Král

Hledám pøesnì 'král'. Nalezeny 864 verše. Další varianty: králům (27) králů (109) královi (6) králové (93) králi (458) králem (237) krále (595) král (953)
Genesis 14:1...tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král...
Genesis 14:10...ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor....
Genesis 14:17... Když se pak vracel od porážky Kedor-laomerakrálů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do...
Genesis 14:18...Šave (což je Královské údolí). Melchisedechkrál Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl...
Genesis 14:21...do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátekKrál Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram...
Genesis 20:2...o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci...
Genesis 26:8... když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou...
Genesis 36:31...výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
Exodus 1:8...země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský...
Exodus 1:15... Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se...
Exodus 1:17...Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 2:23...v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a...
Exodus 3:19... našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu...
Exodus 5:4...nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od...
Numeri 21:1...ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael...
Numeri 21:33...a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se...
Numeri 22:10...ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle,...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a...
Numeri 24:7...poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne....
Numeri 33:40...na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl...
Deuteronomium 2:30... kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin,...
Deuteronomium 3:1...a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei...
Deuteronomium 3:11...města Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano,...
Deuteronomium 29:6... sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale porazili jsme je....
Jozue 2:3...nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli...
Jozue 8:14...sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy...
Jozue 9:1...mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a...
Jozue 10:1...tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako...
Jozue 10:3...všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému králi...
Jozue 10:5...syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král...
Jozue 10:33...v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horamkrál Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho...
Jozue 11:1...tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále...
Jozue 12:2...i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od...
Jozue 12:4...a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v...
Jozue 12:9... Kananejců, Perizejců, Hivejců a JebusejcůKrál Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král...
Jozue 12:10...Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jedenkrál Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu...
Jozue 12:11...Jeruzaléma jeden, král Hebronu jedenkrál Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden,...
Jozue 12:12...Jarmutu jeden, král Lachiše jedenkrál Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden,...
Jozue 12:13...Eglonu jeden, král Gezeru jedenkrál Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden,...
Jozue 12:14...Debiru jeden, král Gederu jedenkrál Chormy jeden, král Aradu jeden, král Libny jeden, král...
Jozue 12:15...Chormy jeden, král Aradu jedenkrál Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden,...
Jozue 12:16...Libny jeden, král Adulamu jedenkrál Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden,...
Jozue 12:17...Makedy jeden, král Bet-elu jedenkrál Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden,...
Jozue 12:18...Tapuachu jeden, král Cheferu jedenkrál Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu jeden,...
Jozue 12:19...Afeku jeden, král Šáronu jedenkrál Madonu jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu ...
Jozue 12:20...Madonu jeden, král Chacoru jedenkrál Šimron-meronu jeden, král Achšafu jeden, král...
Jozue 12:21...Šimron-meronu jeden, král Achšafu jedenkrál Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden,...
Jozue 12:22...Taanachu jeden, král Megida jedenkrál Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru...
Jozue 12:23...Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jedenkrál Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden...
Jozue 12:24...Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jedenkrál Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl ...
Jozue 24:9...je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal...
Soudců 3:19...gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebekráli, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se...
Soudců 3:20...přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého...
Soudců 11:13...máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral...
Soudců 11:17...Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský...
Soudců 11:25... náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat...
Soudců 11:28...mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na...
1. Samuel 8:9...varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova...
1. Samuel 8:11...krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali...
1. Samuel 8:20...jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl...
1. Samuel 10:24...není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování,...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi...
1. Samuel 12:12... Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne...
1. Samuel 12:13...králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 12:14...a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vykrál, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete...
1. Samuel 17:25... "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabilkrál by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru...
1. Samuel 17:56... "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil,...
1. Samuel 18:22..."Říkejte potají Davidovi: Jen se podívejkrál rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se...
1. Samuel 18:25... Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi totoKrál nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek...
1. Samuel 19:4..." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť...
1. Samuel 20:24..." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluníkrál zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi...
1. Samuel 20:25...venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostiněKrál zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po...
1. Samuel 21:3...není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví,...
1. Samuel 21:12...k Achišovi, králi Gatu. "To je přece Davidkrál země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece...
1. Samuel 22:11...na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna...
1. Samuel 22:15...o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne.  král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť...
1. Samuel 22:16...tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni...
1. Samuel 22:18...ruku a dotknout se Hospodinových kněžíKrál se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A...
1. Samuel 23:20...na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby...
1. Samuel 24:15...zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou...
1. Samuel 25:36... Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu do...
1. Samuel 26:20...zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách...
1. Samuel 28:13...podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo...
2. Samuel 3:31...se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu...
2. Samuel 3:32...za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávalikrál nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid...
2. Samuel 3:33...hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakalKrál tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner...
2. Samuel 3:36...se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že...
2. Samuel 3:38...zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od králeKrál tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli...
2. Samuel 3:39...padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji,...
2. Samuel 5:3... ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král...
2. Samuel 5:6...v Jeruzalémě nad celým Izraelem i JudouKrál pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na...
2. Samuel 5:11...a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
2. Samuel 6:16...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém...
2. Samuel 6:20...ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých...
2. Samuel 7:1...do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode...
2. Samuel 7:2...dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém...
2. Samuel 7:18...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
2. Samuel 8:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král...
2. Samuel 8:9...král David veliké množství bronzu. Když se Toúkrál Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo...
2. Samuel 8:11...přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
2. Samuel 9:2...ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu...
2. Samuel 9:3...ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě...
2. Samuel 9:4...nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,"...
2. Samuel 9:5... syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl CíbaKrál David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna...
2. Samuel 9:9... "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu:...
2. Samuel 9:11...) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pánkrál přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u...
2. Samuel 10:1...na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si...
2. Samuel 10:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
2. Samuel 11:8...a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil paláckrál za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl...
2. Samuel 13:6... že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra...
2. Samuel 13:21...bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem...
2. Samuel 13:24...sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání...
2. Samuel 13:25...služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na...
2. Samuel 13:26...se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona...
2. Samuel 13:31...syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni...
2. Samuel 13:32... syn Davidova bratra Šimey: " se můj pánkrál nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští...
2. Samuel 13:33...zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pánkrál vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští...
2. Samuel 13:36...služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a...
2. Samuel 13:39...útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po...
2. Samuel 14:1...stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl...
2. Samuel 14:5...a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá...
2. Samuel 14:8...se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane...
2. Samuel 14:9...rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na...
2. Samuel 14:10... Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:11...tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu...
2. Samuel 14:13...ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám...
2. Samuel 14:15...nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá...
2. Samuel 14:16... Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo...
2. Samuel 14:17... Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo...
2. Samuel 14:18... s tebou!" "Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 14:21...jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a...
2. Samuel 14:22..." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel...
2. Samuel 14:24...do Gešuru a přivedl Abšaloma do JeruzalémaKrál však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi...
2. Samuel 14:33...vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval,...
2. Samuel 15:9...zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom...
2. Samuel 15:15...vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král...
2. Samuel 15:16..."uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen...
2. Samuel 15:17...jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u...
2. Samuel 15:19...Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať...
2. Samuel 15:21...projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a...
2. Samuel 15:23...plakala, když celý ten zástup procházel kolemKrál překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil...
2. Samuel 15:25...zástup neopustil město. Přišel tam i AbiatarKrál ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města....
2. Samuel 15:27...- zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s...
2. Samuel 16:2...ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba...
2. Samuel 16:3...unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si:...
2. Samuel 16:4...majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi...
2. Samuel 16:5...Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž...
2. Samuel 16:6...i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi...
2. Samuel 16:10...mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že...
2. Samuel 16:14... házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo,...
2. Samuel 16:16...důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?"...
2. Samuel 18:2...Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom...
2. Samuel 18:4...ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po...
2. Samuel 18:5...lid pochodoval ven po stovkách a tisícíchKrál tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
2. Samuel 18:12...kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na...
2. Samuel 18:26...strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle...
2. Samuel 18:27... syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil...
2. Samuel 18:29..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník...
2. Samuel 18:30...to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou. Vtom dorazil...
2. Samuel 18:32..."Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i...
2. Samuel 19:1...ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!"  Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány...
2. Samuel 19:2...můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak...
2. Samuel 19:3...a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem...
2. Samuel 19:5...se krade vojsko, které s hanbou prchlo z bojeKrál si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome!...
2. Samuel 19:9...neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni...
2. Samuel 19:10... ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás...
2. Samuel 19:12...čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal...
2. Samuel 19:16..."Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští...
2. Samuel 19:19... že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl...
2. Samuel 19:20...tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pánkrál opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci....
2. Samuel 19:24... že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to...
2. Samuel 19:26...návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou,...
2. Samuel 19:28..., tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pánkrál je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za...
2. Samuel 19:30...dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně...
2. Samuel 19:31..." řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se...
2. Samuel 19:34...v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se...
2. Samuel 19:37...pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak...
2. Samuel 19:39... K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám...
2. Samuel 19:40...dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil...
2. Samuel 19:41...Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domůKrál pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
2. Samuel 19:43...jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč...
2. Samuel 20:3... po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset...
2. Samuel 20:4...smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů...
2. Samuel 21:2...rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci...
2. Samuel 21:4...zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit...
2. Samuel 21:7...vrchu." "Máte je mít," řekl jim na toKrál ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova,...
2. Samuel 21:8...Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménuKrál vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpa, dcera...
2. Samuel 21:14...Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi....
2. Samuel 24:2...Izraele a Judu," podnítil proti nim DavidaKrál tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi...
2. Samuel 24:20...vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi ...
2. Samuel 24:21...a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pánkrál přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci...
2. Samuel 24:24... ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece...
1. Královská 1:1...za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila.  Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se...
1. Královská 1:2...mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k...
1. Královská 1:4...ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se...
1. Královská 1:15...a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj...
1. Královská 1:25...vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara....
1. Královská 1:27...ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:28...trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním,...
1. Královská 1:29... Když přišla ke králi a postavila se před nímkrál přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil...
1. Královská 1:31...on." Batšeba padla na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, ...
1. Královská 1:32...slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:34... Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a volejte:...
1. Královská 1:39...beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět,...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pánkrál David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůnKrálovi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi...
1. Královská 1:51... Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi...
1. Královská 2:19... "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 2:20..." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za...
1. Královská 2:22...pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl  král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království!...
1. Královská 2:23...straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh...
1. Královská 2:25...slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho...
1. Královská 2:26...syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš...
1. Královská 2:30...přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději...
1. Královská 2:31...vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho...
1. Královská 2:35...ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkověKrál místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna...
1. Královská 2:36...knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v...
1. Královská 2:38...zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj...
1. Královská 2:44...nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle...
1. Královská 2:45...ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavuKrál Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před...
1. Královská 2:46...bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a...
1. Královská 3:4...na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšináchKrál chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:23...tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádalyKrál je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj...
1. Královská 3:24... ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč....
1. Královská 3:25...tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale...
1. Královská 3:27...ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě ...
1. Královská 3:28...se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že...
1. Královská 4:1...sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho...
1. Královská 5:15...si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile...
1. Královská 5:27...a Šalomounem vládl mír a stali se spojenciKrál Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce....
1. Královská 5:31... kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníkyKrál nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl,...
1. Královská 6:2...zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20...
1. Královská 7:13...nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíníKrál Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné...
1. Královská 7:46...pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
1. Královská 7:51...lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
1. Královská 8:5...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
1. Královská 8:14... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
1. Královská 8:62...a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní...
1. Královská 8:63...pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám....
1. Královská 8:64...Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam...
1. Královská 9:11...palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v...
1. Královská 9:15...králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 9:26...před Hospodinem. Tak završil budování chrámuKrál Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého...
1. Královská 10:5...a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
1. Královská 10:12...veliké množství santálového dřeva a drahokamůKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
1. Královská 10:14...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
1. Královská 10:16...ode všech arabských králů a krajských hejtmanůKrál Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata...
1. Královská 10:17...zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také...
1. Královská 10:18... Král je umístil v Paláci libanonského lesaKrál také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho...
1. Královská 10:21...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
1. Královská 10:22...Šalomounových dobách vůbec považováno za cennéKrál totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
1. Královská 10:28...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
1. Královská 11:1...dál pro všechny chetitské a aramejské krále.  Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho...
1. Královská 12:6..." odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešelKrál Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve...
1. Královská 12:13...(Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali...
1. Královská 12:15...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin,...
1. Královská 12:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme...
1. Královská 12:18...syny Izraele, kteří bydleli ve městech JudovýchKrál Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným...
1. Královská 12:28...Rechoboámovi, vrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata...
1. Královská 13:4...se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému...
1. Královská 13:6...Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina...
1. Královská 13:7...přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a ...
1. Královská 14:27...štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
1. Královská 14:28...hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a...
1. Královská 15:17...králem Baašou trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od...
1. Královská 15:22... přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez...
1. Královská 20:1...Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně...
1. Královská 20:4...tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti...
1. Královská 20:7...a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte...
1. Královská 20:11...z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká,...
1. Královská 20:20...obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský...
1. Královská 20:21...uprchl na koni spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozy a způsobil...
1. Královská 20:22...Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři...
1. Královská 20:33...je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do...
1. Královská 20:39... a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy....
1. Královská 20:40...tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl...
1. Královská 20:41...Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví...
1. Královská 20:43...svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. ...
1. Královská 21:7...Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu...
1. Královská 22:2...neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl...
1. Královská 22:3...krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří...
1. Královská 22:6...se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
1. Královská 22:8..."Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
1. Královská 22:9...král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
1. Královská 22:10...a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním...
1. Královská 22:16... úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi...
1. Královská 22:18..."Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé...
1. Královská 22:26...pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli...
1. Královská 22:27...Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a...
1. Královská 22:29..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
1. Královská 22:30...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty...
1. Královská 22:31...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s...
1. Královská 22:32...Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat...
1. Královská 22:33... vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z...
1. Královská 22:34...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
1. Královská 22:35...Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev...
1. Královská 22:37...volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili....
2. Královská 1:5...Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpětkrál se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám...
2. Královská 1:7... který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků...
2. Královská 1:8...boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš...
2. Královská 1:9...hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží mužikrál praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl...
2. Královská 1:11...oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky....
2. Královská 1:13...Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesátiKrál tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži....
2. Královská 3:4...k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc...
2. Královská 3:5...beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto...
2. Královská 3:6...moábský král proti izraelskému králi vzbouřilKrál Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje...
2. Královská 3:7...do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil....
2. Královská 3:9... "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl JoramKrál Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem...
2. Královská 3:10...vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin...
2. Královská 3:13...a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce...
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 5:5...říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se...
2. Královská 5:7... Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak...
2. Královská 5:8...Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své...
2. Královská 6:8...a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a...
2. Královská 6:10...místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal...
2. Královská 6:13...izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam...
2. Královská 6:21...jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši....
2. Královská 6:23...a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli...
2. Královská 6:24...izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl...
2. Královská 6:26...za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz,...
2. Královská 6:27...obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět:...
2. Královská 6:30...ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak...
2. Královská 6:31... " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o...
2. Královská 7:6...vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! ...
2. Královská 7:12...dál, se dostala do královského paláceKrál ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám...
2. Královská 7:14...čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřeženíkrál je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!"...
2. Královská 7:17...tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl HospodinKrál tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k...
2. Královská 8:4...ke králi, aby se domohla svého domu a pozemkůKrál právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj...
2. Královská 8:6...žena a to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla....
2. Královská 8:7...dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že...
2. Královská 8:8... Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži...
2. Královská 8:9...a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct,...
2. Královská 8:29...o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama poraziliKrál Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které...
2. Královská 9:13... troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil...
2. Královská 9:15...před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v...
2. Královská 9:16... kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak...
2. Královská 9:18...pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?"...
2. Královská 9:19...ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá -...
2. Královská 9:21...na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil. Také judský král Achaziáš vyjel; každý...
2. Královská 9:27...na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu....
2. Královská 11:12...oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Královská 11:14...chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se...
2. Královská 12:8...roku krále Joaše škody na chrámu neopraviliKrál Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a...
2. Královská 12:18...to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael...
2. Královská 12:19...Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků,...
2. Královská 13:4...vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce,...
2. Královská 13:7... 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy...
2. Královská 13:14...králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj...
2. Královská 13:18...vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž...
2. Královská 13:22...kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády....
2. Královská 13:24...a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho...
2. Královská 14:9... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden...
2. Královská 14:11...sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Královská 14:13...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Královská 14:17...pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašův, žil po smrti izraelského krále...
2. Královská 14:22...on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského...
2. Královská 15:19...svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby...
2. Královská 15:29... který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl...
2. Královská 16:5...a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem Pekachem, synem...
2. Královská 16:6... ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce....
2. Královská 16:9...a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele...
2. Královská 16:10...ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravilKrál Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi...
2. Královská 16:11...postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král...
2. Královská 16:12...předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k...
2. Královská 16:15...ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém...
2. Královská 16:17...všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázalKrál Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a...
2. Královská 17:3...izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl...
2. Královská 17:4...jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému...
2. Královská 17:5...král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky...
2. Královská 17:24...dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kúty, Avy, Chamátu a...
2. Královská 17:26...tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a...
2. Královská 17:27...proto, že neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží,...
2. Královská 18:9...Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar...
2. Královská 18:11...byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a...
2. Královská 18:13...Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
2. Královská 18:14...všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil...
2. Královská 18:16...a v pokladnicích královského paláce. Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova...
2. Královská 18:17...zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
2. Královská 18:19...promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá...
2. Královská 18:29...slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás...
2. Královská 18:31...do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý...
2. Královská 19:1...ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen...
2. Královská 19:8...Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
2. Královská 19:9...za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě...
2. Královská 19:13... Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a...
2. Královská 19:14... král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel...
2. Královská 19:36... Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive....
2. Královská 20:12...o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi...
2. Královská 21:3...a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim....
2. Královská 21:11...mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před...
2. Královská 22:11...jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a...
2. Královská 22:16...neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům...
2. Královská 23:1...S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma....
2. Královská 23:2...svolat všechny stařešiny Judy a JeruzalémaKrál vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid...
2. Královská 23:4... Také všechen lid se k smlouvě připojilKrál přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím...
2. Královská 23:13...prach odtud urychleně vyhodil do potoka KidronKrál také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně...
2. Královská 23:17...vykřikl Boží muž, který to všechno předpovědělKrál se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?"...
2. Královská 23:18...právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho...
2. Královská 23:21...kosti. Teprve pak se vrátil do JeruzalémaKrál tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka...
2. Královská 23:25...chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým...
2. Královská 23:29...egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on...
2. Královská 24:1...jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech...
2. Královská 24:7...pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta...
2. Královská 24:11...obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými...
2. Královská 24:12...k městu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými...
2. Královská 24:13... odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámukrálovského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal...
2. Královská 24:16...Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných...
2. Královská 25:1...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před...
2. Královská 25:4...všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmikrálovské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v...
2. Královská 25:6...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam...
2. Královská 25:22... Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama,...
2. Královská 25:23...velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy -...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
1. Letopisů 1:43... Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům...
1. Letopisů 5:6... jeho syn Baal a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v...
1. Letopisů 14:1...dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíramkrál Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a...
1. Letopisů 15:29...dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla....
1. Letopisů 17:16...podle tohoto vidění promluvil Nátan k DavidoviKrál David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl:...
1. Letopisů 18:9...moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toúkrál Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko...
1. Letopisů 18:11...přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předmětykrál David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a...
1. Letopisů 19:1...pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si...
1. Letopisů 19:5...posly. Protože ti muži byli velmi zostuzenikrál jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste...
1. Letopisů 21:24...oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro...
1. Letopisů 26:26...všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a...
1. Letopisů 26:32...znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad...
1. Letopisů 28:2...hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj!...
1. Letopisů 29:1...i všechen lid čekají na tvé rozkazy."  Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun,...
1. Letopisů 29:9... neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky...
1. Letopisů 29:25...Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný...
2. Letopisů 1:16...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
2. Letopisů 2:10... 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi...
2. Letopisů 4:17...pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzuKrál je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě...
2. Letopisů 5:1...ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak...
2. Letopisů 5:6...vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášelikrál Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
2. Letopisů 6:3... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění...
2. Letopisů 7:4..."Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody....
2. Letopisů 7:5...lid pak před Hospodinem slavili obětní hodyKrál Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto...
2. Letopisů 7:6...nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho...
2. Letopisů 8:10... ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdceKrál Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid....
2. Letopisů 9:4... jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a...
2. Letopisů 9:11...pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamyKrál z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův...
2. Letopisů 9:12... Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání,...
2. Letopisů 9:13...služebnictvem vydala zpět na cestu do vlastiKrál Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
2. Letopisů 9:15... kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbroKrál Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata...
2. Letopisů 9:16...(na jeden štít vynaložil 300 šekelů zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také...
2. Letopisů 9:17... Král je umístil v Paláci Libanonského lesaKrál také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho...
2. Letopisů 9:20...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
2. Letopisů 9:21...Šalomounových dobách vůbec považováno za cennéKrál totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými,...
2. Letopisů 9:22...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávyKrál Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil...
2. Letopisů 10:6..." odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešelKrál Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách...
2. Letopisů 10:13...(Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu...
2. Letopisů 10:15...na vás brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se...
2. Letopisů 10:16...Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného...
2. Letopisů 10:18...syny Izraele, kteří bydleli ve městech JudovýchKrál Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným...
2. Letopisů 12:6...vás v rukou Šišakových." Izraelští vůdcovékrál se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je spravedlivý!"...
2. Letopisů 12:10...štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je...
2. Letopisů 12:11...hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže,...
2. Letopisů 12:13...úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobréhoKrál Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se...
2. Letopisů 15:16...najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stranKrál Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky...
2. Letopisů 16:1...kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo...
2. Letopisů 16:6... přestal stavět Rámu a práce tam ukončilKrál Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a...
2. Letopisů 17:19...Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém...
2. Letopisů 18:3...se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty,"...
2. Letopisů 18:5...se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich:...
2. Letopisů 18:7..."Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
2. Letopisů 18:8...král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle,...
2. Letopisů 18:9...a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním...
2. Letopisů 18:15... "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi...
2. Letopisů 18:17..."Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé...
2. Letopisů 18:25...odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli...
2. Letopisů 18:26...královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a...
2. Letopisů 18:28..." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád....
2. Letopisů 18:29...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty...
2. Letopisů 18:30...král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s...
2. Letopisů 18:31...uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat...
2. Letopisů 18:32... Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z...
2. Letopisů 18:33...náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
2. Letopisů 18:34...Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do...
2. Letopisů 19:1... do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel...
2. Letopisů 20:35...jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským...
2. Letopisů 22:6...které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak...
2. Letopisů 23:11...před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis...
2. Letopisů 23:13... a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se...
2. Letopisů 24:6...Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchaliKrál si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se:...
2. Letopisů 24:12...den co den a vybrali veliké množství stříbraKrál s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na...
2. Letopisů 24:17...přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům...
2. Letopisů 24:22...ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovaliKrál Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval...
2. Letopisů 25:16...nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským...
2. Letopisů 25:17...si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal izraelskému králi...
2. Letopisů 25:18... syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu...
2. Letopisů 25:21...rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem...
2. Letopisů 25:23...a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova,...
2. Letopisů 25:25... Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil izraelského krále Jehoaše,...
2. Letopisů 26:21...spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranilKrál Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako...
2. Letopisů 28:16... Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž...
2. Letopisů 28:20...Judu na scestí a zcela zradil Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho...
2. Letopisů 28:22...zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili,...
2. Letopisů 29:19...s veškerým náčiním. Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a...
2. Letopisů 29:24...od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izraelkrál totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti...
2. Letopisů 29:25...Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za hříchKrál postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami...
2. Letopisů 30:2...slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránkaKrál se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí...
2. Letopisů 30:12...Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do...
2. Letopisů 30:24... a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000...
2. Letopisů 31:3...děkování a chvály v branách Hospodinova táboraKrál oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné...
2. Letopisů 32:1...tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt....
2. Letopisů 32:4...krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší...
2. Letopisů 32:9...krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal...
2. Letopisů 32:10...judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacheribkrál Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v...
2. Letopisů 32:20...okolních národů, vyrobených lidskýma rukamaKrál Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili...
2. Letopisů 34:19...jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal...
2. Letopisů 34:24...všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím...
2. Letopisů 34:29...S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma....
2. Letopisů 34:30...svolat všechny stařešiny Judy a JeruzalémaKrál vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid...
2. Letopisů 35:3...svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých...
2. Letopisů 35:4...po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak,...
2. Letopisů 35:7...slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a...
2. Letopisů 36:6... jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho...
2. Letopisů 36:10...je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty...
2. Letopisů 36:20...v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli mečikrál odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům...
2. Letopisů 36:23...rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýroskrál perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna...
Ezdráš 1:2...dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýroskrál perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna...
Ezdráš 1:7...a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které...
Ezdráš 1:8...a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle...
Ezdráš 4:2...mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé...
Ezdráš 4:3... Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit...
Ezdráš 4:17...dokončeny, ztratíš celé své území za EufratemKrál pak kancléři Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich...
Ezdráš 5:11...lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes,...
Ezdráš 5:13...zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento...
Ezdráš 5:14...chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonukrál Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži...
Ezdráš 5:17...staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském archivu...
Ezdráš 6:1...král potom laskavě sdělí svou vůli v věci.  Král Dareios tedy nařídil, jsou prohledány záznamy...
Ezdráš 6:3... se nalezl svitek obsahující tento záznamKrál Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím...
Ezdráš 7:6...Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha IzraeleKrál mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh,...
Ezdráš 7:11...a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce...
Ezdráš 7:12...a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxeskrál králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes,...
Ezdráš 7:15...Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v...
Ezdráš 7:21...svého Boha, uhraď to z královské pokladny. král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem:...
Ezdráš 8:25... které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný...
Nehemiáš 2:2...jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se  král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný....
Nehemiáš 2:3... Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít...
Nehemiáš 2:4...brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem...
Nehemiáš 2:5...jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku...
Nehemiáš 2:6...hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta...
Nehemiáš 2:7...udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Nehemiáš 2:8...Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafakrálovského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na...
Nehemiáš 2:9...k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a...
Nehemiáš 2:18...svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu...
Nehemiáš 6:7... aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko  krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a...
Nehemiáš 13:26...Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on -...
Ester 1:5... přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské...
Ester 1:8...a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezeníkrál nařídil všem dvorním služebníkům, každého obsluhují...
Ester 1:10...uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta,...
Ester 1:12...byla krasavice! Když ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se...
Ester 1:17...provinciích krále Xerxe. Když se ta zprávakrálovně donese všem ženám, přestanou si vážit svých...
Ester 1:19...Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi...
Ester 1:20...moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké...
Ester 1:21...ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy...
Ester 2:3...se pro krále dají vyhledat krásné mladé pannyKrál nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky,...
Ester 2:6...vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský...
Ester 2:14...a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke králi ...
Ester 2:17...tebet, byla Ester uvedena do královských komnatKrál si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen...
Ester 2:18...korunu a učinil ji královnou namísto VaštiKrál pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro...
Ester 3:1...bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce. Povýšil...
Ester 3:9... Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně...
Ester 3:10... aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci...
Ester 3:11... synu Hamedaty Agagovce. "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co...
Ester 3:15... aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v...
Ester 4:11... muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni...
Ester 5:1...mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského...
Ester 5:3...a dotkla se jeho konce. "Copak chceškrálovno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl ...
Ester 5:4...říše a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na...
Ester 5:5...odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak...
Ester 5:6... kterou Ester připravila. Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno....
Ester 5:8...přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť...
Ester 5:11...je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i...
Ester 6:1...zalíbila, a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku...
Ester 6:3...kteří se chystali vztáhnout ruku na krále XerxeKrál se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a...
Ester 6:4...krále. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel...
Ester 6:5... v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho...
Ester 6:6...králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešelkrál se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho...
Ester 6:7...král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, ...
Ester 6:8..."Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na...
Ester 6:9...na hlavě. To roucho i koně svěří některémukrálových nejvznešenějších velmožů. je to roucho...
Ester 6:10..."Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje...
Ester 6:11...a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do královského...
Ester 7:1...odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester.  Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se...
Ester 7:2...i Haman přišli na hostinu ke královně EsterKrál se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal:...
Ester 7:4...bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde...
Ester 7:5...byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco...
Ester 7:7...zůstal před králem a královnou jako omráčenýKrál v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké...
Ester 7:8...mu jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí...
Ester 7:9...Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil...
Ester 8:1... Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester...
Ester 8:2... Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a...
Ester 8:4... kterou Haman Agagovec zosnoval proti ŽidůmKrál na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se...
Ester 8:5...se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné,...
Ester 8:7...bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl:...
Ester 8:11...prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí...
Ester 9:12...donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a...
Ester 9:13... Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno,...
Ester 9:14...deset Hamanových synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán...
Ester 10:1...Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy.  Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i...
Ester 10:2...i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských...
Job 15:24...temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl...
Job 29:25...v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se...
Žalmy 21:2... Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho...
Žalmy 21:8...ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele...
Žalmy 24:7... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný,...
Žalmy 24:8...odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník!...
Žalmy 24:9... již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten...
Žalmy 24:10...odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla Žalm...
Žalmy 29:10... Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin...
Žalmy 44:5...zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili...
Žalmy 45:12...i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti...
Žalmy 47:3...radosti! Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše...
Žalmy 63:12...zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou seKrál se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá...
Žalmy 72:4... spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele...
Žalmy 72:15... jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí...
Žalmy 89:19...patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným...
Žalmy 95:3...oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu...
Žalmy 99:4...jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost...
Žalmy 105:20...předpověď, když jej protříbila Hospodinova řečkrál ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu...
Přísloví 14:35...je národům k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. ...
Přísloví 20:2...za ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řvekrál hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí....
Přísloví 20:8...žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomciKrál sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem...
Přísloví 20:26...za svaté a teprve potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly....
Přísloví 29:4...přítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší....
Přísloví 29:14...oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn....
Přísloví 30:31...se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný král. Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku...
Kazatel 4:13...je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může...
Kazatel 4:14...ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni,...
Kazatel 5:8...země si dělí všichni, na poli přece vydělákrál. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje...
Kazatel 9:14...město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V...
Píseň 1:4...s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede  král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno...
Píseň 1:12...uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem...
Píseň 3:9...jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svýmKrál Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je...
Píseň 7:6...tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývajíkrál je polapen v těch pramíncích! Jak krásná jsi, jak...
Izaiáš 6:1...- světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a...
Izaiáš 7:1...je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl...
Izaiáš 10:7... aby je pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci -...
Izaiáš 14:28...je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni...
Izaiáš 19:4... ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin...
Izaiáš 20:1... a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten...
Izaiáš 20:4...proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce...
Izaiáš 31:4...Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou...
Izaiáš 32:1...a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak...
Izaiáš 33:22... Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel! Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá...
Izaiáš 36:1...zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem...
Izaiáš 36:2...judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi...
Izaiáš 36:4...promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá...
Izaiáš 36:14...slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás...
Izaiáš 36:16...do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý...
Izaiáš 37:1...ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen...
Izaiáš 37:8...Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
Izaiáš 37:9...za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě...
Izaiáš 37:13... Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a...
Izaiáš 37:14... král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel...
Izaiáš 37:37...Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive....
Izaiáš 38:9...předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal...
Izaiáš 39:1...do Hospodinova domu?") V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi...
Izaiáš 41:21...to vytvořil. Předneste svou při, praví HospodinKrál Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly,...
Izaiáš 43:15...jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a...
Izaiáš 44:6...a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodinkrál a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: jsem první a...
Jeremiáš 4:9...nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou...
Jeremiáš 8:19...Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími...
Jeremiáš 10:10... Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí,...
Jeremiáš 15:4...zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král Menašem, syn Ezechiášův, páchal v Jeruzalémě, je...
Jeremiáš 21:1... které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze...
Jeremiáš 21:2...u Hospodina, protože na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin udělá zázrak tak...
Jeremiáš 23:5...Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů...
Jeremiáš 24:1...dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna...
Jeremiáš 25:26...krále Elamu; všechny krále Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém -...
Jeremiáš 26:19...hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se...
Jeremiáš 26:21...této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho...
Jeremiáš 26:22...o tom ale doslechl a ve strachu utekl do EgyptaKrál Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna Achborova, a...
Jeremiáš 27:20... které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále...
Jeremiáš 28:3...Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také judského...
Jeremiáš 29:2...z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judští a...
Jeremiáš 29:3... a Gemariáši, synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do...
Jeremiáš 29:22...to, co s Cidkiášem a Achabem, které babylonský král upálil v plamenech!" Páchali totiž v Izraeli...
Jeremiáš 32:3...v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že...
Jeremiáš 32:4...babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou...
Jeremiáš 34:1...Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi...
Jeremiáš 34:8... Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu...
Jeremiáš 35:11...přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme se před...
Jeremiáš 36:21...do dvorany před krále a všechno mu to oznámiliKrál poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně...
Jeremiáš 36:22...předčítat králi i všem velmožům stojícím kolemKrál seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý...
Jeremiáš 36:23...uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupcekrál je vždy perořízkem odřízl a vhodil do ohně v nádobě....
Jeremiáš 36:24... Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec...
Jeremiáš 36:27...zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je...
Jeremiáš 36:28... která byla v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni:...
Jeremiáš 36:29... který judský král Joakim spálil. O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten...
Jeremiáš 36:32...diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho...
Jeremiáš 37:1...ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše,...
Jeremiáš 37:3...Hospodin promlouval skrze proroka JeremiášeKrál Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala,...
Jeremiáš 37:17... kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se...
Jeremiáš 37:19...vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď však...
Jeremiáš 37:21...zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na...
Jeremiáš 38:5...zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy...
Jeremiáš 38:7...jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melechKrál právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy...
Jeremiáš 38:10...hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si...
Jeremiáš 38:14... Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoříKrál Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke...
Jeremiáš 38:19... Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří...
Jeremiáš 38:25...a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!'...
Jeremiáš 39:1... V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Jeremiáš 39:4...velmoži babylonského krále. Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk....
Jeremiáš 39:6... Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny;...
Jeremiáš 39:11...vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil:...
Jeremiáš 40:5...synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým...
Jeremiáš 40:7...velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem...
Jeremiáš 40:11...všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem...
Jeremiáš 40:14...do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal Išmaela, syna Netaniášova, aby ...
Jeremiáš 41:2...kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v...
Jeremiáš 41:9...do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou. Išmael, syn...
Jeremiáš 41:18...kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna...
Jeremiáš 46:2...(kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 46:13...promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte...
Jeremiáš 46:18... co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá...
Jeremiáš 48:15... Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se...
Jeremiáš 49:28...paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů (které pak babylonský král...
Jeremiáš 49:30... skryjte se v dolině! praví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí...
Jeremiáš 50:17... kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A...
Jeremiáš 50:43...babylonská, proti tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí,...
Jeremiáš 51:34...čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar požíral, rozdrtil na sousta, udělal...
Jeremiáš 51:57...hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 52:4...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před...
Jeremiáš 52:9...dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekliKrál byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v...
Jeremiáš 52:10... Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny;...
Jeremiáš 52:11...judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho...
Jeremiáš 52:20...a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal...
Jeremiáš 52:31...osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk...
Pláč 2:9...k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závoryKrál i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také...
Ezechiel 17:12...Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do...
Ezechiel 17:15...muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta...
Ezechiel 17:17...vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí....
Ezechiel 21:26...do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty...
Ezechiel 24:2...tento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců...
Ezechiel 29:18...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku...
Ezechiel 37:22...jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě...
Daniel 1:1...HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Daniel 1:3...a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu přivede...
Daniel 1:5...měl učit babylonskému písemnictví a jazykuKrál jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z...
Daniel 1:10...mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte...
Daniel 1:19... přivedl je vrchní dvořan před NabukadnezaraKrál s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná...
Daniel 1:20...přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že...
Daniel 2:2...sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spátKrál si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a...
Daniel 2:5...nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte...
Daniel 2:7...mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a...
Daniel 2:8...král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas,...
Daniel 2:10... že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské...
Daniel 2:11...od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádalKrál žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit,...
Daniel 2:15...s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak...
Daniel 2:24...S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a...
Daniel 2:26...vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi...
Daniel 2:27... co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu...
Daniel 2:30...moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem...
Daniel 2:37... Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Tykráli, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království...
Daniel 2:46... Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu...
Daniel 2:47...jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán...
Daniel 2:48...- vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných...
Daniel 3:1... Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře.  Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60...
Daniel 3:2...dostavili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržící, radní,...
Daniel 3:3...shromáždili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou...
Daniel 3:5...padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude...
Daniel 3:7...a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s...
Daniel 3:24...doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých...
Daniel 3:30...jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi a...
Daniel 3:31...Abednegovi v babylonské provincii dobře dařiloKrál Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém...
Daniel 4:15...z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož,...
Daniel 4:16... To, co mu přicházelo na mysl, ho děsiloKrál ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu ani...
Daniel 4:26...stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského...
Daniel 4:28...v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo...
Daniel 5:1...on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!  Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc...
Daniel 5:2...Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 5:3...nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzaléměkrál se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil....
Daniel 5:5...prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku,...
Daniel 5:11... "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za...
Daniel 5:12... kouzelníků, mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha,...
Daniel 5:13...ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj...
Daniel 5:30...v království. Ještě noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království pak obdržel Darjaveš...
Daniel 6:3...se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým...
Daniel 6:4...natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se...
Daniel 6:10...zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl,...
Daniel 6:13...se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal...
Daniel 6:15...Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela...
Daniel 6:17...královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví...
Daniel 6:18...kamennou desku a přikryli s ústí jámykrál ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů,...
Daniel 6:19...Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a...
Daniel 6:20...a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil...
Daniel 6:24... A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela...
Daniel 6:26...dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na kusyKrál Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný...
Daniel 7:24... podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane...
Daniel 8:21...králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král...
Daniel 8:23...jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne...
Daniel 11:3...všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se...
Daniel 11:5...mu bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě...
Daniel 11:11...povodeň, zaútočí i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje....
Daniel 11:12...poraženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale...
Daniel 11:13... ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než...
Daniel 11:15...muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a...
Daniel 11:28... neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země a...
Daniel 11:36... do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a...
Daniel 11:40...zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci...
Ozeáš 10:7...plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena budou avenská návrší...
Ozeáš 10:15...zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne denkrál Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem,...
Ozeáš 13:10... zničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde...
Amos 1:15...den boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví...
Micheáš 2:13...nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele bude Hospodin!" Řekl...
Micheáš 4:9... Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako...
Micheáš 6:5...Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si...
Sofoniáš 3:15...tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. HospodinKrál Izraele, je vprostřed tebe - neboj se žádné...
Zachariáš 9:9... dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný,...
Malachiáš 1:14...nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a jméno je obávané mezi...
Matouš 2:2...z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a...
Matouš 2:3...přišli jsme se mu poklonit." Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním....
Matouš 21:5...slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku,...
Matouš 22:7...chopili jeho služebníků, ztýrali je a zabiliKrál se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a...
Matouš 22:11...svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který...
Matouš 22:13...mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněmělKrál pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte...
Matouš 25:34...postaví po své pravici, ale kozly po leviciKrál tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní...
Matouš 25:40...nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali...
Matouš 27:11... Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby...
Matouš 27:29...ním klekali a posmívali se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy...
Matouš 27:37...nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po...
Matouš 27:42... ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a uvěříme v něj! ...
Marek 6:14... Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o němkrál Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To...
Marek 6:22... zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš, a dám ti to."...
Marek 15:2... Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho...
Marek 15:18...z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před...
Marek 15:26... Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po...
Marek 15:32... ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, to uvidíme a uvěříme."...
Lukáš 14:31...stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby...
Lukáš 19:12...do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim...
Lukáš 19:15...‚Nechceme ho za krále!' Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby...
Lukáš 19:17...a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi...
Lukáš 19:22... co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.' Král mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý...
Lukáš 19:38...zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a...
Lukáš 23:3..." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl...
Lukáš 23:37...ocet a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ...
Lukáš 23:38...nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval:...
Jan 1:49...zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti...
Jan 12:13... jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je...
Jan 12:15...je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu...
Jan 18:33...paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe...
Jan 18:37... království ale není odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král,"...
Jan 19:3...purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle,...
Jan 19:14...před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s...
Jan 19:19...nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl...
Jan 19:21...vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem...
Skutky 7:18...v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu...
Skutky 12:1...to starším po Barnabášovi a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k...
Skutky 25:13...půjdeš!" Za několik dní do Cesareje dorazil král Agrippa s Bereniké, aby pozdravili Festa. Zdrželi se...
Skutky 26:26...Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumnáKrál, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí...
Skutky 26:30...úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní...
1. Timoteus 6:15...čas, jenž určí ten požehnaný a jediný VládceKrál kralujících a Pán panujících, který jediný ...
Židům 7:1...podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedechkrál Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi...
Židům 7:2... Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což...
Zjevení 17:11...krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které...
Zjevení 17:14...a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánůKrál králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní."...
Zjevení 19:16...Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jménoKRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla,...

Slova obsahující král: dnůkrále (1) král (953) krále (595) králem (237) králi (458) králíci (1) králíků (1) králova (23) králové (93) králově (4) královen (1) královi (6) královna (22) královně (14) královno (2) královnou (7) královnu (7) královny (7) královo (5) královská (6) královské (61) královského (57) královském (24) královskému (9) královskou (15) královsky (2) královský (53) královských (23) královským (8) královskými (2) království (310) královstvích (2) královstvím (18) královstvími (6) královští (15) královu (3) královy (3) králových (5) královým (16) královými (2) králů (109) králům (27) králův (18) velkokrál (2) velkokrále (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |