Králi

Hledám varianty 'králi' [ králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 14:1...tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král...
Genesis 14:2...a král národů Tidal válčili proti Berovikráli Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy,...
Genesis 14:5... Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhlkráli, kteří byli s ním, a pobili Refajce v...
Genesis 14:8...a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaruKrálové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest...
Genesis 14:9...v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému...
Genesis 14:10...ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor....
Genesis 14:14... narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:17... Když se pak vracel od porážky Kedor-laomerakrálů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do...
Genesis 14:18...Šave (což je Královské údolí). Melchisedechkrál Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl...
Genesis 14:21...do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátekKrál Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram...
Genesis 17:6...nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s...
Genesis 17:16... Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z  králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel...
Genesis 20:2...o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci...
Genesis 26:1... a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl:...
Genesis 26:8... když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou...
Genesis 35:11... a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal...
Genesis 36:31...výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
Genesis 36:32...zemi předtím, než synům Izraele vládl králKrálem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se...
Genesis 40:1... Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se...
Genesis 40:5...dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl...
Genesis 41:46...čela egyptské země. Když stanul před faraonemkrálem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od...
Exodus 1:8...země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský...
Exodus 1:15... Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se...
Exodus 1:17...Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 2:23...v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a...
Exodus 3:18...půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů....
Exodus 3:19... našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu...
Exodus 5:4...nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od...
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země."...
Exodus 6:13...ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A...
Exodus 6:27...země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů...
Exodus 14:8...jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se...
Numeri 20:14... Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o...
Numeri 21:1...ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael...
Numeri 21:21...nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí....
Numeri 21:26...jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a...
Numeri 21:29...učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichonakrále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu ...
Numeri 21:33...a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se...
Numeri 21:34... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili...
Numeri 22:4...Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru...
Numeri 22:10...ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle,...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a...
Numeri 24:7...poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne....
Numeri 31:8...je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských...
Numeri 32:33...pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga...
Numeri 33:40...na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl...
Deuteronomium 1:4...pro přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 2:24...Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat,...
Deuteronomium 2:26...Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovikráli Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít...
Deuteronomium 2:30... kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin,...
Deuteronomium 3:1...a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei...
Deuteronomium 3:2... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 3:3...Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich...
Deuteronomium 3:6...jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i...
Deuteronomium 3:8...si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře...
Deuteronomium 3:11...města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano,...
Deuteronomium 3:21...všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se...
Deuteronomium 4:46... v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny...
Deuteronomium 4:47...porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním...
Deuteronomium 7:8...a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je...
Deuteronomium 7:24...nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před...
Deuteronomium 17:14...se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou...
Deuteronomium 17:15...kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad...
Deuteronomium 28:36... od hlavy k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty...
Deuteronomium 29:6... sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale porazili jsme je....
Deuteronomium 31:4...s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ...
Deuteronomium 33:5...shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele...
Jozue 2:2...domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespaliKráli Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací...
Jozue 2:3...nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli...
Jozue 2:10...z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili...
Jozue 5:1... po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští...
Jozue 6:2..."Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni...
Jozue 8:1...proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s...
Jozue 8:2...lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho...
Jozue 8:14...sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy...
Jozue 8:23... kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl...
Jozue 8:29...v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce...
Jozue 9:1...mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a...
Jozue 9:10... a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a...
Jozue 10:1...tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako...
Jozue 10:3...všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi...
Jozue 10:5...syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král...
Jozue 10:6...a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z...
Jozue 10:16...Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue...
Jozue 10:17...u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k...
Jozue 10:22..."Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět...
Jozue 10:23...mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 10:28...téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho...
Jozue 10:30...k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil...
Jozue 10:33...v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horamkrál Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho...
Jozue 10:37...něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve...
Jozue 10:39...na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v...
Jozue 10:40... Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho...
Jozue 10:42...od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože...
Jozue 11:1...tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále...
Jozue 11:2...a krále šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského...
Jozue 11:5...a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 11:10... V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch...
Jozue 11:12...potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče....
Jozue 11:17...údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue...
Jozue 11:18...jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v...
Jozue 12:1... Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které synové Izraele pobili a jejichž zem...
Jozue 12:2...i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od...
Jozue 12:4...a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v...
Jozue 12:5...a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonemkrálem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se...
Jozue 12:7...Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na...
Jozue 12:9... Kananejců, Perizejců, Hivejců a JebusejcůKrál Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král...
Jozue 12:10...Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jedenkrál Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu...
Jozue 12:11...Jeruzaléma jeden, král Hebronu jedenkrál Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden,...
Jozue 12:12...Jarmutu jeden, král Lachiše jedenkrál Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden,...
Jozue 12:13...Eglonu jeden, král Gezeru jedenkrál Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden,...
Jozue 12:14...Debiru jeden, král Gederu jedenkrál Chormy jeden, král Aradu jeden, král Libny jeden, král...
Jozue 12:15...Chormy jeden, král Aradu jedenkrál Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden,...
Jozue 12:16...Libny jeden, král Adulamu jedenkrál Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden,...
Jozue 12:17...Makedy jeden, král Bet-elu jedenkrál Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden,...
Jozue 12:18...Tapuachu jeden, král Cheferu jedenkrál Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu jeden,...
Jozue 12:19...Afeku jeden, král Šáronu jedenkrál Madonu jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu ...
Jozue 12:20...Madonu jeden, král Chacoru jedenkrál Šimron-meronu jeden, král Achšafu jeden, král...
Jozue 12:21...Šimron-meronu jeden, král Achšafu jedenkrál Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden,...
Jozue 12:22...Taanachu jeden, král Megida jedenkrál Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru...
Jozue 12:23...Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jedenkrál Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden...
Jozue 12:24...Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jedenkrál Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl ...
Jozue 13:10... k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců...
Jozue 13:21...- všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:27...pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh...
Jozue 13:30...Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček,...
Jozue 24:9...je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal...
Jozue 24:12...sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem,...
Soudců 1:7...i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty...
Soudců 3:8...proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z mezopotamského Aramu....
Soudců 3:10... Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země...
Soudců 3:12...očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i...
Soudců 3:14...Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele...
Soudců 3:15...něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč,...
Soudců 3:17...k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání...
Soudců 3:19...gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebekráli, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se...
Soudců 3:20...přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého...
Soudců 4:2... Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska...
Soudců 4:17...Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír....
Soudců 4:23...ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti...
Soudců 4:24...před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně...
Soudců 5:3...je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte tokrálové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám,...
Soudců 5:19...pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští v...
Soudců 5:21...válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných...
Soudců 8:5...nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži jsou vyčerpaní."...
Soudců 8:12...jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil...
Soudců 8:26...a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z...
Soudců 9:6...šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory...
Soudců 9:8...A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva...
Soudců 9:15...stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní...
Soudců 9:16...se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho...
Soudců 9:18...jste sedmdesát jeho synů na jednom kamenikrálem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho...
Soudců 11:12...v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl...
Soudců 11:13...máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral...
Soudců 11:14...Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach:...
Soudců 11:17...Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský...
Soudců 11:19...hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech...
Soudců 11:25... náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat...
Soudců 11:28...mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na...
Soudců 17:6...synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl...
Soudců 18:1...mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil,...
Soudců 19:1...stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita....
Soudců 21:25...každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali...
1. Samuel 2:10...soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil...
1. Samuel 8:5...po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když...
1. Samuel 8:6...přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se...
1. Samuel 8:7...přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl...
1. Samuel 8:9...varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova...
1. Samuel 8:10...slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,"...
1. Samuel 8:11...krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali...
1. Samuel 8:18...den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale...
1. Samuel 8:19... "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní...
1. Samuel 8:20...jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl...
1. Samuel 8:22...je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů...
1. Samuel 10:19...a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před...
1. Samuel 10:24...není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování,...
1. Samuel 11:15...Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam...
1. Samuel 12:1... co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi...
1. Samuel 12:9... a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k...
1. Samuel 12:12... Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne...
1. Samuel 12:13...králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 12:14...a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vykrál, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete...
1. Samuel 12:17...očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne...
1. Samuel 12:19...přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste...
1. Samuel 12:25...však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech....
1. Samuel 13:1... budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým...
1. Samuel 14:47...okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil....
1. Samuel 15:1..."Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova...
1. Samuel 15:8...Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agagakrále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili...
1. Samuel 15:11..."Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil slovo."...
1. Samuel 15:17...izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem:...
1. Samuel 15:20... Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid...
1. Samuel 15:23...Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale...
1. Samuel 15:32... Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agagakrále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to...
1. Samuel 15:35...nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 16:1...budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi....
1. Samuel 17:25... "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabilkrál by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru...
1. Samuel 17:55...syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živkráli, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka,...
1. Samuel 17:56... "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil,...
1. Samuel 18:6...z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na...
1. Samuel 18:22..."Říkejte potají Davidovi: Jen se podívejkrál rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se...
1. Samuel 18:25... Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi totoKrál nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek...
1. Samuel 18:27... přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru...
1. Samuel 19:4..." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť...
1. Samuel 20:5...zítra je slavnost novoluní a bych měl sedětkrálem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli...
1. Samuel 20:24..." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluníkrál zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi...
1. Samuel 20:25...venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostiněKrál zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po...
1. Samuel 21:3...není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví,...
1. Samuel 21:11...toho dne před Saulem, dorazil k Achišovikráli Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi...
1. Samuel 21:12...k Achišovi, králi Gatu. "To je přece Davidkrál země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece...
1. Samuel 21:13...si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před...
1. Samuel 22:3...odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud...
1. Samuel 22:4...se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve...
1. Samuel 22:11...na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna...
1. Samuel 22:14...na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný...
1. Samuel 22:15...o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne.  král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť...
1. Samuel 22:16...tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni...
1. Samuel 22:17...Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a...
1. Samuel 22:18...ruku a dotknout se Hospodinových kněžíKrál se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A...
1. Samuel 23:20...na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby...
1. Samuel 24:9...jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj paneKráli!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil...
1. Samuel 24:15...zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou...
1. Samuel 24:21...dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat....
1. Samuel 25:36... Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu do...
1. Samuel 26:15...volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc...
1. Samuel 26:17... Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:19...zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně...
1. Samuel 26:20...zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách...
1. Samuel 27:2...a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy...
1. Samuel 27:6...dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a...
1. Samuel 28:13...podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo...
1. Samuel 29:3...Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok....
1. Samuel 29:8...Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro ...
2. Samuel 2:4...potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno:...
2. Samuel 2:7...pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy...
2. Samuel 2:9... odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a...
2. Samuel 3:3...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
2. Samuel 3:17...stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o...
2. Samuel 3:21...řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak...
2. Samuel 3:23...vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže...
2. Samuel 3:24...propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou...
2. Samuel 3:31...se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu...
2. Samuel 3:32...za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávalikrál nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid...
2. Samuel 3:33...hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakalKrál tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner...
2. Samuel 3:36...se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že...
2. Samuel 3:37... že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v...
2. Samuel 3:38...zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od králeKrál tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli...
2. Samuel 3:39...padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji,...
2. Samuel 4:8...nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad...
2. Samuel 5:2..."Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
2. Samuel 5:3... ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král...
2. Samuel 5:4... Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců...
2. Samuel 5:6...v Jeruzalémě nad celým Izraelem i JudouKrál pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na...
2. Samuel 5:11...a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
2. Samuel 5:12... Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve...
2. Samuel 5:17...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David...
2. Samuel 6:12...a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho důmKráli Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží...
2. Samuel 6:16...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém...
2. Samuel 6:20...ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých...
2. Samuel 7:1...do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode...
2. Samuel 7:2...dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém...
2. Samuel 7:3...a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
2. Samuel 7:18...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
2. Samuel 8:3... David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat...
2. Samuel 8:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů....
2. Samuel 8:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král...
2. Samuel 8:9...král David veliké množství bronzu. Když se Toúkrál Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo...
2. Samuel 8:10...porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním...
2. Samuel 8:11...přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
2. Samuel 8:12...i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze...
2. Samuel 9:2...ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu...
2. Samuel 9:3...ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě...
2. Samuel 9:4...nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,"...
2. Samuel 9:5... syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl CíbaKrál David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna...
2. Samuel 9:9... "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu:...
2. Samuel 9:11...) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pánkrál přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u...
2. Samuel 10:1...na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si...
2. Samuel 10:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
2. Samuel 10:6...z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a...
2. Samuel 10:19...Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho...
2. Samuel 11:1...ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými...
2. Samuel 11:8...a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil paláckrál za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl...
2. Samuel 11:19...průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k...
2. Samuel 11:20..." králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli...
2. Samuel 12:7...Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových...
2. Samuel 13:6... že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra...
2. Samuel 13:13...jako nějaký hanebník. Prosím, promluv radějikrálem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel....
2. Samuel 13:21...bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem...
2. Samuel 13:24...sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání...
2. Samuel 13:25...služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na...
2. Samuel 13:26...se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona...
2. Samuel 13:29...naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka...
2. Samuel 13:31...syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni...
2. Samuel 13:32... syn Davidova bratra Šimey: " se můj pánkrál nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští...
2. Samuel 13:33...zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pánkrál vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští...
2. Samuel 13:35...přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj...
2. Samuel 13:36...služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a...
2. Samuel 13:37... Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna...
2. Samuel 13:39...útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl...
2. Samuel 14:3... která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A...
2. Samuel 14:4... co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi,...
2. Samuel 14:5...a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá...
2. Samuel 14:8...se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane...
2. Samuel 14:9...rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na...
2. Samuel 14:10... Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:11...tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu...
2. Samuel 14:12...ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy...
2. Samuel 14:13...ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám...
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá...
2. Samuel 14:16... Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo...
2. Samuel 14:17... Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo...
2. Samuel 14:18... s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 14:19...prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne...
2. Samuel 14:21...jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a...
2. Samuel 14:22..." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel...
2. Samuel 14:24...do Gešuru a přivedl Abšaloma do JeruzalémaKrál však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi...
2. Samuel 14:28...v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když...
2. Samuel 14:29...stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb...
2. Samuel 14:32..." odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit...
2. Samuel 14:33...vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval,...
2. Samuel 15:2...brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?"...
2. Samuel 15:3..."Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, alekrále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl...
2. Samuel 15:6...všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastáníkrále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak...
2. Samuel 15:7...Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který...
2. Samuel 15:9...zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom...
2. Samuel 15:10...rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů...
2. Samuel 15:15...vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král...
2. Samuel 15:16..."uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen...
2. Samuel 15:17...jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u...
2. Samuel 15:18...následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys...
2. Samuel 15:19...Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať...
2. Samuel 15:21...projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a...
2. Samuel 15:23...plakala, když celý ten zástup procházel kolemKrál překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil...
2. Samuel 15:25...zástup neopustil město. Přišel tam i AbiatarKrál ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města....
2. Samuel 15:27...- zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s...
2. Samuel 15:34...města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službámkráli; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit...
2. Samuel 16:2...ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba...
2. Samuel 16:3...unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si:...
2. Samuel 16:4...majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi...
2. Samuel 16:5...Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž...
2. Samuel 16:6...i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi...
2. Samuel 16:8...oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou...
2. Samuel 16:9...jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a...
2. Samuel 16:10...mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že...
2. Samuel 16:14... házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo,...
2. Samuel 16:16...důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?"...
2. Samuel 17:2...jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí...
2. Samuel 17:16...před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak jekrálem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do...
2. Samuel 17:21...pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti...
2. Samuel 18:2...Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom...
2. Samuel 18:4...ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po...
2. Samuel 18:5...lid pochodoval ven po stovkách a tisícíchKrál tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 18:12...kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na...
2. Samuel 18:13...' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně."...
2. Samuel 18:19...tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu...
2. Samuel 18:21...tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl...
2. Samuel 18:25...osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale...
2. Samuel 18:26...strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle...
2. Samuel 18:27... syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil...
2. Samuel 18:28...s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď...
2. Samuel 18:29..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník...
2. Samuel 18:30...to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil...
2. Samuel 18:31...dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pánakrále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě...
2. Samuel 18:32..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i...
2. Samuel 19:1...ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!"  Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány...
2. Samuel 19:2...můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak...
2. Samuel 19:3...a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem...
2. Samuel 19:5...se krade vojsko, které s hanbou prchlo z bojeKrál si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome!...
2. Samuel 19:6... synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže,...
2. Samuel 19:9...neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni...
2. Samuel 19:10... ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás...
2. Samuel 19:11...Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme...
2. Samuel 19:12...čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal...
2. Samuel 19:13... krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi...
2. Samuel 19:15...srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži."...
2. Samuel 19:16..."Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští...
2. Samuel 19:17... si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a...
2. Samuel 19:18...a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět,...
2. Samuel 19:19... že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl...
2. Samuel 19:20...tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pánkrál opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci....
2. Samuel 19:21.... Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánukráli naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj,...
2. Samuel 19:23...někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš...
2. Samuel 19:24... že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to...
2. Samuel 19:25... Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral...
2. Samuel 19:26...návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou,...
2. Samuel 19:27...se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můjkráli, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla...
2. Samuel 19:28..., tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pánkrál je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za...
2. Samuel 19:29...právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještěkrále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král....
2. Samuel 19:30...dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně...
2. Samuel 19:31..." řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se...
2. Samuel 19:32...Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj...
2. Samuel 19:33... velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on sekrále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl...
2. Samuel 19:34...v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se...
2. Samuel 19:35..."Kolik let života mi ještě zbývá, abych šelkrálem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak...
2. Samuel 19:36...Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánukráli břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek...
2. Samuel 19:37...pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak...
2. Samuel 19:38... kde je hrob mého otce a matky. Mého pánakrále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu...
2. Samuel 19:39... K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám...
2. Samuel 19:40...dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil...
2. Samuel 19:41...Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domůKrál pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
2. Samuel 19:42...vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ...
2. Samuel 19:43...jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč...
2. Samuel 19:44...dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám!...
2. Samuel 20:2...od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal...
2. Samuel 20:3... po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset...
2. Samuel 20:4...smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů...
2. Samuel 20:21...jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu."...
2. Samuel 20:22...přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského...
2. Samuel 21:2...rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci...
2. Samuel 21:4...zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit...
2. Samuel 21:7...vrchu." "Máte je mít," řekl jim na toKrál ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova,...
2. Samuel 21:8...Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménuKrál vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera...
2. Samuel 21:14...Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi....
2. Samuel 22:51... tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
2. Samuel 24:2...Izraele a Judu," podnítil proti nim DavidaKrál tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi...
2. Samuel 24:3... Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před...
2. Samuel 24:4...Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli...
2. Samuel 24:9...zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných...
2. Samuel 24:20...vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi ...
2. Samuel 24:21...a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pánkrál přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci...
2. Samuel 24:23...a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout...
2. Samuel 24:24... ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece...
1. Královská 1:1...za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila.  Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se...
1. Královská 1:2...mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:3... nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala...
1. Královská 1:4...ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se...
1. Královská 1:13...život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi...
1. Královská 1:14...že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvitkrálem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba...
1. Královská 1:15...a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj...
1. Královská 1:16...Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle,...
1. Královská 1:20...celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj panekráli, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po...
1. Královská 1:22...dopadneme jako zločinci." Ještě hovořilakrálem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan...
1. Královská 1:23...prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu...
1. Královská 1:24... poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj panekráli, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš;...
1. Královská 1:25...vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara....
1. Královská 1:27...ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:28...trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním,...
1. Královská 1:29... Když přišla ke králi a postavila se před nímkrál přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil...
1. Královská 1:30...při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on."...
1. Královská 1:31...on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, ...
1. Královská 1:32...slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:34... Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte:...
1. Královská 1:36...vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh...
1. Královská 1:37...Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn...
1. Královská 1:38...a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z...
1. Královská 1:39...beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět,...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pánkrál David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:45...s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:51... Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi...
1. Královská 1:53...pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se...
1. Královská 2:17...." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu...
1. Královská 2:18..."Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o toběkrálem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o...
1. Královská 2:19... "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 2:20..." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za...
1. Královská 2:22...pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl  král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království!...
1. Královská 2:23...straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh...
1. Královská 2:25...slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho...
1. Královská 2:26...syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš...
1. Královská 2:29...k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltářeKráli Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k...
1. Královská 2:30...přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději...
1. Královská 2:31...vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho...
1. Královská 2:35...ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkověKrál místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna...
1. Královská 2:36...knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v...
1. Královská 2:38...zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj...
1. Královská 2:39...letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že...
1. Královská 2:44...nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle...
1. Královská 2:45...ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavuKrál Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před...
1. Královská 2:46...bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a...
1. Královská 3:4...na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšináchKrál chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:7... Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a...
1. Královská 3:13...a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na...
1. Královská 3:16...dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane...
1. Královská 3:22... "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten...
1. Královská 3:23...tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádalyKrál je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj...
1. Královská 3:24... ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč....
1. Královská 3:25...tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale...
1. Královská 3:26...ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho...
1. Královská 3:27...ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě ...
1. Královská 3:28...se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že...
1. Královská 4:1...sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho...
1. Královská 4:7...celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování...
1. Královská 4:19...Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak...
1. Královská 5:4... Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi...
1. Královská 5:7... Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a...
1. Královská 5:14...o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucíchKrálové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak...
1. Královská 5:15...si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile...
1. Královská 5:27...a Šalomounem vládl mír a stali se spojenciKrál Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce....
1. Královská 5:31... kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníkyKrál nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl,...
1. Královská 6:2...zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20...
1. Královská 7:13...nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíníKrál Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla....
1. Královská 7:40...mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy,...
1. Královská 7:45...a mísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného...
1. Královská 7:46...pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
1. Královská 7:51...lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
1. Královská 8:2... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý...
1. Královská 8:5...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
1. Královská 8:14... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
1. Královská 8:62...a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní...
1. Královská 8:63...pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám....
1. Královská 8:64...Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam...
1. Královská 8:66...Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
1. Královská 9:11...palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v...
1. Královská 9:14...jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun...
1. Královská 9:15...králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 9:26...před Hospodinem. Tak završil budování chrámuKrál Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého...
1. Královská 9:28... naložili tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:3...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
1. Královská 10:5...a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
1. Královská 10:9...Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala...
1. Královská 10:10...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
1. Královská 10:12...veliké množství santálového dřeva a drahokamůKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
1. Královská 10:14...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
1. Královská 10:15... z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit...
1. Královská 10:16...ode všech arabských králů a krajských hejtmanůKrál Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata...
1. Královská 10:17...zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také...
1. Královská 10:18... Král je umístil v Paláci libanonského lesaKrál také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho...
1. Královská 10:21...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
1. Královská 10:22...Šalomounových dobách vůbec považováno za cennéKrál totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
1. Královská 10:28...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
1. Královská 10:29...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval...
1. Královská 11:1...dál pro všechny chetitské a aramejské krále.  Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho...
1. Královská 11:23... který uprchl od svého pána Hadad-ezerakrále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem...
1. Královská 11:26... Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z...
1. Královská 11:27...jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel...
1. Královská 11:37...kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu,...
1. Královská 12:1...se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v...
1. Královská 12:2...o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
1. Královská 12:6..." odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešelKrál Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve...
1. Královská 12:13...(Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali...
1. Královská 12:15...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin,...
1. Královská 12:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme...
1. Královská 12:18...syny Izraele, kteří bydleli ve městech JudovýchKrál Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným...
1. Královská 12:20...a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo...
1. Královská 12:23...slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovukráli judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i...
1. Královská 12:27... obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se...
1. Královská 12:28...Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata...
1. Královská 13:4...se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému...
1. Královská 13:6...Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina...
1. Královská 13:7...přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a ...
1. Královská 13:8...domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu,...
1. Královská 13:11...toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou...
1. Královská 14:2...prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a...
1. Královská 14:14...něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co...
1. Královská 14:19...a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke...
1. Královská 14:21...kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v...
1. Královská 14:27...štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
1. Královská 14:28...hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a...
1. Královská 14:29...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu...
1. Královská 15:7...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl...
1. Královská 15:9...jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v...
1. Královská 15:16... zlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša...
1. Královská 15:17...králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od...
1. Královská 15:18...pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je...
1. Královská 15:19...stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi...
1. Královská 15:20...králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své...
1. Královská 15:22... přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez...
1. Královská 15:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke...
1. Královská 15:25...kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův...
1. Královská 15:28... Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem,...
1. Královská 15:29...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma...
1. Královská 15:31...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá...
1. Královská 15:32...izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského...
1. Královská 15:33...trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn...
1. Královská 16:5...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse...
1. Královská 16:8...svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn...
1. Královská 16:10...ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský...
1. Královská 16:14...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 16:15...izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní....
1. Královská 16:16...doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským...
1. Královská 16:20...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory....
1. Královská 16:21... synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho...
1. Královská 16:22...syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém...
1. Královská 16:23...Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval...
1. Královská 16:27...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří....
1. Královská 16:29...jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v...
1. Královská 16:31... vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V...
1. Královská 16:33... Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl...
1. Královská 19:15...poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále...
1. Královská 19:16...nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy,...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně...
1. Královská 20:2...a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad:...
1. Královská 20:4...tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti...
1. Královská 20:7...a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte...
1. Královská 20:9...poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánukráli: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve...
1. Královská 20:11...z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká,...
1. Královská 20:12...Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým mužům:...
1. Královská 20:13...proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 20:20...obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský...
1. Královská 20:21...uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil...
1. Královská 20:22...Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři...
1. Královská 20:23...znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli....
1. Královská 20:24...utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhleKrálů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si...
1. Královská 20:28...Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože...
1. Královská 20:31... Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se...
1. Královská 20:32...hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi...
1. Královská 20:33...je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do...
1. Královská 20:38... aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník...
1. Královská 20:39... a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy....
1. Královská 20:40...tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl...
1. Královská 20:41...Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví...
1. Královská 20:43...svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. ...
1. Královská 21:1...došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota...
1. Královská 21:7...Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu...
1. Královská 21:10...dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohukráli. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a...
1. Královská 21:13...veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohukráli!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti....
1. Královská 21:18..."Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat....
1. Královská 22:2...neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl...
1. Královská 22:3...krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří...
1. Královská 22:5...tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo...
1. Královská 22:6...se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
1. Královská 22:8..."Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
1. Královská 22:9...král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
1. Královská 22:10...a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním...
1. Královská 22:12...na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu...
1. Královská 22:13...se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco...
1. Královská 22:15...jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
1. Královská 22:16... úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi...
1. Královská 22:18..."Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé...
1. Královská 22:26...pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli...
1. Královská 22:27...Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a...
1. Královská 22:29..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
1. Královská 22:30...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty...
1. Královská 22:31...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s...
1. Královská 22:32...Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat...
1. Královská 22:33... vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z...
1. Královská 22:34...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
1. Královská 22:35...Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev...
1. Královská 22:37...volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili....
1. Královská 22:39...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal...
1. Královská 22:41...kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti...
1. Královská 22:45...na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak...
1. Královská 22:46...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které...
1. Královská 22:48...vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské...
1. Královská 22:52...jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn...
2. Královská 1:3...Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že...
2. Královská 1:5...Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpětkrál se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám...
2. Královská 1:6...muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin:...
2. Královská 1:7... který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků...
2. Královská 1:8...boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš...
2. Královská 1:9...hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží mužikrál praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl...
2. Královská 1:11...oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky....
2. Královská 1:13...Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži....
2. Královská 1:15...s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v...
2. Královská 1:17... a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O...
2. Královská 1:18... se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do...
2. Královská 3:1...se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův...
2. Královská 3:4...k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc...
2. Královská 3:5...beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto...
2. Královská 3:6...moábský král proti izraelskému králi vzbouřilKrál Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje...
2. Královská 3:7...do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil....
2. Královská 3:9... "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl JoramKrál Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem...
2. Královská 3:10...vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin...
2. Královská 3:11...Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu...
2. Královská 3:12... Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi...
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce...
2. Královská 3:14...jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže,...
2. Královská 3:21...slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i...
2. Královská 3:23...rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit....
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 4:13... Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínitkrále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla:...
2. Královská 5:1...řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého...
2. Královská 5:5...říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se...
2. Královská 5:6...zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po...
2. Královská 5:7... Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak...
2. Královská 5:8...Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své...
2. Královská 6:8...a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a...
2. Královská 6:9...tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se...
2. Královská 6:10...místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal...
2. Královská 6:11...pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ,"...
2. Královská 6:12...z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můjkráli. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému...
2. Královská 6:13...izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam...
2. Královská 6:21...jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši....
2. Královská 6:23...a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli...
2. Královská 6:24...izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl...
2. Královská 6:26...za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz,...
2. Královská 6:27...obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět:...
2. Královská 6:30...ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak...
2. Královská 6:31... " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o...
2. Královská 7:6...vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! ...
2. Královská 7:12...dál, se dostala do královského paláceKrál ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám...
2. Královská 7:14...čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřeženíkrál je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!"...
2. Královská 7:15...A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra...
2. Královská 7:17...tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl HospodinKrál tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k...
2. Královská 8:3...sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě...
2. Královská 8:4...ke králi, aby se domohla svého domu a pozemkůKrál právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj...
2. Královská 8:5...věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena,...
2. Královská 8:6...žena a to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla....
2. Královská 8:7...dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že...
2. Královská 8:8... Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži...
2. Královská 8:9...a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct,...
2. Královská 8:13...něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od...
2. Královská 8:15...ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále...
2. Královská 8:16...králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále...
2. Královská 8:17...Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm...
2. Královská 8:18...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil...
2. Královská 8:20...vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru....
2. Královská 8:23...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
2. Královská 8:25...jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 8:26...Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden...
2. Královská 8:28...Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale...
2. Královská 8:29...o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama poraziliKrál Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které...
2. Královská 9:3...a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic...
2. Královská 9:6...praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého...
2. Královská 9:12... Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť,...
2. Královská 9:13... troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil...
2. Královská 9:14...vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu,...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v...
2. Královská 9:16... kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak...
2. Královská 9:18...pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?"...
2. Královská 9:19...ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá -...
2. Královská 9:21...na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý...
2. Královská 9:27...na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu....
2. Královská 10:4...strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města...
2. Královská 10:5...Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy...
2. Královská 10:13...pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi...
2. Královská 10:34...všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří...
2. Královská 10:35...a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna...
2. Královská 11:7... zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se...
2. Královská 11:8...stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u...
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 11:14...chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se...
2. Královská 11:17...do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid....
2. Královská 11:19...gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského...
2. Královská 12:1...u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova...
2. Královská 12:7...najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto...
2. Královská 12:8...roku krále Joaše škody na chrámu neopraviliKrál Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a...
2. Královská 12:18...to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael...
2. Královská 12:19...Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 12:20...vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a...
2. Královská 13:1...jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal...
2. Královská 13:3...hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil...
2. Královská 13:4...vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce,...
2. Královská 13:7... 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy...
2. Královská 13:8...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 13:10...jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův...
2. Královská 13:12...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:13... Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš...
2. Královská 13:14...králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj...
2. Královská 13:18...vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž...
2. Královská 13:22...kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády....
2. Královská 13:24...a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 14:1...izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn...
2. Královská 14:2...Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 14:8...dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi, synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se...
2. Královská 14:9... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden...
2. Královská 14:11...sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Královská 14:13...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Královská 14:15...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:16...otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám....
2. Královská 14:17...pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále...
2. Královská 14:18...jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl...
2. Královská 14:21... kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a...
2. Královská 14:22...on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského...
2. Královská 14:23...ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem...
2. Královská 14:28...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 14:29...ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš....
2. Královská 15:1...syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn...
2. Královská 15:2...Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 15:5...a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti...
2. Královská 15:6...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi...
2. Královská 15:8...jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn...
2. Královská 15:10...lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak...
2. Královská 15:11...jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském...
2. Královská 15:13...tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův....
2. Královská 15:14...Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí...
2. Královská 15:15...zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a...
2. Královská 15:17...tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho...
2. Královská 15:19...svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby...
2. Královská 15:20...vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát...
2. Královská 15:21...o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě...
2. Královská 15:23...jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn...
2. Královská 15:25...s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil hokrálovském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté,...
2. Královská 15:26...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se...
2. Královská 15:27...izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn...
2. Královská 15:29... který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl...
2. Královská 15:30...se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno...
2. Královská 15:31...vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna...
2. Královská 15:32...izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:33...nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 15:36...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat...
2. Královská 15:37...Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl...
2. Královská 16:2...nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct...
2. Královská 16:3...otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle...
2. Královská 16:5...a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem...
2. Královská 16:6... ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce....
2. Královská 16:7...tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj...
2. Královská 16:8...se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu...
2. Královská 16:9...a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele...
2. Královská 16:10...ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravilKrál Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 16:11...postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král...
2. Královská 16:12...předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k...
2. Královská 16:15...ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém...
2. Královská 16:17...všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázalKrál Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a...
2. Královská 16:18...je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam...
2. Královská 16:19...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
2. Královská 17:1...jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely....
2. Královská 17:2...očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar....
2. Královská 17:3...izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl...
2. Královská 17:4...jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému...
2. Královská 17:5...král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky...
2. Královská 17:8...nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu,...
2. Královská 17:21... Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael...
2. Královská 17:24...dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a...
2. Královská 17:26...tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a...
2. Královská 17:27...proto, že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží,...
2. Královská 18:1...předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš,...
2. Královská 18:2...Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 18:5...na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k...
2. Královská 18:7... se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po...
2. Královská 18:9...Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar...
2. Královská 18:10...vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil...
2. Královská 18:11...byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a...
2. Královská 18:13...Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
2. Královská 18:14...všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil...
2. Královská 18:16...a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova...
2. Královská 18:17...zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
2. Královská 18:18...rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 18:19...promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá...
2. Královská 18:23...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš...
2. Královská 18:28...hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
2. Královská 18:29...slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás...
2. Královská 18:30...nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král...
2. Královská 18:31...do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý...
2. Královská 18:33...bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
2. Královská 19:1...ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen...
2. Královská 19:4...nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta...
2. Královská 19:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim...
2. Královská 19:6... když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se...
2. Královská 19:8...Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
2. Královská 19:9...za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě...
2. Královská 19:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
2. Královská 19:11...asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys...
2. Královská 19:13... Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a...
2. Královská 19:14... král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel...
2. Královská 19:17...živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy...
2. Královská 19:20... Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm...
2. Královská 19:32...to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp,...
2. Královská 19:36... Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive....
2. Královská 20:6...vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro...
2. Královská 20:12...o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi...
2. Královská 20:14...nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co...
2. Královská 20:18...zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,"...
2. Královská 20:20...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě...
2. Královská 21:1...začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 21:3...a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim....
2. Královská 21:11...mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před...
2. Královská 21:17...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v...
2. Královská 21:19...pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva...
2. Královská 21:23... Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence...
2. Královská 21:24...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Královská 21:25...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho...
2. Královská 22:1...začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna...
2. Královská 22:9...a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro...
2. Královská 22:10...práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a...
2. Královská 22:11...jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a...
2. Královská 22:16...neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům...
2. Královská 22:18...místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví...
2. Královská 22:20...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Královská 23:1...S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma....
2. Královská 23:2...svolat všechny stařešiny Judy a JeruzalémaKrál vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid...
2. Královská 23:4... Také všechen lid se k smlouvě připojilKrál přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím...
2. Královská 23:5...modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma...
2. Královská 23:11...Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího...
2. Královská 23:12...sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty,...
2. Královská 23:13...prach odtud urychleně vyhodil do potoka KidronKrál také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně...
2. Královská 23:17...vykřikl Boží muž, který to všechno předpovědělKrál se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?"...
2. Královská 23:18...právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho...
2. Královská 23:19...všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi...
2. Královská 23:21...kosti. Teprve pak se vrátil do JeruzalémaKrál tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka...
2. Královská 23:22...Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě...
2. Královská 23:23...izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův...
2. Královská 23:25...chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým...
2. Královská 23:28...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó,...
2. Královská 23:29...egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on...
2. Královská 23:30...syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve...
2. Královská 23:31...ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Královská 23:34...jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na...
2. Královská 23:36...ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:1...jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech...
2. Královská 24:5...- o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal...
2. Královská 24:6...pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy...
2. Královská 24:7...pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta...
2. Královská 24:8...potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce...
2. Královská 24:10...vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání...
2. Královská 24:11...obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými...
2. Královská 24:12...k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými...
2. Královská 24:13... odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámukrálovského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal...
2. Královská 24:16...Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných...
2. Královská 24:17... samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na...
2. Královská 24:18...kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:20... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce...
2. Královská 25:1...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před...
2. Královská 25:2... Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
2. Královská 25:4...všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmikrálovské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
2. Královská 25:6...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam...
2. Královská 25:8...měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec...
2. Královská 25:11...stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu...
2. Královská 25:20...je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit....
2. Královská 25:22... Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama,...
2. Královská 25:23...velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy -...
2. Královská 25:24... Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
2. Královská 25:28...udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský...
2. Královská 25:30...králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. ...
1. Letopisů 1:43... Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
1. Letopisů 3:2...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
1. Letopisů 4:23...žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a...
1. Letopisů 4:41... Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na...
1. Letopisů 5:6... jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v...
1. Letopisů 5:17...byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové...
1. Letopisů 5:26... Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby...
1. Letopisů 9:1...jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu....
1. Letopisů 11:2... jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
1. Letopisů 11:3...budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David...
1. Letopisů 11:10... kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho...
1. Letopisů 12:32...byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich...
1. Letopisů 12:39...odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v...
1. Letopisů 14:1...dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
1. Letopisů 14:2... Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve...
1. Letopisů 14:8...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat....
1. Letopisů 15:29...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla....
1. Letopisů 16:21...království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým...
1. Letopisů 17:16...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
1. Letopisů 18:3...dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezerakrále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat...
1. Letopisů 18:5... Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovikráli Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet...
1. Letopisů 18:9...moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toúkrál Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko...
1. Letopisů 18:10...celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a...
1. Letopisů 18:11...přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
1. Letopisů 19:1...pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si...
1. Letopisů 19:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
1. Letopisů 19:7...si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před...
1. Letopisů 19:9...a sešikovali se k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli....
1. Letopisů 20:1...nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu....
1. Letopisů 21:3...kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj panekráli, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce...
1. Letopisů 21:24...oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro...
1. Letopisů 23:1...David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny...
1. Letopisů 24:6...Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna...
1. Letopisů 24:31...jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských...
1. Letopisů 25:6...domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v...
1. Letopisů 26:26...všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a...
1. Letopisů 26:30...všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich...
1. Letopisů 26:32...znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad...
1. Letopisů 27:1...nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se...
1. Letopisů 27:24... Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn...
1. Letopisů 27:31... To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a...
1. Letopisů 28:1...Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád...
1. Letopisů 28:2...hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj!...
1. Letopisů 28:4...z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském...
1. Letopisů 29:1...i všechen lid čekají na tvé rozkazy."  Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun,...
1. Letopisů 29:9... neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky...
1. Letopisů 29:20...na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1...
1. Letopisů 29:22...dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za...
1. Letopisů 29:24...hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
1. Letopisů 29:25...Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
1. Letopisů 29:29...místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech...
2. Letopisů 1:8...otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo,...
2. Letopisů 1:9...jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy...
2. Letopisů 1:11...spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti...
2. Letopisů 1:12... poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu...
2. Letopisů 1:16...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
2. Letopisů 1:17...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu...
2. Letopisů 2:2...600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi...
2. Letopisů 2:10... 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi...
2. Letopisů 2:11...Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a...
2. Letopisů 4:11... lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě...
2. Letopisů 4:16... Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného...
2. Letopisů 4:17...pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
2. Letopisů 5:1...ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
2. Letopisů 5:3... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli...
2. Letopisů 5:6...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
2. Letopisů 6:3... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
2. Letopisů 7:4..."Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody....
2. Letopisů 7:5...lid pak před Hospodinem slavili obětní hodyKrál Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto...
2. Letopisů 7:6...nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho...
2. Letopisů 8:10... ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdceKrál Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid....
2. Letopisů 8:11...totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova,...
2. Letopisů 8:18...odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
2. Letopisů 9:2...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
2. Letopisů 9:4... jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
2. Letopisů 9:8... oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a...
2. Letopisů 9:9...zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a...
2. Letopisů 9:11...pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamyKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
2. Letopisů 9:12... Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
2. Letopisů 9:13...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
2. Letopisů 9:14... kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |