Krále

Hledám pøesnì 'krále'. Nalezeno 546 veršù. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 14:14... narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 40:1... Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se...
Genesis 40:5...dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl...
Exodus 6:13...ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A...
Exodus 14:8...jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se...
Numeri 21:26...jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a...
Numeri 21:29...učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichonakrále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu ...
Numeri 31:8...je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských...
Numeri 32:33...pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 1:4...pro přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 2:24...Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat,...
Deuteronomium 3:3...Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich...
Deuteronomium 4:46... v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny...
Deuteronomium 4:47...porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním...
Deuteronomium 7:8...a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je...
Deuteronomium 7:24...nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před...
Deuteronomium 17:14...se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou...
Deuteronomium 17:15...kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad...
Jozue 6:2..."Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni...
Jozue 8:1...proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s...
Jozue 8:23... kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl...
Jozue 8:29...v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce...
Jozue 10:23...mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 10:30...k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil...
Jozue 10:39...na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v...
Jozue 11:1...tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále...
Jozue 11:2...a krále šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského...
Jozue 11:10... V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch...
Jozue 11:17...údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue...
Jozue 13:10... k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců...
Jozue 13:21...- všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:27...pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh...
Jozue 13:30...Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček,...
Jozue 24:12...sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem,...
Soudců 3:10... Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země...
Soudců 3:12...očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i...
Soudců 4:23...ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti...
Soudců 5:21...válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných...
Soudců 8:5...nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži jsou vyčerpaní."...
Soudců 9:6...šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory...
Soudců 9:8...A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva...
Soudců 9:15...stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní...
Soudců 17:6...synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl...
Soudců 18:1...mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil,...
Soudců 19:1...stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita....
Soudců 21:25...každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali...
1. Samuel 2:10...soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil...
1. Samuel 8:5...po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když...
1. Samuel 8:6...přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se...
1. Samuel 8:10...slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,"...
1. Samuel 8:18...den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale...
1. Samuel 8:19... "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní...
1. Samuel 8:22...je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů...
1. Samuel 10:19...a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před...
1. Samuel 11:15...Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam...
1. Samuel 12:1... co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý...
1. Samuel 12:9... a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k...
1. Samuel 12:13...králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 12:17...očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne...
1. Samuel 12:19...přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste...
1. Samuel 15:1..."Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova...
1. Samuel 15:8...Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agagakrále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili...
1. Samuel 15:11..."Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil slovo."...
1. Samuel 15:17...izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem:...
1. Samuel 15:20... Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid...
1. Samuel 15:23...Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem...
1. Samuel 15:32... Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agagakrále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to...
1. Samuel 16:1...budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi....
1. Samuel 21:13...si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před...
1. Samuel 22:3...odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud...
1. Samuel 26:15...volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc...
1. Samuel 29:3...Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok....
1. Samuel 29:8...Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro ...
2. Samuel 2:4...potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno:...
2. Samuel 2:7...pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy...
2. Samuel 3:3...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
2. Samuel 3:21...řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak...
2. Samuel 3:37... že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v...
2. Samuel 5:2..."Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
2. Samuel 5:3... ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král...
2. Samuel 5:12... Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve...
2. Samuel 5:17...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David...
2. Samuel 8:3... David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat...
2. Samuel 8:12...i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobovakrále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze...
2. Samuel 10:6...z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a...
2. Samuel 11:20..." králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli...
2. Samuel 12:7...Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových...
2. Samuel 14:17... Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo...
2. Samuel 14:19...prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne...
2. Samuel 14:32..." odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit...
2. Samuel 15:3..."Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, alekrále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl...
2. Samuel 15:6...všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastáníkrále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak...
2. Samuel 15:19...Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať...
2. Samuel 17:2...jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí...
2. Samuel 17:21...pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti...
2. Samuel 18:28...s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď...
2. Samuel 18:31...dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pánakrále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě...
2. Samuel 18:32..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i...
2. Samuel 19:11...Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme...
2. Samuel 19:13... krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi...
2. Samuel 19:17... si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a...
2. Samuel 19:25... Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral...
2. Samuel 19:26...návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou,...
2. Samuel 19:29...právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještěkrále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král....
2. Samuel 19:32...Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj...
2. Samuel 19:33... velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on sekrále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl...
2. Samuel 19:37...pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak...
2. Samuel 19:38... kde je hrob mého otce a matky. Mého pánakrále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu...
2. Samuel 19:42...vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ...
2. Samuel 19:43...jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč...
2. Samuel 19:44...dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám!...
2. Samuel 24:3... Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před...
2. Samuel 24:4...Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli...
1. Královská 1:2...mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:4...ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se...
1. Královská 1:23...prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu...
1. Královská 1:34... Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte:...
1. Královská 1:36...vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh...
1. Královská 1:37...Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn...
1. Královská 1:38...a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pánkrál David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:45...s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď...
1. Královská 1:51... Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi...
1. Královská 2:17...." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu...
1. Královská 4:7...celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování...
1. Královská 4:19...Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak...
1. Královská 5:7... Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a...
1. Královská 5:15...si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile...
1. Královská 7:40...mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy,...
1. Královská 10:3...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
1. Královská 10:29...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval...
1. Královská 11:23... který uprchl od svého pána Hadad-ezerakrále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem...
1. Královská 14:14...něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co...
1. Královská 15:9...jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v...
1. Královská 15:17...králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od...
1. Královská 15:25...kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův...
1. Královská 15:28... Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem,...
1. Královská 15:33...trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn...
1. Královská 16:8...svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn...
1. Královská 16:10...ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský...
1. Královská 16:15...izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní....
1. Královská 16:16...doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským...
1. Královská 16:21... synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho...
1. Královská 16:23...Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval...
1. Královská 16:29...jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v...
1. Královská 16:31... vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V...
1. Královská 19:15...poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále...
1. Královská 19:16...nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy,...
1. Královská 20:38... aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník...
1. Královská 21:1...došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota...
1. Královská 22:2...neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl...
1. Královská 22:3...krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří...
1. Královská 22:5...tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo...
1. Královská 22:34...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
1. Královská 22:41...kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti...
1. Královská 22:48...vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské...
1. Královská 22:52...jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn...
2. Královská 1:3...Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že...
2. Královská 1:17... a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O...
2. Královská 3:1...se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův...
2. Královská 3:10...vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin...
2. Královská 3:11...Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu...
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce...
2. Královská 3:14...jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže,...
2. Královská 4:13... Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínitkrále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla:...
2. Královská 5:1...řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého...
2. Královská 6:11...pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ,"...
2. Královská 7:6...vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! ...
2. Královská 8:5...věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena,...
2. Královská 8:13...něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od...
2. Královská 8:16...králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále...
2. Královská 8:20...vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru....
2. Královská 8:25...jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 8:26...Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden...
2. Královská 9:3...a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic...
2. Královská 9:6...praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého...
2. Královská 9:12... Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť,...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v...
2. Královská 10:5...Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy...
2. Královská 10:13...pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna...
2. Královská 11:8...stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u...
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 11:17...do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid....
2. Královská 11:19...gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského...
2. Královská 12:7...najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto...
2. Královská 13:1...jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal...
2. Královská 13:3...hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil...
2. Královská 13:10...jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův...
2. Královská 14:1...izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn...
2. Královská 14:13...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Královská 14:17...pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále...
2. Královská 14:21... kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a...
2. Královská 14:23...ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal izraelským králem...
2. Královská 15:1...syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn...
2. Královská 15:5...a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti...
2. Královská 15:8...jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn...
2. Královská 15:13...tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův....
2. Královská 15:17...tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal Menachem, syn Gadiho...
2. Královská 15:23...jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekachiáš, syn...
2. Královská 15:27...izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal Pekach, syn...
2. Královská 15:29... který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl...
2. Královská 15:32...izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:37...Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl...
2. Královská 16:7...tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj...
2. Královská 16:15...ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém...
2. Královská 17:1...jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely....
2. Královská 18:1...předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš,...
2. Královská 18:9...Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar...
2. Královská 18:10...vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil...
2. Královská 18:13...Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
2. Královská 18:18...rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 18:28...hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
2. Královská 18:33...bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
2. Královská 19:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim...
2. Královská 19:6... když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se...
2. Královská 19:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
2. Královská 19:20... Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm...
2. Královská 20:6...vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro...
2. Královská 20:18...zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,"...
2. Královská 21:23... Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence...
2. Královská 21:24...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Královská 23:23...izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův...
2. Královská 23:30...syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve...
2. Královská 24:10...vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání...
2. Královská 25:2... Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
2. Královská 25:8...měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
2. Královská 25:30...králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. ...
1. Letopisů 3:2...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš,...
1. Letopisů 4:23...žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a...
1. Letopisů 4:41... Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na...
1. Letopisů 5:17...byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové...
1. Letopisů 5:26... Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby...
1. Letopisů 11:2... jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl...
1. Letopisů 11:3...budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David...
1. Letopisů 14:2... Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve...
1. Letopisů 14:8...Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat....
1. Letopisů 16:21...království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým...
1. Letopisů 18:3...dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezerakrále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat...
1. Letopisů 18:9...moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toúkrál Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko...
1. Letopisů 19:7...si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před...
1. Letopisů 23:1...David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny...
1. Letopisů 24:6...Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna...
1. Letopisů 24:31...jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských...
1. Letopisů 26:30...všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich...
1. Letopisů 27:24... Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn...
1. Letopisů 27:31... To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a...
1. Letopisů 28:1...Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád...
1. Letopisů 28:4...z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském...
1. Letopisů 29:24...hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
1. Letopisů 29:29...místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech...
2. Letopisů 1:17...vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu...
2. Letopisů 2:10... 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi...
2. Letopisů 4:11... lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě...
2. Letopisů 8:11...totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova,...
2. Letopisů 9:2...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze...
2. Letopisů 9:22...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
2. Letopisů 16:1...kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo...
2. Letopisů 16:7...toho vystavěl Gebu a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses...
2. Letopisů 18:3...se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty,"...
2. Letopisů 18:4...Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo...
2. Letopisů 18:19...levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal...
2. Letopisů 18:33...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
2. Letopisů 21:2...a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem,...
2. Letopisů 21:8...vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi...
2. Letopisů 21:12...cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i...
2. Letopisů 22:1... Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny...
2. Letopisů 22:11...z Judova domu všechny, kdo měli královský původKrálovské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova...
2. Letopisů 23:7...lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu...
2. Letopisů 23:9...přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny...
2. Letopisů 23:10... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u...
2. Letopisů 23:11...před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Letopisů 23:12...žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova...
2. Letopisů 23:20...i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského...
2. Letopisů 24:14... Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení...
2. Letopisů 25:23...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Letopisů 25:25... Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále Jehoaše,...
2. Letopisů 26:1... kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a...
2. Letopisů 28:5...Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli...
2. Letopisů 28:21...aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrámkrálovský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat...
2. Letopisů 29:23...krví. Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na vložili ruce....
2. Letopisů 29:27...za doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali,...
2. Letopisů 30:6...jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili...
2. Letopisů 30:26...nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného...
2. Letopisů 31:13...zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak...
2. Letopisů 32:7...stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo...
2. Letopisů 32:8...a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib...
2. Letopisů 32:9...krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal...
2. Letopisů 32:11... náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem...
2. Letopisů 32:21... velitele i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do...
2. Letopisů 32:22...obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a dopřál jim...
2. Letopisů 33:11... Proto na Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu...
2. Letopisů 33:25...domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále...
2. Letopisů 35:16...beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a to...
2. Letopisů 35:23...ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš...
2. Letopisů 36:1...syna Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve...
2. Letopisů 36:4...a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého...
2. Letopisů 36:17... že nebylo pomoci. Přivedl na babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni....
2. Letopisů 36:18... poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu....
2. Letopisů 36:22...plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše...
Ezdráš 1:1...buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy...
Ezdráš 3:7...chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo,...
Ezdráš 3:10... aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a...
Ezdráš 4:5...a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále Dareia podpláceli...
Ezdráš 4:14... nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto oznámení. Nechť se hledá v...
Ezdráš 4:23...králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a...
Ezdráš 4:24...zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy...
Ezdráš 5:12...Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a...
Ezdráš 6:10...Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento...
Ezdráš 6:12...jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil...
Ezdráš 6:13...se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo,...
Ezdráš 6:15...třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní...
Ezdráš 6:22...obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě...
Ezdráš 7:1...domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále Artaxerxe, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna...
Ezdráš 7:7... jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další...
Ezdráš 7:26...toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo...
Ezdráš 7:28...v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade...
Ezdráš 8:1...a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů Pinchasových:...
Ezdráš 8:22...všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před...
Ezdráš 9:9...nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli dům...
Nehemiáš 2:1...dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním...
Nehemiáš 5:14...v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral...
Nehemiáš 6:7... aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko  krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a...
Nehemiáš 9:22... oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil. Získali...
Nehemiáš 9:24... jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi naložili podle libosti....
Nehemiáš 9:32...všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i...
Nehemiáš 13:6... protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále...
Nehemiáš 13:26...Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on -...
Ester 1:16... když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se...
Ester 1:19...Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi...
Ester 2:1...mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla...
Ester 2:2...jak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají...
Ester 2:12...daří a co se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců,...
Ester 2:16...Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester...
Ester 2:21... chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze...
Ester 3:7... Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral...
Ester 3:12..." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo...
Ester 5:1...mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského...
Ester 5:12...i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala...
Ester 6:2...jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali...
Ester 6:3...kteří se chystali vztáhnout ruku na krále XerxeKrál se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a...
Ester 7:7...zůstal před králem a královnou jako omráčenýKrál v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké...
Ester 7:9...Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil...
Ester 8:10...rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům v...
Ester 8:12... si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého...
Ester 8:15...vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou...
Ester 9:2...přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby...
Ester 9:20...věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim...
Ester 9:25... kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten zlovolný...
Žalmy 2:6...je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil...
Žalmy 33:16...stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělajíKrále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká...
Žalmy 48:3... potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích,...
Žalmy 61:7... ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží...
Žalmy 68:15... vaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó...
Žalmy 68:25...tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého BohaKrále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi...
Žalmy 72:1...o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Božekrále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! ...
Žalmy 105:14...království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým...
Žalmy 135:10...služebníky tvé! On porazil četné národy a mocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu,...
Žalmy 135:11...četné národy a mocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu, a všechny krále v...
Žalmy 136:17...po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále...
Žalmy 136:18...krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále...
Žalmy 136:19...věhlasné - jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu...
Žalmy 136:20...krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Ogakrále Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za...
Žalmy 149:8...nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy...
Přísloví 1:1...Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidovakrále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak...
Přísloví 14:28...smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk...
Přísloví 16:10...však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin ...
Přísloví 16:12...ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn!...
Přísloví 16:15... moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře!...
Přísloví 20:28...skryté, prozkoumá. Láska a věrnost opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je...
Přísloví 22:11... kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků...
Přísloví 24:21...darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde...
Přísloví 25:1...přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je...
Přísloví 25:5...struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn....
Přísloví 30:27... ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka...
Přísloví 31:1... pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuelekrále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu...
Kazatel 1:1...branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidovakrále v Jeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl Kazatel....
Píseň 3:11...dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den...
Izaiáš 6:5...rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze...
Izaiáš 7:1...je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl...
Izaiáš 7:17... kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v...
Izaiáš 7:20...břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám...
Izaiáš 8:7...prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta,...
Izaiáš 10:12...proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným...
Izaiáš 14:9...vladaře; nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví:...
Izaiáš 20:6...o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinou u moře:...
Izaiáš 24:21...den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebikrále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou...
Izaiáš 30:33...tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud...
Izaiáš 33:17...chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebudeKrále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi,...
Izaiáš 36:1...zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
Izaiáš 36:13...hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
Izaiáš 36:18...bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové...
Izaiáš 37:5... která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim...
Izaiáš 37:6... když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se...
Izaiáš 37:10...posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož...
Izaiáš 37:21...Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm vyřkl...
Izaiáš 38:6...vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina,...
Izaiáš 39:7...zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,"...
Izaiáš 45:1...vzal za pravici, abych mu podmaňoval národykrále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře...
Jeremiáš 1:2...kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to...
Jeremiáš 1:3...a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a do konce jedenáctého...
Jeremiáš 3:6...hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta...
Jeremiáš 13:13...Hospodin: Hle, všechny obyvatele této zeměkrále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny...
Jeremiáš 20:4... Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a pobije mečem. Všechno...
Jeremiáš 21:7...je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto...
Jeremiáš 21:10... Nechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď:...
Jeremiáš 22:1... Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na...
Jeremiáš 22:6...jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský vrcholek....
Jeremiáš 22:25...těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou...
Jeremiáš 24:1...dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna...
Jeremiáš 24:8...se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a...
Jeremiáš 25:1...judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok...
Jeremiáš 25:3... třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám...
Jeremiáš 25:12...sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám...
Jeremiáš 25:20...jeho lidem a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále země Úc; všechny krále filištínské země, Aškelon,...
Jeremiáš 25:22... Moáb i Amonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských břehů; Dedana, Temu a...
Jeremiáš 25:24...Búze; všechny, kteří si vyholují skráně; všechny krále Arábie; všechny krále směsice národů žijících na...
Jeremiáš 25:25...krále směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny krále Elamu; všechny krále Médie;...
Jeremiáš 25:26...krále Elamu; všechny krále Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém -...
Jeremiáš 26:1...žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, přišlo od Hospodina toto...
Jeremiáš 26:18...ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš Morešetský. Ten řekl...
Jeremiáš 27:1...který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od...
Jeremiáš 27:6...svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní...
Jeremiáš 27:8...a velicí králové podrobí do služby. Národkrálovství, které by se nepoddalo babylonskému králi...
Jeremiáš 27:11...národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v jeho zemi, praví...
Jeremiáš 27:12...v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského...
Jeremiáš 27:18... které v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin...
Jeremiáš 27:20... které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále...
Jeremiáš 27:21...zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam...
Jeremiáš 28:1... totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův,...
Jeremiáš 28:2...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny...
Jeremiáš 28:4...a odnesl je do Babylonu. Také judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, i všechny judské vyhnance,...
Jeremiáš 28:11...‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 29:21...lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá...
Jeremiáš 32:1...od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův)....
Jeremiáš 32:2...rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl...
Jeremiáš 32:3...v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že...
Jeremiáš 32:4...babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou...
Jeremiáš 32:28...do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na...
Jeremiáš 32:36...mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu...
Jeremiáš 34:2...Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto...
Jeremiáš 34:3...a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář....
Jeremiáš 34:7...Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá...
Jeremiáš 34:21...se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich...
Jeremiáš 35:1...Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima, syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je...
Jeremiáš 36:1...mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od...
Jeremiáš 36:9... V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lid v...
Jeremiáš 36:20...v síni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro...
Jeremiáš 36:25...roucha. Ani když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili, aby svitek nepálil, nedal na . Naopak...
Jeremiáš 37:17... kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se...
Jeremiáš 38:3...město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: "...
Jeremiáš 38:8...bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi...
Jeremiáš 38:17...Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak...
Jeremiáš 38:18...rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je...
Jeremiáš 38:22... všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle,...
Jeremiáš 38:23...jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to...
Jeremiáš 38:26... nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby neposílal zpátky do Jonatanova...
Jeremiáš 39:1... V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Jeremiáš 39:3...do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru,...
Jeremiáš 39:13...i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze...
Jeremiáš 42:11...jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví...
Jeremiáš 43:10...povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny...
Jeremiáš 44:30...po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále Cidkiáše do rukou jeho nepřítele, babylonského krále...
Jeremiáš 45:1... poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova,...
Jeremiáš 46:2...(kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 46:26...pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jeho služebníků. Později...
Jeremiáš 49:34...Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví...
Jeremiáš 49:38...svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V posledních dnech ale...
Jeremiáš 51:28...kobylek! Připravte národy proti němu do bojekrále Médie a jejich hejtmany, správce všech zemí, které...
Jeremiáš 51:59...totiž jako štábní důstojník doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do...
Jeremiáš 52:5...zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
Jeremiáš 52:8... Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni...
Jeremiáš 52:12...měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec...
Jeremiáš 52:31...osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk...
Jeremiáš 52:34... Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den co den po všechny dny svého života,...
Pláč 2:6...v zapomnění upadnout svátky i soboty na Sionukrále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na...
Ezechiel 1:2...měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u...
Ezechiel 17:12...Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do...
Ezechiel 17:16...Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a...
Ezechiel 21:24...vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav...
Ezechiel 26:7...Hle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezarakrále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s...
Ezechiel 30:10...Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukadnezara skoncuji s egyptskými hordami. On a...
Ezechiel 30:21..."Synu člověčí, přerazil jsem paži faraonakrále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal...
Ezechiel 30:24...a rozpráším je po zemích. Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale...
Ezechiel 30:25...sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak...
Ezechiel 32:11...totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout...
Daniel 1:1...HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Daniel 1:2...a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího...
Daniel 1:21... Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen,...
Daniel 2:12...bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech...
Daniel 2:21...jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným...
Daniel 3:9...jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješkráli, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi,...
Daniel 4:34... teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty...
Daniel 5:9...králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I...
Daniel 5:10...dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do...
Daniel 5:13...ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj...
Daniel 7:1...dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli...
Daniel 7:24... podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane...
Daniel 8:1...si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež...
Daniel 10:1...konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a...
Daniel 11:6...větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na...
Daniel 11:7...z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit....
Daniel 11:8...a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního...
Daniel 11:9...roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území....
Daniel 11:10...se zpět na své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské vojsko,...
Ozeáš 1:1...dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády...
Ozeáš 3:4..." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a...
Ozeáš 3:5...začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k...
Ozeáš 7:3...- vždyť je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí...
Ozeáš 8:4... a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože;...
Ozeáš 8:10...ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti za hřích...
Ozeáš 10:3...oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I...
Ozeáš 13:10... zničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde...
Ozeáš 13:11..."Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! Efraimův trest je zpečetěn...
Amos 1:1... Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova,...
Amos 2:1...- toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil...
Amos 5:26...na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazy, jež...
Amos 7:1...mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle -...
Jonáš 3:7...popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot...
Sofoniáš 1:1...Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. "Smetu z povrchu země dočista...
Ageus 1:1...zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze...
Ageus 1:15...dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo...
Zachariáš 7:1...(totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu...
Zachariáš 9:5...a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijdekrále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou bydlet...
Zachariáš 14:5...jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni...
Matouš 1:6...z Rút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,...
Matouš 2:1... Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu...
Matouš 2:9...se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na...
Matouš 5:35...Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný...
Matouš 10:18... Kvůli mně vás povedou i před vládcekrále na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají...
Marek 6:26...hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým...
Marek 15:9...zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé...
Lukáš 1:5...je učení, které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova...
Lukáš 19:14...vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!' Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky...
Lukáš 21:12...a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví...
Jan 18:39...vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A...
Jan 19:15...Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!"...
Skutky 13:21...Samuele jim dával soudce. Když pak žádalikrále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení...
Skutky 13:22...letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem...
1. Timoteus 2:2... přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést...
Zjevení 9:11...ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon...
Zjevení 19:19...otroků, malých i velkých!" A uviděl jsem šelmukrále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s...

Slova obsahující krále: dnůkrále (1) krále (595) králem (237) velkokrále (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |