Králem

Hledám pøesnì 'králem'. Nalezeno 226 veršù. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 36:32...zemi předtím, než synům Izraele vládl králKrálem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se...
Genesis 41:46...čela egyptské země. Když stanul před faraonemkrálem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od...
Numeri 21:26...jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a...
Numeri 21:34... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili...
Numeri 22:4...Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru...
Deuteronomium 3:2... Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 28:36... od hlavy k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty...
Deuteronomium 33:5...shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele...
Jozue 8:2...lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho...
Jozue 10:1...tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako...
Jozue 10:28...téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho...
Jozue 10:30...k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil...
Jozue 10:37...něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve...
Jozue 10:39...na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v...
Jozue 12:5...a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonemkrálem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se...
Soudců 4:17...Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír....
Soudců 9:16...se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho...
Soudců 9:18...jste sedmdesát jeho synů na jednom kamenikrálem nad Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho...
1. Samuel 8:7...přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl...
1. Samuel 12:12... Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne...
1. Samuel 12:25...však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech....
1. Samuel 13:1... budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým...
1. Samuel 15:26...slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale...
1. Samuel 15:35...nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš...
1. Samuel 18:27... přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru...
1. Samuel 20:5...zítra je slavnost novoluní a bych měl sedětkrálem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli...
1. Samuel 24:21...dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat....
2. Samuel 2:9... odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a...
2. Samuel 3:17...stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o...
2. Samuel 3:23...vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže...
2. Samuel 3:24...propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou...
2. Samuel 5:3... ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král...
2. Samuel 5:4... Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců...
2. Samuel 13:13...jako nějaký hanebník. Prosím, promluv radějikrálem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel....
2. Samuel 13:24...sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání...
2. Samuel 14:4... co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi,...
2. Samuel 14:32..." odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit...
2. Samuel 14:33...vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval,...
2. Samuel 15:10...rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů...
2. Samuel 15:18...následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys...
2. Samuel 16:8...oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou...
2. Samuel 17:16...před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak jekrálem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac...
2. Samuel 18:13...' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně."...
2. Samuel 19:6... synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže,...
2. Samuel 19:9...neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni...
2. Samuel 19:18...a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět,...
2. Samuel 19:19... že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl...
2. Samuel 19:23...někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš...
2. Samuel 19:27...se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můjkráli, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla...
2. Samuel 19:35..."Kolik let života mi ještě zbývá, abych šelkrálem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak...
2. Samuel 19:41...Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domůKrál pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
1. Královská 1:14...že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvitkrálem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle,...
1. Královská 1:22...dopadneme jako zločinci." Ještě hovořilakrálem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan...
1. Královská 1:30...při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on."...
1. Královská 2:18..."Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o toběkrálem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o...
1. Královská 2:19... "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 3:7... Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a...
1. Královská 3:22... "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten...
1. Královská 3:28...se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že...
1. Královská 10:9...Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala...
1. Královská 11:37...kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu,...
1. Královská 12:1...se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v...
1. Královská 12:2...o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
1. Královská 12:20...a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo...
1. Královská 14:2...prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a...
1. Královská 14:21...kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v...
1. Královská 15:16... zlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša...
1. Královská 15:19...stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi...
1. Královská 15:29...krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma...
1. Královská 15:32...izraelských králů. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského...
1. Královská 16:16...doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským...
1. Královská 16:22...syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém...
1. Královská 22:29..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
1. Královská 22:31...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s...
1. Královská 22:45...na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak...
2. Královská 3:1...se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův...
2. Královská 3:9... "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl JoramKrál Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem...
2. Královská 3:12... Vydali se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi...
2. Královská 8:15...ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále...
2. Královská 8:17...Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm...
2. Královská 8:26...Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden...
2. Královská 8:29...o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama poraziliKrál Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které...
2. Královská 9:14...vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu,...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v...
2. Královská 10:35...a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad...
2. Královská 11:17...do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid....
2. Královská 12:1...u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova...
2. Královská 13:1...jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal...
2. Královská 13:10...jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův...
2. Královská 13:12...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:2...Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 14:11...sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Královská 14:15...všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 14:23...ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem...
2. Královská 15:2...Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 15:8...jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn...
2. Královská 15:10...lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak...
2. Královská 15:13...tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův....
2. Královská 15:14...Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí...
2. Královská 15:17...tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho...
2. Královská 15:23...jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn...
2. Královská 15:25...s sebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil hokrálovském paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Poté,...
2. Královská 15:27...izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn...
2. Královská 15:30...se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno...
2. Královská 15:33...nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 16:2...nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct...
2. Královská 16:5...a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem...
2. Královská 17:1...jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely....
2. Královská 17:21... Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael...
2. Královská 18:2...Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Královská 18:23...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš...
2. Královská 19:4...nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta...
2. Královská 20:14...nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co...
2. Královská 21:1...začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Královská 21:19...pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva...
2. Královská 22:1...začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna...
2. Královská 23:31...ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Královská 23:34...jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na...
2. Královská 23:36...ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 24:6...pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak nikdy...
2. Královská 24:8...potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce...
2. Královská 24:17... samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na...
2. Královská 24:18...kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
1. Letopisů 11:3...budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David...
1. Letopisů 11:10... kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho...
1. Letopisů 12:32...byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich...
1. Letopisů 12:39...odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v...
1. Letopisů 28:4...z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském...
1. Letopisů 29:20...na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1...
1. Letopisů 29:22...dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za...
2. Letopisů 1:8...otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo,...
2. Letopisů 1:9...jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy...
2. Letopisů 1:11...spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti...
2. Letopisů 9:8... oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a...
2. Letopisů 10:1...se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dověděl v Egyptě,...
2. Letopisů 10:2... se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
2. Letopisů 11:22...svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských...
2. Letopisů 12:13...úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobréhoKrál Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se...
2. Letopisů 13:1...roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se...
2. Letopisů 16:3...stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi...
2. Letopisů 18:28..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
2. Letopisů 18:30...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s...
2. Letopisů 20:31...ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Letopisů 20:35...jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským...
2. Letopisů 21:5...i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm...
2. Letopisů 21:20...pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm...
2. Letopisů 22:1... Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny...
2. Letopisů 22:2... syn Jehoramův, stal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden...
2. Letopisů 22:5...radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád....
2. Letopisů 22:6...které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak...
2. Letopisů 23:3...pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvukrálem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o...
2. Letopisů 23:16... zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni pak...
2. Letopisů 24:1... protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let....
2. Letopisů 25:1...kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Letopisů 25:21...rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Letopisů 26:3...Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Letopisů 27:1...pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 27:5...vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100...
2. Letopisů 27:8...v Knize izraelských a judských králů. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 28:1...pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct...
2. Letopisů 29:1...kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet...
2. Letopisů 29:18...dne prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý...
2. Letopisů 33:1...pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát...
2. Letopisů 33:21...pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva...
2. Letopisů 34:1...za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna...
2. Letopisů 36:2...za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři...
2. Letopisů 36:5...dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
2. Letopisů 36:9...pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce...
2. Letopisů 36:10...je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty...
2. Letopisů 36:11...Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě...
Ezdráš 2:1... kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do...
Ezdráš 7:14...do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a...
Nehemiáš 6:6...ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v...
Nehemiáš 7:6... kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do...
Nehemiáš 13:26...Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on -...
Ester 1:16... když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se...
Ester 2:6...vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský...
Ester 4:8...a všechno poví. vzkáže, že jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost....
Ester 5:12...i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala...
Ester 5:14...kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem...
Ester 6:4...krále. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel...
Ester 7:6... "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal...
Ester 7:9...Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil...
Ester 8:3...majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby...
Ester 8:4... kterou Haman Agagovec zosnoval proti ŽidůmKrál na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se...
Žalmy 47:8...Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejteKrálem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný:...
Žalmy 74:12...z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou...
Žalmy 98:6...žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v...
Žalmy 149:2...Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na...
Přísloví 25:6... spravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav se....
Kazatel 1:12... kdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou...
Kazatel 4:14...ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni,...
Kazatel 10:16...netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země,...
Kazatel 10:17...zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují - pro...
Izaiáš 7:1...je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl...
Izaiáš 7:6...napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si hokrálem tam uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však...
Izaiáš 36:8...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš...
Izaiáš 37:4...nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta...
Izaiáš 39:3...nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co...
Jeremiáš 22:11...o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: "...
Jeremiáš 22:15... obložím cedrem a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl...
Jeremiáš 25:9... a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její...
Jeremiáš 37:1...ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše,...
Jeremiáš 38:27...vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo...
Jeremiáš 41:9...do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou. Išmael, syn...
Jeremiáš 50:18...zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s babylonským králem a jeho zemí, jako jsem zúčtoval s králem asyrským!...
Jeremiáš 52:1...'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let...
Ezechiel 17:16...Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a...
Ezechiel 28:12...Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl...
Ezechiel 32:2..."Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonemkrálem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů?...
Ezechiel 37:24...jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit...
Daniel 1:18...toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu,...
Daniel 2:2...sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spátKrál si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a...
Daniel 2:16...když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se...
Daniel 6:13...se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal...
Daniel 11:17...zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její...
Zachariáš 14:9... Potečou v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho...
Marek 6:25...řekla matka. A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse...
Marek 15:12...co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni...
Lukáš 19:27... nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch...
Lukáš 23:2...národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský...
Jan 6:15... že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho...
Jan 19:12...propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova,...
Skutky 7:10...jeho soužení a dal mu před faraonem, egyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil správcem...
2. Korintským 11:32...Když jsem byl v Damašku, místodržitel pověřený králem Aretou dal hlídat město, aby zajal. Oknem v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |