš 38:4...krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj panekráli! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto...
Jeremiáš 38:25...a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!'...
Jeremiáš 39:5...dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl...
Jeremiáš 40:9... Zůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě,...
Jeremiáš 50:41... Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národkráli mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou...
Jeremiáš 51:31...běžce, posel posla potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly...
Jeremiáš 52:3... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce...
Jeremiáš 52:9...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v...
Jeremiáš 52:15...ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel...
Jeremiáš 52:26...je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit....
Ezechiel 7:27...a skončí vyučování od kněží i rady od staršíchKráli nezbude než truchlení, kníže zahalí se zděšením a...
Ezechiel 19:9... Za háky do klece ho dovlekli, k babylonskému králi přivedli a uvrhli do vězení, aby neznělo jeho...
Ezechiel 29:2..."Synu člověčí, obrať se proti faraonovikráli Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu. Řekni...
Ezechiel 29:3...Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraonekráli egyptský, obludný krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš...
Ezechiel 29:19...Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství,...
Ezechiel 30:22...Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovikráli Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu...
Ezechiel 30:25...sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak...
Ezechiel 31:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovikráli Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností...
Ezechiel 32:29...pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem...
Daniel 2:4...rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač...
Daniel 2:7...mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a...
Daniel 2:10... že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské...
Daniel 2:24...S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a...
Daniel 2:25...ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými...
Daniel 2:27... co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu...
Daniel 2:28...nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních...
Daniel 2:29...viděl na lůžku, jsou následující: Když jsikráli, ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít...
Daniel 2:31...abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nužekráli, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu...
Daniel 2:37... Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Tykráli, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království...
Daniel 2:45...bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a...
Daniel 3:9...jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješkráli, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi,...
Daniel 3:12... Mešach a Abednego - a tito muži si z tebekráli, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou...
Daniel 3:13... Mešacha a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to pravda,...
Daniel 3:16... nepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého...
Daniel 3:17...nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé mocikráli. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy...
Daniel 3:18...tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomíkráli, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi...
Daniel 4:19...v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsikráli, ty! Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla, ...
Daniel 4:20... a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsikráli, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte...
Daniel 4:25...Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se...
Daniel 4:28...v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo...
Daniel 5:8...se třetím nejmocnějším v království!" Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi...
Daniel 5:10...dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do...
Daniel 5:17...třetím nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho...
Daniel 5:18...ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyškráli! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi...
Daniel 6:7..." A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjaveši, navěky!...
Daniel 6:8..." žiješ, králi Darjaveši, navěky! Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádci a místodržící...
Daniel 6:9...kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nužekráli, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle...
Daniel 6:13...se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal...
Daniel 6:14...nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe,...
Daniel 6:16...záchranu do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj,...
Daniel 6:22...věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješkráli, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého...
Daniel 6:23...byl před Bohem shledán nevinným. A ani toběkráli, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval...
Daniel 8:27... než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl...
Daniel 11:14...na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby...
Daniel 11:25...a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně...
Amos 7:10...Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém...
Jonáš 3:6...pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se...
Nahum 3:18...a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách...
Zachariáš 11:6...lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím."...
Zachariáš 14:16... pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud...
Zachariáš 14:17...některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. A když se...
Matouš 14:9..."Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům...
Matouš 18:23...ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými...
Matouš 22:2...dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil...
Marek 13:9... Budete biti a kvůli mně stanete před vládcikráli, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být...
Skutky 17:7...císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala...
Skutky 25:14...Festa. Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho...
Skutky 25:24...Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož...
Skutky 25:26...jsem ho přivedl před vás a zvláště před tebekráli Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se...
Skutky 26:2...rukou a začal svou obhajobu: "Jsem šťastenkráli Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským...
Skutky 26:7...zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalujíkráli Agrippo! Co je podle vás neuvěřitelného na tom, že...
Skutky 26:13...vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsemkráli, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne,...
Skutky 26:19...hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak jsemkráli Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění....
Skutky 26:27...se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokůmkráli Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi přesvědčil,...
1. Timoteus 1:17...těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životuKráli věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď...
Židům 7:1...podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedechkrál Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi...
Zjevení 1:6...hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na...
Zjevení 5:10...pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí."...
Zjevení 15:3...Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cestyKráli národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé jméno...
Zjevení 17:18...spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |